logo


รางวัลเกียรติยศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานและรางวัลเชิดชูเกียรติ

ผลงานและรางวัลเชิดชูเกียรติ ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2564

(รับรางวัลเดือน ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564)

1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2 ผศ. ดร.ดาราภรณ์ เตรียมโพธิ์

ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2564
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ระดับดี ด้วยผลงานเรื่อง "วิธีการผลิตซิลิกาแอโรเจลรูปร่างทรงกลมที่มีขนาดระดับไมครอน" (A Method for producing a Micron-size Spherical Silica Aerogel)

3 รศ. ดร.ฤดี เหมสถาปัตย์

ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับประกาศเกียรติคุณ ด้วยผลงานเรื่อง "เนื้อเยื่อเทียมจากวัสดุสังเคราะห์" (Synthetic Tissue Substitute)

4 ผศ. ดร.ป๋วย อุ่นใจ และ ดร.วรรณสิกา เกียรติปฐมชัย

ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ระดับประกาศเกียรติคุณ
ด้วยผลงานเรื่อง " 'VIP-Safe Plus' ชุดตรวจแลมป์เคมีไฟฟ้าแบบรวดเร็วขนาดพกพาเพื่อการตรวจเชื้อก่อโรคในอาหาร"
("VIP-Safe Plus" LAMP-electrochemical Sensor for Detection of Foodborne Pathogens)

5 ดร.บังอรศิริ อินตรา

ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ระดับดีมาก วิทยานิพนธ์เรื่อง "การคัดเลือก การบ่งชี้และการศึกษาคุณลักษณะของสายพันธุ์และสารทุติยภูมิจากเชื้อแอคติโนมัยซีท"
(Screening, Identification, and Characterization of Actinomycetes and their Secondary Metabolites)

โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วัฒนาลัย ปานบ้านเกร็ด เป็นที่ปรึกษาหลัก
6 นางสุทธิพร  พิกุลทอง ได้รับรางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563
7 นางพิกุล  นวลขาว ได้รับรางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563
8 นายนรา  เอี่ยมพินพันธ์ ได้รับรางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563
9 ผศ .ดร.พูนทวี แซ่เตีย  ได้รับรางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563
10 รศ. ดร.ปราณี ภิญโญชีพ ได้รับรางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563
11 นางสาวณัฐพัชร์  เสวกตรีรัตน์ ได้รับรางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563
12 นางมยุรฉัตร  สอาดฤทธิ์

ได้รับรางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563

13 รศ. ดร.ครรชิต ธรรมศิริ

ได้รับรางวัลนิสิตเก่าดีเด่นคณะเกษตร บุคคล สถาบันที่มีความดีเด่นทางการเกษตร ประจำปี พ.ศ. 2563 ประเภทนักวิชาการ/นักวิจัย

14 ศ.เกียรติคุณ น.สพ. ดร.ชัยวัฒน์ ต่อสกุลแก้ว ได้รับรางวัล “มหิดลทยากร ประจำปี 2563” จากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
15 ศ. เกียรติคุณ ดร.สิรินทร์ พิบูลนิยม ได้รับรางวัล “ปูชนียบุคคล” เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี วันพระราชทานนาม ๑๓๑ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล (เพิ่มเติม)
16 ศ. เกียรติคุณ ดร.รัศมีดารา หุ่นสวัสดิ์ ได้รับรางวัล “ปูชนียบุคคล” เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี วันพระราชทานนาม ๑๓๑ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล (เพิ่มเติม)
17 ผศ .ดร.พงศกร กาญจนบุษย์ ได้รับทุนช่วยเหลือการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
ผลงานวิจัยเรื่อง : เทคโนโลยีเพอรอฟสไคท์สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับใช้ในอาคาร
18 รศ. ดร.ศิริลตา ยศแผ่น ได้รับทุนช่วยเหลือการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
ผลงานวิจัยเรื่อง : การพัฒนากระบวนการเร่งปฏิกิริยาการเพิ่มหมู่ฟอสฟอรัสในโมเลกุลสารอินทรีย์เพื่อปรับแต่งโครงสร้างของสารในกลุ่มเฮทเทอโรไซเคิลให้มีคุณสมบัติและฤทธิ์ทางชีวภาพที่น่าสนใจ
19 รศ.อรุณี ธิติธัญญานนท์ ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 100 นักวิทยาศาสตร์เอเชีย (Asian Scientist 100 ) จาก Asian Scientist Magazine ฉบับปี 2564
20 รศ. ดร.กิตติวิทย์ มาแทน ได้รับทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง ประจำปี 2564 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
21 รศ. ดร.มาริสา พลพวก ได้รับทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง ประจำปี 2564 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
22 รศ. ดร.อทิตยา ศิริภิญญานนท์ ได้รับทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง ประจำปี 2564 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
23 ดร.ธวัชชัย ชัยจรัสพงษ์ ได้รับทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2564 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
24 ดร.ศกลวรรณ คูหาอุดมลาภ ได้รับทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2564 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
25 ดร.อารียา จันทศรี ได้รับทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2564 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
26 ผศ. ดร.พงศกร กาญจนบุษย์ ได้รับทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นกลาง ประจำปี 2564 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
27 ศ. เกียรติคุณ ดร.รัศมีดารา หุ่นสวัสดิ์ ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการ) ประจำปีการศึกษา 2563 จาก มหาวิทยาลัยมหิดล
28 ผศ. ดร.วิทวัชร์ โฆษิตวัฒนฤกษ์ รางวัลการสอนออนไลน์ ประเภท รางวัลการสอนออนไลน์ในระดับชมเชย (Blended Learning Course) จากมหาวิทยาลัยมหิดล
(รายวิชา วทคณ211 หลักคณิตศาสตร์)
29 ดร.นฤพัฒน์ หงษ์ดิลกกุล รางวัลการสอนออนไลน์ ประเภท รางวัลการสอนออนไลน์ในระดับชมเชย (Online Engagement and Motivation Techniques, Innovations and Learning Models) จากมหาวิทยาลัยมหิดล
(รายวิชา วททช 304 ปฏิบัติการสรีรวิทยาและพันธุศาสตร์จุลินทรีย์)
30 ดร.ภัคพล พงศาวกุล รางวัลการสอนออนไลน์ ประเภท รางวัลการสอนออนไลน์ในระดับชมเชย (Online Engagement and Motivation Techniques, Innovations and Learning Models) จากมหาวิทยาลัยมหิดล
(รายวิชา วทศท 121 วิทยาศาสตร์ชีวภาพเพื่อสุขภาวะ
และ วทศท 
122 วิทยาศาสตร์ชีวภาพเพื่อการมีชีวิตที่ดี)
31 ดร.เอกวัจน์ เชาว์วิชารัตน์ รางวัลการสอนออนไลน์ ประเภท รางวัลการสอนออนไลน์ในระดับชมเชย (Media Design for Online Teaching) จากมหาวิทยาลัยมหิดล
(รายวิชา วทคณ 111 แคลคูลัส)

 

ผลงานและรางวัลเชิดชูเกียรติ ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2563

(รับรางวัลเดือน ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563)

1 รศ. ดร.พนิดา สุรวัฒนาวงศ์
2 รศ. ดร.ศิริลตา ยศแผ่น
3 ดร.เพชระ ภัทรกิจวานิช  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชวินิจฉัยคัดเลือก
ดร.เพชระ ภัทรกิจวานิช (ภาควิชาฟิสิกส์) ให้เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมประชุม Global Young Scientists Summit
ระหว่างวันที่ 13-17 มกราคม 2563 ณ Matrix Biopolis สาธารณรัฐสิงคโปร์
4 ผศ. ดร.กรกนก บุญวงษ์ ได้รับรางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2562 (ข้าราชการ ประเภทวิชาการ)
5 รศ. ดร.สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา ได้รับรางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2562 (พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ปฏิบัติงานติดต่อกันเกิน 10 ปี)
6 ผศ. ดร.เอกชัย จิรัฏฐิติกุล
 • ได้รับรางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2562 (พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ปฏิบัติงานติดต่อกันไม่เกิน 10 ปี)
 • ได้รับรางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2562 (พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งและลักษณะงานด้านวิชาการ ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยอายุงานไม่เกิน 10 ปี)
7 นายปิยะ โคสัย ได้รับรางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2562 (พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสนับสนุน ปฏิบัติงานติดต่อกันเกิน 10 ปี)
8 นายเสฏฐวุฒิ แก้ววิเศษ ได้รับรางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2562 (พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสนับสนุน ปฏิบัติงานติดต่อกันไม่เกิน 10 ปี)
9 ผศ. ดร.อดิศักดิ์ ร่มแสง ได้รับรางวัล Innovative Teaching Award จากงานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562
10 รศ. ดร.พลังพล คงเสรี
11 ผศ. ดร.ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ และทีมงาน นักศึกษากลุ่มสาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนวัตกรรมวัสดุ
 • ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดีมาก สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากผลงานเรื่อง "ชุดอุปกรณ์เทคโนโลยีเซ็นเซอร์เพื่อตรวจวัดสุขภาพการนอนหลับ (Sensor Technology for Sleep Monitoring)" จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2563
 • ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับประกาศเกียรติคุณ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ จากผลงานเรื่อง "เซ็นเซอร์ไอโอทีสำหรับฟาร์มเกษตรดิจิทัล (IoT Sensors for Digital Farming)" จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2563
12 รศ. ดร.วุฒิชัย เอื้อวิทยาศุภร และทีมวิจัย ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานวิจัย ระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์และเคมีเภสัช จากผลงานเรื่อง "วัสดุลูกผสมซิลเซสควิออกเซน : โมเลกุลติดฟังก์ชันเรืองแสง สำหรับตัวรับรู้ (Silsesquioxane Hybrid Materials-functionalized Fluorescent Molecules for Chemosensors)" จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2563
13 รศ. ดร.รักชาติ ไตรผล และทีมวิจัย

ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานวิจัย ระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ จากผลงานเรื่อง "การจัดเรียงตัวและสมบัติทางแสงของอนุพันธ์พอลิไธโอฟีน ในสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ (Chain Organization and Photophysical Properties of Polythiophene Derivatives in Different Local Environments)" จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2563

14 ผศ. ดร.รัชภาคย์ จิตต์อารี และทีมวิจัย 

ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับประกาศเกียรติคุณ สาขาการศึกษา จากผลงานเรื่อง "โปรแกรมจำลองเครื่องจักรเสมือนเพื่อการเรียนรู้ลอจิกเกต (Arduino - based Logic Gate Emulator)" จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2563

15 ผศ. ดร.รัชนก ตินิกุล และทีมวิจัย

ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับประกาศเกียรติคุณ จากผลงานเรื่อง "ชุดตรวจวัดสารพิษตกค้างเพื่ออาหารปลอดภัย (VIST - Light for Food Safety)" จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2563

16 ดร.ทัฏพงศ์ ตุลยานนท์ และทีมวิจัย ได้รับทุนวิจัย โครงการ HyperGES ด้วยผลงาน “Watermeal, the Future Food Source for Space Exploration” จาก United Nations Office for Outer Space Affairs (UNOOSA) และ European Space Agency (ESA)
17 ดร.ระพี บุญเปลื้อง ได้รับรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น” ประจำปี พ.ศ. 2563 จากมหาวิทยาลัยบูรพา
18 ศ.เกียรติคุณ ดร. นพ.บุญเสริม วิทยชำนาญกุล ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2562 สาขาวิทยาศาสตร์
19 ศ.เกียรติคุณ ดร. นพ.สุธี ยกส้าน  ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2562 สาขาวิทยาศาสตร์
20 ผศ. ดร.ดร.พงศกร กาญจนบุษย์ และทีมผู้วิจัย ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร เรื่อง “กรรมวิธีการผลิตฟิล์มบางเพอรอฟสไกท์ ภายใต้ระบบสูญญากาศ” เลขที่อนุสิทธิบัตรเลขที่ 16044 จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา
21 นายณรงค์ แขวงซ้าย ได้รับรางวัลพนักงานเลี้ยงสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ดีเด่น รางวัล ที อี คิว (TEQ Award) ประจำปี 2563 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
22 ผศ. ดร.ป๋วย อุ่นใจ 

ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่างคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2563 ระดับอาจารย์-ผู้ช่วยศาสตราจารย์

23 รศ. ดร. กนกพรรณ วงศ์ประเสริฐ

ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่างคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2563 ระดับรองศาสตราจารย์ – ศาสตราจารย์

24 ผศ. ดร.ดนยา ปโกฏิประภา ได้รับรางวัลศาสตราจารย์ M.R. Jisnuson Svasti Young Protein Scientist of Thailand ประจำปี 2020 (Young PST Award) สำหรับนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ จากสมาคมโปรตีนแห่งประเทศไทย
25 ศ. ดร.สตางค์ มงคลสุข ได้รับรางวัล “ปูชนียบุคคล” เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี วันพระราชทานนาม ๑๓๑ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล
26 ศ. เกียรติคุณ ดร. นาวาตรี กำจร มนุญปิจุ ร.น. ได้รับรางวัล “ปูชนียบุคคล” เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี วันพระราชทานนาม ๑๓๑ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล
27 ศ. เกียรติคุณ ดร.ทันตแพทย์ สถิตย์ สิริสิงห ได้รับรางวัล “ปูชนียบุคคล” เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี วันพระราชทานนาม ๑๓๑ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล
28 ศ.เกียรติคุณ ดร.นพ.พรชัย มาตังคสมบัติ ได้รับรางวัล “ปูชนียบุคคล” เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี วันพระราชทานนาม ๑๓๑ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล
29 ศ.เกียรติคุณ ดร.ประเสริฐ โศภน ได้รับรางวัล “ปูชนียบุคคล” เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี วันพระราชทานนาม ๑๓๑ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล
30 ศ.เกียรติคุณ ดร.พิไล พูลสวัสดิ์ ได้รับรางวัล “ปูชนียบุคคล” เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี วันพระราชทานนาม ๑๓๑ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล
31 ศ.เกียรติคุณ ดร.อมเรศ ภูมิรัตน ได้รับรางวัล “ปูชนียบุคคล” เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี วันพระราชทานนาม ๑๓๑ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล
32 ศ. ดร.ชุมพล ผลประมูล ได้รับรางวัล “ปูชนียบุคคล” เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี วันพระราชทานนาม ๑๓๑ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล
33 ศ. ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ได้รับรางวัล “ปูชนียบุคคล” เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี วันพระราชทานนาม ๑๓๑ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล
34 รศ. ดร.ภิญโญ พานิชพันธ์ ได้รับรางวัล “ปูชนียบุคคล” เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี วันพระราชทานนาม ๑๓๑ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล
35 ผศ. ดร.วุทธิพันธุ์ ปรัชญพฤทธิ์ ได้รับรางวัล “ปูชนียบุคคล” เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี วันพระราชทานนาม ๑๓๑ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล
36 ผศ. ดร.ประดน จาติกวนิช ได้รับรางวัล “ปูชนียบุคคล” เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี วันพระราชทานนาม ๑๓๑ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล
37 ศาสตราจารย์อาวุโส ดร. นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์ ได้รับรางวัล “บุคลากรต้นแบบ” เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี วันพระราชทานนาม ๑๓๑ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล
38 รศ. ดร.มานพ สุพรรณธริกา ได้รับรางวัล “บุคลากรต้นแบบ” เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี วันพระราชทานนาม ๑๓๑ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล
39 รศ. ดร.วัฒนา วีรชาติยานุกูล ได้รับรางวัล “บุคลากรต้นแบบ” เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี วันพระราชทานนาม ๑๓๑ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล
40 รศ. ดร.จิตติมา วีระชยาภรณ์ ได้รับ The Samuel D. Kushlan Junior Faculty Research Award จาก Section of Digestive Diseases, Department of Internal Medicine, Yale University
41 รศ.อรุณี ธิติธัญญานนท์ ได้รับทุนวิจัยพิเศษ ลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” (For Women in Science) เพื่องานวิจัยโควิด-19
42 ศ. เกียรติคุณ ดร.วัฒนาลัย ปานบ้านเกร็ด ได้รับรางวัล Osaka University Global Alumni Fellow 2019
43 นางพิกุล  นวลขาว

ได้รับคัดเลือก "แม่ดี-บุคลากรเด่น ประจำปี 2563 ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ผลงานและรางวัลเชิดชูเกียรติ ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2562

(รับรางวัลเดือน ต.ค. 2561 - ก.ย. 2562)

1 ศาสตราจารย์อาวุโส ดร. นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์ ได้รับทุน Newton Fund - PhD TRAVEL GRANTS FOR SUPERVISORS 2018/19
จาก บริติช เคานซิล ประเทศไทย ร่วมมือกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
2 รศ. ดร.เทพมนัส บุปผาอินทร์ ได้รับทุน Newton Fund - PhD TRAVEL GRANTS FOR SUPERVISORS 2018/19
จาก บริติช เคานซิล ประเทศไทย ร่วมมือกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
3 ทีมอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัมหิดล ได้รับรางวัล Thailand Innovation Awards 2018 Digital Media Innovation : Public Service นวัตกรรมสื่อดิจิทัล ประเภทสื่อสาธารณะ
4 ภาควิชาชีวเคมี ได้รับประกาศนียบัตร ผ่านการรับรองมาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน จาก สำนักงานเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network)
5 ผศ. ดร.จามร สมณะ ได้รับรางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2561  (ข้าราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ)
6  นางสาวสมบัติ สิงหาแก้ว ได้รับรางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2561  (ข้าราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ)
7 นายอภิกุล สายทองดี  ได้รับรางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2561  (ลูกจ้างประจำเงินงบประมาณ)
8 นางสัมฤทธิ์ สูติ  ได้รับรางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2561 (ลูกจ้างประจำเงินนอกงบประมาณ)
9 รศ. ดร.พนิดา สุรวัฒนาวงศ์  - ได้รับรางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2561 (พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งและลักษณะงานด้านวิชาการ ปฏิบัติงานติดต่อกันไม่เกิน 10 ปี)
- ได้รับรางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2561 (พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งและลักษณะงานด้านวิชาการ ปฏิบัติงานติดต่อกันไม่เกิน 10 ปี)
10 นางสาวสายพิณ ทองพัด ได้รับรางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2561 (พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งและลักษณะงานด้านวิชาชีพ หรือบริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานติดต่อกันไม่เกิน 10 ปี)
11 นางปรานอม ภูชฎาภิรมย์ ได้รับรางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2561  (พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งและลักษณะงานด้านวิชาชีพ หรือบริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานติดต่อกันเกิน 10 ปี)
12 รศ. ดร.วุฒิชัย เอื้อวิทยาศุภร ได้รับรางวัล 2019 TRF-OHEC-Scopus Research Awards For Mid-career Scholar
สาขา Physical Sciences จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
13 รศ. ดร.ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561
14 ศ.เกียรติคุณ ดร.ศกรณ์ มงคลสุข ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2561 สาขาวิทยาศาสตร์
15 ศ. ดร.ทิมโมที เฟลเกล ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2561 สาขาวิทยาศาสตร์
16 ดร.ธีรา ฉันทโรจน์ศิริ ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี สาขาเคมีและเภสัช ประจำปี 2562 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) หัวข้อ "การศึกษาผลของการเปลี่ยนแปลงทางอิเล็คทรอนิคส์ของสารประกอบเชิงซ้อนของเหล็ก ซึ่งเป็นแบบจำลองจากเอนไซม์ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำปฏิกิริยากับสารเคมีโมเลกุลเล็ก"
17 ดร.กรกมล เลิศสุวรรณ ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี สาขาเคมีและเภสัช ประจำปี 2562 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) หัวข้อ "การค้นพบโปรตีนฟิบูลินวันในฐานะโปรตีนจากเซลล์ไขกระดูกในชั้นสตอร์มาลของมนุษย์ชนิดเอชเอสไฟว์ที่มีฤทธิ์ในการฆ่าเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมาก"
18 รศ. ดร. ภญ.พรพรรณ วิวิธนาภรณ์ ได้รับรางวัลเกียรติยศ ศาสตราจารย์ นพ.อวย เกตุสิงห์ ประจำปี 2562 รางวัลผลงานวิจัยเภสัชวิทยาของนักวิจัยรุ่นใหม่ จากสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย
19 ผศ. ดร.ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ และ ดร.ธารา สีสะอาด (นักศึกษาทุน คปก.) ได้รับรางวัลผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2561 จากผลงานเรื่อง “เสื้อดมกลิ่นกายอัจฉริยะ” (Intelligent Smelling Shirt) จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
20 ดร.ธีรา ฉันทโรจน์ศิริ ได้รับรางวัล ผลงานวิจัย พสวท. รุ่นใหม่ ประจำปี 2562 รางวัลผลงานตีพิมพ์คุณภาพดีเยี่ยม กลุ่มที่ 3 ในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียนทุน พสวท. ประจำปี 2562
21 นายบุญสม คงคาดิษฐ ได้รับรางวัลชมเชย พนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง รางวัล ที อี คิว (TEQ Award) ประจำปี ๒๕๖๒ จากสถาบันพัฒนาการดำเนินการ ต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ งชาติ (วช.) และบริษัท ที อี คิว จำกัด
22 รศ. ดร.ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) พ.ศ. 2562 สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
23 ศ. ดร.เดวิด จอห์น รูฟโฟโล ได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) เรื่อง “ฟิสิกส์อวกาศ” จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
24 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
25 รศ. ดร.พลังพล คงเสรี ได้รับการยกย่องเป็นอาจารย์ตัวอย่าง จากสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2562
26 ผศ. ดร.จงกล ตันติรุ่งโรจน์ชัย ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นอาจารย์ตัวอย่าง จากสภาอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2562
27 รศ. ดร.กิตติวิทย์ มาแทน ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นอาจารย์ตัวอย่าง จากสภาอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2562
28 ดร.ปรียานุช จันคง The 10th Bridgestone Soft Material Frontier Awards Encouragement Prize จาก The Society of Rubber Science and Technology, Japan

 

ผลงานและรางวัลเชิดชูเกียรติ ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2561

(รับรางวัลเดือน ต.ค. 2560 - ก.ย. 2561)

1 รศ. ดร.ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่าง ของสภาอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2560
2 ผศ. ดร.พสิษฐ์ ภควัชร์ภาณุรัตน์ ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่าง ของสภาอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2560
3 ดร.ป๋วย อุ่นใจ และคณะผู้วิจัย ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ "Platinum Award" ("VIP-Safe Plus" ชุดตรวจแลมป์เคมีไฟฟ้าแบบรวดเร็วขนาดพกพา) ในงานสิ่งประดิษฐ์ในระดับนานาชาติ "13th Taipei International Invention Show & Technomart" (INST 2017) ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน
4 ดร.อรชุมา อิฐสถิตไพศาล และคณะผู้วิจัยจากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนดลยีชีวภาพแห่งชาติ และหน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพกุ้ง ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมในงานประกาศรางวัล Newton Prize Chairman’s Award จากผลงานเรื่อง “เครือข่ายวิจัยเพื่อสุขภาพกุ้ง (International Networks for Shrimp Health: INSH)” ที่ได้ทำวิจัยร่วมกับนักวิจัยจากสหราชอาณาจักร Prof. Grant Stentiford, Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science
5 รศ. ดร. ชุติมา คูหากาญจน์
6 รศ. ดร.วุฒิชัย เอื้อวิทยาศุภร ได้รับรางวัล 2018 TRF-OHEC-Scopus Young Researcher Award สาขา Chemical & Pharmaceutical Sciences (Including Chemical Engineering) จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ สำนักพิมพ์ Elsevier
7 ผศ. ดร.วโรดม เจริญสวรรค์
8 ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ได้รับรางวัล "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" มูลนิธิโทเร ประเทศไทย ครั้งที่ 24 ประจำปี พ.ศ. 2560 จากมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
9 นายไชยยงค์ จุ้ยดอนกลอย ได้รับรางวัล "คนดี ศรีมหิดล" ประจำปี 2560 (ประเภทบุคลากร) จากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
10 ดร. พงศกร กาญจนบุษย์ ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2560 ระดับดี จากวิทยานิพนธ์เรื่อง "การประกอบด้วยตัวเองและกลศาสตร์ระดับนาโน จากฟิล์มบางอิสระของอนุภาคนาโน" จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
11 ดร.เอกชัย จิรัฏฐิติกุล ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิจัยดีเยี่ยมแบบโปสเตอร์ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ในการประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 17
12 ดร.ชลิตา คงฤทธิ์ ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิจัยดีเยี่ยมแบบโปสเตอร์ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ในการประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 17
13 ดร.อดิศักดิ์ ร่มแสง ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิจัยดีเยี่ยมแบบโปสเตอร์ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ในการประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 17
14 รศ. ดร.มนต์ทิพย์ เทียนสุวรรณ ได้รับรางวัล ประกาศนียบัตรบรรณาธิการวารสารดีเด่น ประจำปี 2561 (2018 Editor's certificates) จาก ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
15 รศ. ดร.ชาคริต สิริสิงห ได้รับรางวัล Outstanding Dedication and Contribution to Rubber Technology Progress
16 ผศ. ดร.ธเนศ กังสมัครศิลป์ ได้รับรางวัลนักชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลดาวรุ่ง/รุ่นเยาว์ (Young BMB Award) ประจำปี 2561 จากสาขาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
17 รศ. ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ ได้รับเลือกเป็นประธานสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควทท.) วาระเริ่ม 28 เมษายน 2561
18 รศ. ดร.พลังพล คงเสรี และทีม Chemistory ได้รับรางวัล Pitching : LIFE SCIENCE STARTUP SHOWCASE จากงาน STARTUP THAILAND 2018 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ได้รับรางวัลมูลค่า 50,000 บาท และยังได้สิทธิ์เข้าร่วมงาน ECHELON ASIA SUMMIT 2018 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2561 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
19 ผศ. ดร.สุภา วิรเศรษฐ์, รศ. ดร.พันธ์ญา สุนินทบูรณ์ และคณะผู้วิจัย ได้รับรางวัล ผลงานด้านนโยบาย "การวิจัยเพื่อพัฒนามาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ยางไทยระดับระหว่างประเทศ" ในงาน "ผลงานวิจัยเด่น สกว.ประจำปี 2560" จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
20 รศ. ดร.ธรรมสิทธิ์ วงศ์เศรษฐสกุล ได้รับรางวัล Polymer Society of Thailand (PST) Rising Star 2018 โดยสมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย
21 ผศ. ดร.ดาครอง พิศสุวรรณ  ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนนักวิจัยหญิง Australia-APEC Women in Research Fellowship 2018 จากกระทรวงศึกษาและอบรม รัฐบาลประเทศออสเตรเลีย
22 ดร.ทวีนันท์ เชี่ยวชาญชำนาญกิจ  ในฐานะรองหัวหน้าทีมอาจารย์ผู้ควบคุมการนำ 8 นักศึกษาไทย ที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้คัดเลือกให้เป็นผู้แทนเข้าร่วมการแข่งขัน ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย (19th APho) ระหว่างวันที่ 5 – 13 พฤษภาคม 2561 ที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม สามารถคว้ารางวัล 1 เหรียญทองแดง และ 5 เกียรติคุณประกาศ 
23 ศาสตราจารย์อาวุโส ดร. นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์ ได้รับรางวัลมหิดล สาขาการประดิษฐ์ และนวัตกรรม ประจำปี 2561 จากมหาวิทยาลัยมหิดล
24 ศ. ดร.วัฒนาลัย ปานบ้านเกร็ด ได้รับรางวัลมหิดล สาขาการวิจัย ประจำปี 2561 จากมหาวิทยาลัยมหิดล
25 นางมลิวัลย์ เอมแย้ม  ได้รับรางวัล แม่ดี-บุคลากรเด่นของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561 
26 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
27 ผศ. ดร.พิเชษฐ กิจธารา หัวหน้าทีมอาจารย์ ผู้ควบคุมการนำ 5 นักเรียนไทย ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง และ 4 เหรียญเงิน การแข่งขัน ฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 49 ประจำปี พ.ศ. 2561 (19th IPhO) เมื่อวันที่ 21 - 29 กรกฎาคม 2561 ณ กรุงลิสบอน สาธารณรัฐโปรตุเกส
28 ผศ. ดร.วิทวัชร์ โฆษิตวัฒนฤกษ์ หัวหน้าทีมอาจารย์ ผู้ควบคุมการนำ 6 นักเรียนไทย ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้รับรางวัล 3 เหรียญทอง 2 เหรียญทองแดง 1 เกียรติคุณประกาศ โดยประเทศไทยทำคะแนนรวมได้เป็นอันดับ 7 ของโลกจาก 111 ประเทศ ในการแข่งขัน คณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (International Mathematical Olympiad) ครั้งที่ 58 ณ นครรีโอ เดอจาเนโร สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล
29 ศ. ดร.ทิมโมที วิลเลี่ยม ฟลีเกล ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2560
30 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.โทโยกิ โคซาอิ ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาการพืช จากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2560
31 รศ. ดร.พลังพล คงเสรี ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่าง ของสภาอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ.2561
32 ผศ. ดร.รพีพรรณ วานิชวิริยกิจ ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่าง ของสภาอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2561
33 ศ.ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์ ได้รับรางวัล มหิดลทยากร ประจำปี 2560 จากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
34 ศ.ดร. ศุขธิดา อุบล ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการ/วิจัย ประจำปี 2560 ของสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
35 รศ. ดร. พญ.ชนิตรา ธุวจิตต์ ได้รับรางวัล นักชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลดีเด่น ประจำปี 2561 (Professor M.R. Jisnuson Svasti-BMB Award) จากสาขาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
36 ศ.ดร. วิสุทธิ์ ใบไม้ ได้รับรางวัล มหิดลทยากร ประจำปี 2560 จากสมาคมศฺาย์เก่ามหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
37 พญ.ฐานิตา ทองตัน, รศ. ดร.เทพมนัส บุปผาอินทร์, ผศ.ดร.วิชชุดา แสงสว่าง และทีม
 • ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 "3rd PRIZE design project finalist" การเสนอโครงการ ALCohol Alert เป็นไอเดียการสร้างสรรค์นวัตกรรมสำหรับวัดปริมาณแอลกอฮอล์และแอพลิเคชั่นเชื่อมต่อเพื่อคำนวณ ประมวล แปรผล และบันทึกสถิติปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายและพฤติกรรมการดิ่มในกิจกรรม "MU Design Thinking Woekshop"  โดยศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ได้รับรางวัลการแข่งขัน Startup ระดับประเทศ (Startup Thailand League 2017) พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท การเสนอโครงการ ALCohol Alert เป็นไอเดียการสร้างสรรค์นวัตกรรมสำหรับวัดปริมาณแอลกอฮอล์และแอพลิเคชั่นเชื่อมต่อเพื่อคำนวณ ประมวล แปรผล และบันทึกสถิติปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายและพฤติกรรมการดิ่ม แข่งขัน ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
38 ศ.ดร. จิตต์ลัดดา ศักดาภิพาณิชย์
 • รางวัล การนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น แบบโปสเตอร์ จากงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 15th Pacific Polymer Conference 2017 Xiamen, China
 • รางวัล การนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น แบบโปสเตอร์ จากงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 24th World Congress on Naonomaterials and Nanotecnmology 2018. , Indian Institute of Technology kharagpur, India
39 ศ. ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น First Place in Final Pitch Session “Leaders in Innovation Fellowships (LIF)” จาก Royal Academy of Engineering and Newton Fund, UK
     
40 ศ.ดร. จิตต์ลัดดา ศักดาภิพาณิชย์
 • รางวัล การนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น แบบโปสเตอร์ จากงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 15th Pacific Polymer Conference 2017 Xiamen, China
 • รางวัล การนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น แบบโปสเตอร์ จากงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 24th World Congress on Naonomaterials and Nanotecnmology 2018. , Indian Institute of Technology kharagpur, India

 

ผลงานและรางวัลเชิดชูเกียรติ ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2560

(รับรางวัลเดือน ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560)

1 รศ. ดร.ชุติมา คูหากาญจน์
 • ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่าง ของสภาอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2559 (ระดับรองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์)
 • ได้รับรางวัลนักวิจัย ที่มีจำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์สูงสุด ในปี พ.ศ. 2557 - 2558 (ฐานข้อมูล WOS) จากคณะกรรมการตัดสินรางวัลคุณภาพและปริมาณการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ รูปแบบเอกสารวิชาการของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2559
2 ผศ. ดร.กรกนก บุญวงษ์ ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่าง ของสภาอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2559 (ระดับอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์)
3 นางวรรณี เทพสิงห์

รางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2559 (ข้าราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ)

4 นายสมนึก กู๋ทะ รางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2559 (ลูกจ้างประจำเงินงบประมาณ)
5 ศ. ดร.นรัตถพล เจริญพันธุ์
 • ได้รับรางวัลรางวัลเมธีวิจัยอาวุโส (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2560 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 • รางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2559 (พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล ตำแหน่งและลักษณะงานด้านวิชาการ)
6 นางรุ่งลาวรรณ เชวงเกียรติกุล รางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2559 (พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล ตำแหน่งและลักษณะงานด้านวิชาชีพ หรือบริหารงานทั่วไป)
7 รศ. ดร.วุฒิชัย เอื้อวิทยาศุภร - ได้รับรางวัล CST Distinguished Young Chemist Award ประจําปี พ.ศ. 2559 สาขาเคมีอนินทรีย์
8 รศ. ดร.ฉัตรชัย เหมือนประสาท ได้รับรางวัล  2017 TRF-OHEC-Scopus Researcher Awards สาขา Health Sciences จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
9 ผศ. ดร.พนิดา สุรวัฒนาวงศ์ ได้รับรางวัล Young Researcher Award 2017 TRF-OHEC-Scopus Researcher Awards สาขา Chemical & Pharmaceutical Sciences (Including Chemical Engineering) จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
10 ผศ. ดร.กาญจนา อุไรสินธว์ ได้รับรางวัล FIA Award for Younger Researcher 2016 จาก Japanese Association for Flow Injection Analysis (JAFIA)  ณ เมือง Palma da Mallorca ประเทศสเปน
11 ผศ. ดร.เทียนทอง ทองพันชั่ง
 • ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2559
 • ได้รับรางวัล "อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ" ประจำปี พ.ศ. 2560 สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี จากสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
12 ผศ. ดร.เติมศักดิ์ ศรีคิรินทร์ (ผู้ร่วมโครงการ) ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดีเด่น จากผลงานเครื่องเอสพีอาร์แบบภาพและระบบฟลูอิติกแบบหลายช่องวัด  SPR Imager with a multichannel fluidic delivery system"  สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2560 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
13 ผศ. ดร.ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ และคณะ
14 ศ. ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น
15 รศ. ดร.ดวงกมล เบ้าวัน ได้รับรางวัล 2016 TWAS Prize for Young Scientist in Thailand สาขาคณิตศาสตร์ จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2560
16 รศ. ดร.ศิวพร มีจู สมิธ ได้รับทุน Endeavour Executive Fellowship 2017 จากรัฐบาลออสเตรเลีย
17 รศ. ดร.วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2559 ประเภทบริการ 
18 รศ. ดร.เทวัญ จันทร์วิไลศรี ได้รับรางวัล Research Pitch จากโครงการพัฒนาความเชี่ยวชาญสำหรับนักวิจัยรุ่นกลาง กองทุนนิวตัน
19 ศ. ดร.เดวิด จอห์น รูฟโฟโล ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560 จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์
20 ผศ. ดร.วโรดม เจริญสวรรค์ ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2560 จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์
21 ผศ. ดร.มาริสา พลพวก ได้รับทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” (For Women in Science) ครั้งที่ 15 ประจำปี 2560 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ โดยบริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด 
22 ศ. ดร.ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์ ได้รับรางวัลนักวิจัย ที่มีจำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์สูงสุด ในปี พ.ศ. 2557 - 2558 (ฐานข้อมูล SCOPUS) จากคณะกรรมการตัดสินรางวัลคุณภาพและปริมาณการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ รูปแบบเอกสารวิชาการ  ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2559
23 ผศ. ดร.ดรุณี สู้รักรัมย์ ได้รับรางวัลนักวิจัย ที่มีจำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์สูงสุด ในปี พ.ศ. 2557 - 2558 (ฐานข้อมูล SCOPUS) คณะกรรมการตัดสินรางวัลคุณภาพและปริมาณการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ รูปแบบเอกสารวิชาการ  ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2559
24 นายพิสิฐ กุศลาไสยานนท์

ได้รับรางวัลมหิดลทยากร  ประจำปี 2559 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์

25 ดร.อดิศักดิ์ ร่มแสง ได้รับรางวัล Outstanding Poster Presentation (11/18/2558) จากสมาคมโปรตีนแห่งประเทศไทย
26 ดร.ศุภฤกษ์ บวรภิญโญ ได้รับเกียรติบัตรทุนวิจัยแกนนำ ปี 2559 ใน โครงการ การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการรักษามะเร็งด้วยวิธีการเพิ่มภูมิคุ้มกัน ภายใต้โครงการทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี พ.ศ.2559 รางวัลพระราชทาน

ผลงานและรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2559

(รับรางวัลเดือน ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559)

1 ผศ. ดร.สุภาวดี เกียรติเสวี
 • รางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2558 (ข้าราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ)
 • ได้รับการคัดเลือก เป็นข้าราชการดีเด่น ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2558
 • ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2558
2 รศ. ดร.วุฒิชัย เอื้อวิทยาศุภร
 • รางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2558 (พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทตำแหน่งและลักษณะงานด้านวิชาการ)
 • ได้รับรางวัล Pacifichem 2015 Early Career Chemist in The 2015 International Chemical Congress of Pacific Basin Societies (PAC CHEM™) 23 ธ.ค. 2558
 • ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเยี่ยมแบบโปสเตอร์ ในการประชุม "นักวิจัยรุ่นใหม่...พบ...เมธีวิจัยอาวุโส สกว." ครั้งที่ 15  (6 ม.ค. 2559) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
3 รศ. ดร.พันธ์ญา สุนินทบูรณ์ รางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2558 (พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทตำแหน่งและลักษณะงานด้านวิชาการ)
4 นางเฉลียว สิทธิคง รางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2558 (ลูกจ้างประจำเงินงบประมาณ)
5 นายสมภพ แสนสมบูรณ์สุข รางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2558 (พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทตำแหน่งและลักษณะงานด้านวิชาชีพ หรือบริหารงานทั่วไป)
6 นายนราธิป ใจธรรม รางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2558 (พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทตำแหน่งและลักษณะงานด้านวิชาชีพ หรือบริหารงานทั่วไป)
7 รศ. ดร.ภิญโญ พานิชพันธ์ ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์อาวุโส ประจำปี 2558 จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)
8 ศ. ดร.ปทุมรัตน์ ตู้จินดา
 • ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่างระดับสูง ประจำปี 2558  (2 มี.ค. 2559) จากสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่างของสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2558 จากสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
9 ผศ. ดร. พญ.พรพรรณ มาตังคสมบัติ ชูพงศ์ ได้รับพระราชทานทุนส่งเสริมบัณฑิต จากมูลนิธิอานันทมหิดล ประจำปี 2558
10 รศ. ดร.ศิวพร มีจู สมิธ
11 ผศ. ดร.ดรุณี สู้รักรัมย์ ได้รับทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย "เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์"  (L'Oréal-UNESCO For Women in Science Fellowships) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2558 จาก บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด
12 ศ. ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น
13 ดร.อดิศักดิ์ ร่มแสง
 • ได้รับรางวัล Outstanding Abstract Award 2016 The 11th International Symposium of the Protein Society of Thailand. (3 ส.ค. 2559) จากสมาคมโปรตีนแห่งประเทศไทย (นานาชาติ)
 • ได้รับโล่รางวัล The 2015 Taguchi Prize for Outstanding Doctoral Degree Thesis  (18 พ.ย. 2558 จากมูลนิธิทะกุจิ (ระดับนานาชาติ)    
14 ศ. ดร.มธุรส พงษ์ลิขิตมงคล ได้รับคัดเลือกให้เป็นนิสิตเก่าดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2559
15 รศ. ดร.เทวัญ จันทร์วิไลศรี ได้รับรางวัล 2015 TRF-CHE-Scopus Researcher Award (สาขา Life Science & Agricultural Science) จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ สำนักพิมพ์ Elsevier
16 ดร.ทวีนันท์ เชี่ยวชาญชำนาญกิจ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ประจำปี 2559 ณ เมืองลินเดา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน 2559 - 1 กรกฎาคม 2559
17 ดร.สุรพงษ์ อยู่มา ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ประจำปี 2559 ณ เมืองลินเดา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน 2559 - 1 กรกฎาคม 2559
18 ดร.พงศกร กาญจนบุษย์ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ประจำปี 2559 ณ เมืองลินเดา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน 2559 - 1 กรกฎาคม 2559
19 รศ. ดร.วีระชัย สิริพันธ์วราภรณ์ ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2558 (ระดับดีมาก) ของ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จากผลงานวิจัยเรื่อง "โปรแกรมอินเวอร์ชันสำหรับข้อมูลแมกนีโตเทลลูริกซ์แบบสามมิติด้วยเทคนิคดาต้าสเปซ" (Three-dimensional magnetotelluric inversion : data-space method) จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
20 รศ. ดร.พลังพล คงเสรี และคณะผู้วิจัย ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2559 (ระดับดีมาก) ของ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จากผลงานเรื่อง "ชุดตรวจสอบสารปรอทในเครื่องสำอางฟอกผิวขาว" (Mercury test kit for skin-whitening cosmetics) ( 17 ธ.ค. 2558) จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
21 ดร.ธเนศ กังสมัครศิลป์ ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2558 ระดับดี (สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช) ของ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  จากวิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัย Columbia เรื่อง "การส่งสัญญาณ Notch ในกระบวนการสร้าง เส้นเลือดใหม่ในโรคมะเร็ง" (Notch Signaling in Tumor Angiogenesis)
22 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ประเสริฐ โศภน ได้รับรางวัล "มหิดลทยากร" ประจำปี 2558 จากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
23 ผศ. ดร.ศิริลตา ยศแผ่น
 • ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเยี่ยมแบบโปสเตอร์ ในการประชุม "นักวิจัยรุ่นใหม่...พบ...เมธีวิจัยอาวุโส สกว." ครั้งที่ 15 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2559 จากผลงาน "เรียนรู้การออกแบบกระบวนการการสังเคราะห์สารอินทรีย์...สู่การพัฒนานวัตกรรมการสังเคราะห์สารที่ยั่งยืน"     จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์

 

24 ดร.ดาครอง พิศสุวรรณ
25 ศ.ดร.วิชัย ริ้วตระกูล ได้รับเครื่องอิสริยาภรณ์ Palmes Académiques ชั้น Commander (The Commandeur dans I'Ordre des
Palmes Académiques) จากสาธารณรัฐฝรั่งเศส
(เข้ารับเครื่องอิสริยาภรณ์ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประเทศไทย)
26 รศ. ดร.ชื่นจิตต์ บุญเฉิด ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2558 ประเภทบูรณาการทั่วไป
27 ศ. ดร.มนัส พรหมโคตร ได้รับรางวัล CST High Impact Chemist Award 2015 จากสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
28 ดร.วโรดม เจริญสวรรค์ ได้รับรางวัล Young BMB 2016 Awards จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
29 ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ประจำปี 2558 จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โดยเข้ารับประทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดามาตุ
30 นางฐานิศวร์ ธนะเจริญพงศ์ ได้รับการคัดเลือก "แม่ดี-บุคลากรเด่น" ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2559
31 ผศ. ดร. ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ
 • ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ยอดเยี่ยมในการประชุมวิชาการนานาชาติที่ฮ่องกง
 • ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมแสดงผลงานนวัตกรรมเกี่ยวกับสิ่งทออัจฉริยะและเทคโนโลยีสวมใส่ได้ ณ ประเทศเบลเยียม (ร่วมกับ นางสาวธารา สีสะอาด นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ) ในงานนวัตกรรมเกี่ยวกับสิ่งทออัจฉริยะและเทคโนโลยีสวมใส่ได้ ณ ประเทศเบลเยียม
  (ร่วมกับ น.ส.ธารา สีสะอาด นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ)
 • ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2558 สาขาการประดิษฐ์และนวัตกรรม จากผลงานเรื่อง จมูกอิเล็กทรอนิกส์แบบกระเป๋าหิ้ว
32 ศ. ดร. นพ.บุญเสริม วิทยชำนาญกุล ได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น ประจำปี 2559 ด้านวิชาการ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
33 ผศ. ดร.พนิดา สุรวัฒนาวงศ์ ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2559 จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ จากผลงาน "เคมีคำนวณเพื่ออธิบายกลไกของปฏิกิริยาเคมีและชีวเคมี"
34 ศ. ดร.เดวิด รูฟโฟโล และทีมงานวิจัย ได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) เรื่อง "ฟิสิกส์พลาสมาในอวกาศและรังสีคอสมิก" จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
35 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อมเรศ ภูมิรัตน ได้รับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ประจำปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหิดล  (31 ส.ค. 2559) จากมหาวิทยาลัยมหิดล
36 นางเพ็ญรุ่ง จอกแก้ว ได้รับรางวัลชมเชย พนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง รางวัล ที อี คิว (TEQ Award) ประจำปี 2559 จากสถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และบริษัท ที อี คิว จำกัด
37 รศ.ศิริลักษณ์ สุวรรณวงศ์ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำประโยชน์ด้านแรงงาน จากกระทรวงแรงงาน (เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน)
38 ผศ. ดร.ชูวงศ์ เอื้อสุขอารี ได้รับรางวัล "Young Asian Biotechnologist Prize 2016" งานประชุมวิชาการ The 68th Annual Meeting of the Society for Biotechnology, Japan
39 ศ. ดร.นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลักของ นางสาวปาหนัน สุนทรศารทูล ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ (3 ส.ค. 2559) จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
40 ศ. ดร.จงกลณี วัฒนาเพิ่มพูล ประธานหลักสูตรสรีรวิทยาซึ่ง นางสาวปาหนัน สุนทรศารทูล ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ (3 ส.ค. 2559) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ผลงานและรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2558

(รับรางวัลเดือน ต.ค. 2557 - ก.ย. 2558)

1 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อมเรศ ภูมิรัตน ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี ๒๕๕๗ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
2 ศ. ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2558 สาขาชีวเคมี จาก มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์
3 ศ. ดร.นรัตถพล เจริญพันธุ์ - ได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีอาวุโส สกว.) สาขาสรีรวิทยา จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
- ได้รับโล่เกียรติยศ "เมธีวิจัยอาวุโส สกว." จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศ จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
4 ศ. ดร.ภาวิณี ปิยะจตุรวัฒน์ ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2557 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
5 ศ. เกียรติคุณ ดร.พิไล พูลสวัสดิ์  - ได้รับ รางวัล สตรีไทยดีเด่น 2558 จากสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และเข้ารับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติ ในงานวันสตรีไทยจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- ได้รับรางวัลสาขาเกียรติยศ คนค้นฅนอวอร์ด ครั้งที่ 6 จากบริษัท ทีวีบูรพา จำกัด (15 ธ.ค. 57)
6 ศ. ดร.วัฒนาลัย ปานบ้านเกร็ด ได้รับรางวัลผู้สมควรให้ปาฐกถาอายิโนะโมะโต๊ะ ประจำปี 2557 ในหัวข้องานวิจัย เรื่อง Searching and Development of bacterial strains for industrial Commercial application in Thailand
7 รศ. ดร.พลังพล คงเสรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ DMSc Award ประจำปี 2558 ประเภทการพัฒนาคุณภาพการบริการทางการแพทย์ สาธารณสุข หรือวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง “ชุดตรวจสอบสารปรอทสำหรับผลิตภัณฑ์ฟอกผิวขาว” จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับ มูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
8 รศ. ดร.วีระชัย สิริพันธ์วราภรณ์ ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการวิจัย ประจำปี 2557 จากผลงาน การสร้างโปรแกรมแปลความหมายข้อมูลแมกนิโตเทลลูริกซ์ แบบสามมิติ (Three-Dimensional Magnetotelluric Inversion)
9 รศ. ดร.วุฒิชัย เอื้อวิทยาศุภร - รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเยี่ยมแบบโปสเตอร์ในการประชุม "นักวิจัยรุ่นใหม่...พบ...เมธีวิจัยอาวุโส สกว." ครั้งที่ 14 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
- ได้รับ รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ สาขาเคมี ประจำปี 2558 ในหัวข้อ "การสังเคราะห์ โมเลกุลนาโนไฮบริดสู่นวัตกรรมวัสดุ" จาก มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์
10 รศ. ดร.สุภีนันท์ อัญเชิญ ได้รับ รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นประจำปี 2557 เรื่อง คุณค่าผลไม้ไทย (Thai Fruits – Functional Fruits) จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
11 รศ. ดร.นพวรรณ ภู่มาลา มอราเลส ได้รับ รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นประจำปี 2557 เรื่อง คุณค่าผลไม้ไทย (Thai Fruits – Functional Fruits) จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
12 ผศ. ดร.ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2558 ผลงานเรื่อง "จมูกอิเล็กทรอนิกส์แบบกระเป๋าหิ้วที่ใช้การตรวจจับเชิงแสง" (Briefcase Electronic Nose Based on Optical Sensing) จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
13 ผศ. ดร.พันธ์ญา สุนินทบูรณ์ ได้รับรางวัล Polymer Society of Thailand (PST) Rising Star 2015 จาก สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย
14 ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น จากการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 ( HERP CONGRESS III ) ของสำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
15 ดร.อมรรัตน์ นรานันทรัตน์ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเยี่ยมแบบโปสเตอร์ในการประชุม "นักวิจัยรุ่นใหม่...พบ...เมธีวิจัยอาวุโส สกว." ครั้งที่ 14 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
16 ดร.กาญจนา อุไรสินธว์ ได้รับ รางวัล Best Poster Award for Young Researcher จากการประชุมวิชาการนานาชาติ The 19th International Conference on flow injection Analysis and Related Techniques, Fukuoka, Japan
17 ดร.อดิศักดิ์  ร่มแสง - ได้รับ รางวัล Outstanding Abstract Award  ประจำปี 2558 งานประชุม "The 10th International Symposium of The Protein Society of Thailand จากสมาคมโปรตีนแห่งประเทศไทย
- ได้รับ รางวัล Dean’s List จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2556
18 นางเยาวพา อินทรผาด ได้รับรางวัล "แม่ดี-บุคลากรเด่น" (ประเภทดีเด่น) ในงาน "มหิดล-วันแม่" ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2558
19 ศ. ดร.สุมาลี ตั้งประดับกุล ได้รับการคัดเลือกเป็น "นักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2557"
20 ศ. ดร.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ (นพ.) ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2558
21 รศ. ดร.ศราวุฒิ จิตรภักดี ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2557
22 ดร.ระพี บุญเปลื้อง ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2557
23 หน่วยสัตว์ทดลอง ได้รับการรับรองมาตรฐานคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยง และใช้สัตว์ของสถาบัน จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งถือว่าเป็นสถาบันแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฯ
24 ผศ. ดร.อทิตยา ศิริภิญญานนท์ ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบ (MU Brand Ambassador) ประจำปี 2557 Core Value M (Mastery)
25 นายสุปรีชา  จรูญศักดิ์ ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบ (MU Brand Ambassador) ประจำปี 2557 Core Value A (Altruism)
26 ผศ. ดร.สุพีชา คุ้มเกตุ ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบ (MU Brand Ambassador) ประจำปี 2557 Core Value H (Harmony)
27 รศ. ดร.เพิ่มพันธุ์ ธรรมสโรช (นพ.) ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบ (MU Brand Ambassador) ประจำปี 2557 Core Value I (Integrity)
28 ผศ. ดร.สมคิด อมรสมานกุล ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบ (MU Brand Ambassador) ประจำปี 2557 Core Value D (Determination)
29 รศ. ดร.ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบ (MU Brand Ambassador) ประจำปี 2557 Core Value O (Originality)
30 รศ. ดร.วัฒนา วีรชาติยานุกูล ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบ (MU Brand Ambassador) ประจำปี 2557 Core Value L (Leadership)
31 ผศ. ดร.เทียนทอง ทองพันชั่ง - รางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2557 (พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทตำแหน่งและลักษณะงานด้านวิชาการ)
- ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่าง (ระดับอาจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์) ประจำปี 2558
32 ศ. ดร.ปทุมรัตน์ ตู้จินดา ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่าง สภาอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2558
33 ผศ. ดร.กุลธิดา ชัยธีระยานนท์  ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่าง สภาอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2557
34 ผศ.ดร. ศศิวิมล แสวงผล รางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2557 (ข้าราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ)
35 นางสาวกิ่งแก้ว เสรีกุล รางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2557 (ข้าราชการ ตำแหน่งประเภทปฏิบัติการ, ปฏิบัติงาน)
36 นางสุนันท์ ชื่นจิตต์ - รางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2557 (ลูกจ้างประจำเงินงบประมาณ)
- ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างดีเด่นของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2557
37 ผศ.ดร. ดวงกมล  เบ้าวัน รางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2557 (พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทตำแหน่งและลักษณะงานด้านวิชาการ)
38 นายอภิชัย อารยะเจริญชัย รางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2557 (พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทตำแหน่งและลักษณะงานด้านวิชาชีพ หรือบริหารงานทั่วไป)

 

^ กลับขึ้นด้านบน

ผลงานและรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2557

(รับรางวัลเดือน ต.ค. 2556 - ก.ย. 2557)

1 รศ.ดร.ภิญโญ พานิชพันธ์ - คนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัล 2013 Asian for Distinguished Contribution to Chemical Education จาก The Federation of Asian Chemical Societies (FACS)
- ได้รับรางวัล "มหิดลทยากร" ประจาปี 2556 จากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
2 ศ.ดร. เดวิด รูฟโฟโล - ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกของบัณฑิตสถานวิทยาศาสตร์แห่งโลก จาก The World Academy of Sciences (TWAS) ซึ่งเป็นคนไทยคนเดียว ในรอบ 18 ปี
- ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2556 ประเภทดีเด่นเฉพาะทาง สาขาวิจัย (ผลงานวิจัย เรื่อง อนุภาคโปรตรอนพลังงานสูงจากดวงอาทิตย์ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ค.ศ. 1989 : การปลดปล่อยและขนส่งตามทั้งสองทางของวงสนามแม่เหล็กระหว่างดาวเคราะห์)
- รางวัลบุคคลต้นแบบ (MU Brand Ambassador) ประจำปี 2556  Core Value H (Harmony)
3 ศ.ดร. นรัตถพล เจริญพันธุ์ - ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น ประเภทอาจารย์รุ่นใหม่ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ASAIHL-Thailand Award 2013 in Health Science) ประจำปี 2556 จากสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย)
- ได้รับรางวัล DMSc Award เรื่อง "สูตรและวิธีการให้แคลเซียมเสริมสำหรับผู้หญิงที่อยู่ในระหว่างการให้นมบุตร เพื่อเสริมสร้างสุขภาพกระดูกของแม่และเด็ก" ผลงานดีเด่นประจำปี 2557 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
- ได้รับรางวัล TWAS Prize for Young Scientists in Thailand ประจำปี พ.ศ. 2557 จากสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ
4 ศ.ดร. ประเสริฐ โศภน ได้รับรางวัลผลงานวิจัยเด่น ในกลุ่มงานวิจัยเชิงวิชาการและมนุษยศาสตร์ เรื่อง การศึกษาคุณลักษณะและความสัมพันธ์ของฮอร์โมนที่ควบคุมการหลั่งกับฮอร์โมนที่กระตุ้นต่อมสืบพันธ์ของกุ้งและปู กับการประยุกต์ใช้ในระบบเพาะเลี้ยง ประจำปี 2556 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
5 ผศ.ดร. กฤษฎา สุชีวะ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยเด่น ในกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา เรื่อง การวิจัยและพัฒนายางล้อตันรถฟอร์คลิฟท์ประหยัดพลังงาน ประจำปี 2556 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
6 ศ.ดร. Timothy William Flegel  ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2556 สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
7 ดร. ดนยา ปโกฏิประภา ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีเด่น ประจำปี 2556 เรื่อง "การศึกษาทางชีววิทยาโครงสร้างและ ชีวเคมีของโปรตีนที่ทำหน้าที่ซ่อมแซมดีเอ็นเอแบบนิวคลีโอไทด์เอ็กซิชั่น"
(Structural and Biochemical Studies of Bacterial Nucleotide Excision Repair)  สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
8 ศ.ดร. นทีทิพย์ กฤษณามระ - ได้รับรางวัลวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มูลนิธิโทเร ประเทศไทย ครั้งที่ 20 ประจำปี 2556 จาก มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
- ได้รับโล่เกียรติยศ "ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น" ประจำปี 2557 จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศ จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
9 ศ.ดร. ปิยะรัตน์ โกวิทตรพงศ์ - ได้รับโล่เกียรติยศ "ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น" จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศ จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
10 ศ.ดร. วัฒนาลัย ปานบ้านเกร็ด - ได้รับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2556 ประเภท Research Grant เรื่อง "การปรับปรุงสายพันธุ์ Bacillus thuringiensis subsp. aizawai SP41 โดยการทำให้ยีน cry2Ab แสดงออก" จากมูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
- อนุญาตให้ใช้สิทธิจุลินทรีย์ Bs (Bacillus sphaericus) สำหรับควบคุมลูกน้ำยุงรำคาญ ในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับควบคุมลูกน้ำยุงรำคาญ ภายในระยะเวลา 5 ปี โดน สวทช. และ มหาวิทยาลัยมหิดล สนับสนุนด้านเทคนิค และด้านวิชาการ เพื่อให้บริษัท ทีเอฟไอกรีน ไบโอเทค นำไปผลิตเพื่อใช้ประโยชน์ ซึ่งจะช่วยสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนต่อไป
11 ศ.ดร. สมศักดิ์ รุจิรวัฒน์ ได้รับรางวัล "มหิดลทยากร" ประจาปี 2556 จากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
12 รศ.ดร. ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย ได้รับโล่เกียรติคุณผลงานการประดิษฐ์ที่ได้รับหนังสือรับรองการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร เลขที่ 7671 "กรรมวิธีการผลิตเส้นใยพอลิเมอร์ที่มีถ่านกัมมันต์สาหรับการดูดซับกลิ่น" จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา
13 รศ.ดร. กัลยาณี สิริสิงห ได้รับโล่เกียรติคุณผลงานการประดิษฐ์ที่ได้รับหนังสือรับรองการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร เลขที่ 7928 "สูตรคอมปาวน์ชีวภาพสาหรับใช้ผลิตถุงและฟิล์มบรรจุภัณฑ์ชนิดย่อยสลายได้ทางชีวภาพ และกรรมวิธีการผลิตสูตรคอมปาวน์ดังกล่าว จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา
14 รศ.ดร. เทวัญ จันทร์วิไลศรี ได้รับรางวัลนักชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลดาวรุ่ง (Young BMB Award) จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
15 รศ.ดร. มธุรส พงษ์ลิขิตมงคล - ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิจัย จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2556
- รางวัลบุคคลต้นแบบ (MU Brand Ambassador) ประจำปี 2556 Core Value I (Integrity)
16 นายคำรณ โชธนะโชติ - ได้รับรางวัล "คนดี ศรีมหิดล" ประจาปี 2556 จากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล
- ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2556 ประเภทดีเด่นเฉพาะทาง สาขาบริการ
17 ภาควิชาสรีรวิทยา ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ในวันครบรอบ 48 ปี ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา (1 เม.ย. 2557) เนื่องด้วยร่วมปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ซึ่งทำคุณประโยชน์ คุณูปการให้กับวงการกีฬาไทย
18 ศ.ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น - ได้รับพระราชทานโล่เกียรติยศ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) ประจำปี 2556
- ได้รับรางวัลบุคคลต้นแบบ (MU Brand Ambassador) ประจำปี 2556  Core Value L (Leadership)
19 ศ.ดร. สกล พันธุ์ยิ้ม ได้รับพระราชทานโล่เกียรติยศศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2556
20 ผศ.ดร.ฉัตรชัย เหมือนประสาท - ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2556 ประเภทดีเด่นเฉพาะทาง สาขาความเป็นครู
- รางวัลบุคคลต้นแบบ (MU Brand Ambassador) ประจำปี 2556 Core Value M (Mastery)
21 ศ.ดร.ภาวิณี ปิยะจตุรวัฒน์ - รางวัลอาจารย์ดีเด่น ปอมท. กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปี 2556  จากที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
- รางวัลผู้เสนอผลงานวิจัยดีเด่นของซุปราคลัสเตอร์ด้านสุขภาพ ในการประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 3  จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารวมกับมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 9 แห่ง
22 ศ.ดร. วรนุช ฉัตรสุทธิพงษ์ รางวัลผู้เสนอผลงานวิจัยดีเด่นของซุปราคลัสเตอร์ด้านสุขภาพ ในการประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 3  จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษ่ารวมกับมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 9 แห่ง
23 ผศ. ดร. ดวงใจ นาคะปรีชา - รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ด้านผลงานดีเด่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2557
- รางวัลบุคคลต้นแบบ (MU Brand Ambassador) ประจำปี 2556 Core Value D (Determination)
24 ผศ.ดร. ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ รางวัลการประกวดผลงานงานนวัตกรรมสนับสนุนงานสืบสวนสอบสวน ประจำปี พ.ศ.2557 (Innovation for Crime Combating Contest 2014 : I4C-2014)  จากกรมสอบสวนคดีพิเศษ และ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
25 ศ.ดร. ชุมพล ผลประมูล  รางวัลคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลอง  จากสำนักงานมาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์(สลช) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช) ร่วมกับบริษัท ที อี คิว
26 ดร. ไพโรจน์  หลวงพิทักษ์  รางวัลประกาศเกียรติคุณ การสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนอย่างต่อเนื่อง จากกระทรวงสาธารณสุข
27 ศ.ดร. พีรพรรณ  ตันอารีย์ รางวัลเกียรติบัตรศิษย์เก่าที่สร้างคุณประโยชน์และความเจริญรุ่งเรือง ให้แก่โรงเรียนบางระจันวิทยา  มอบให้โดยคณะกรรมการโรงเรียนบางระจันวิทยา  จังหวัดสิงห์บุรี
28 ผศ.ดร. เติมศักดิ์ ศรีคิรินทร์ รางวัลบุคคลต้นแบบ (MU Brand Ambassador) ประจำปี 2556  Core Value O (Originality)
29 ดร. ระพี บุญเปลื้อง  รางวัลบุคคลต้นแบบ (MU Brand Ambassador) ประจำปี 2556  Core Value A (Altruism)
30 ศ.ดร.เดวิด รูฟโฟโล ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่าง สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2557
31 นางสุภัสรา  อุ่นสุข รางวัลแม่ดี-บุคลากรเด่น ระดับดี  ในงาน "มหิดล-วันแม่"  ประจำปี 2557
32 ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ได้รับประกาศเกียรติคุณ จากการให้การสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนอย่างต่อเนื่อง (25 มิ.ย. 2557) ในวันไอโอดีนแห่งชาติ จากกระทรวงสาธารณสุข
33 หน่วยสัตว์ทดลอง โล่รางวัลหน่วยงานที่พนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองได้รับรางวัลพนักงานสัตว์ทดลองดีเด่น  จากสำนักงานมาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์(สลช) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช) ร่วมกับบริษัท ที อี คิว
34 นางสุนันท์ ชื่นจิตต์ ได้รับรางวัลพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองดีเด่น รางวัล ที อี คิว (TEQ Award) ประจำปี 2557 จากสำนักงานมาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์(สลช) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช) ร่วมกับบริษัท ที อี คิว จำกัด
35 คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับโล่และเกียรติบัตรรางวัลการพิจารณาตัดสินเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2557 ประเภทรางวัลเว็บไซต์ยอดนิยม (ชมเชย)

 

^ กลับขึ้นด้านบน

ผลงานและรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2556

(รับรางวัลเดือน ต.ค. 2555 - ก.ย. 2556)

1 ศ.ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2555 สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
2 ดร. อมรรัตน์ นรานันทรัตน์ รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี ประจำปี 2555 เรื่อง “ผลกระทบของธาตุเหล็กในไมโตคอนเดรียต่อเอนไซม์ Manganese Superoxide Dismutase” (Effect of Mitochondrial Iron on Manganese Superoxide Dismutase) สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
3 รศ.ดร. พลังพล คงเสรี รางวัลประกาศเกียรติคุณ ผลงานเรื่อง “ชุดตรวจสอบฟอร์มัลดีไฮด์ในอาหาร โดยใช้การเปลี่ยนสีและการเรืองแสง” สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
4 ผศ.ดร.รัชภาคย์ จิตต์อารี
(ผศ.ดร.สุชัย นพรัตน์แจ่มจำรัส,
ผศ.ดร.ทัศนียา ร. นพรัตน์แจ่มจำรัส)
รางวัลประกาศเกียรติคุณ ผลงานเรื่อง “ชุดการสื่อสารแบบข้อมูลหลายชุดผ่านเส้นใยแก้วนาแสงอย่างง่าย” สาขาการศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
5 ผศ.ดร. อทิตยา ศิริภิญญานนท์ - ได้รับทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย "เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์" (For Women in Science) ประจำปี 2555 จาก บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด
- รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2555
- รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2555 สาขาความเป็นครู
6 รศ.ดร.ภิญโญ พานิชพันธ์ - รางวัลนักเคมีศึกษาดีเด่น (CST Award for Distinguished Contribution to Chemical Education 2012) จากสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย
- รางวัลนักเคมีศึกษาดีเด่น (2013 Asian Award for Distinguished Contribution to Chemical Education)
7 ศ.เกียรติคุณ ดร.วิชัย ริ้วตระกูล - รางวัลมหิดลทยากร ประจำปี 2555 จากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ได้รับเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา สาขาวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2555
8 ผศ.ดร. เทียนทอง ทองพันชั่ง รางวัล ASIAN CORE PROGRAM LECTURESHIP AWARD ในหัวข้อ "A New Chiral Derivatizing Agent with a Constrained Aromatic Residue for NMR Shift Difference Method" จาก New Phase Asian Core Program On Cutting-Edge Organic Chemistry in Asia. ประเทศไต้หวัน
9 ศ.ดร. ประมวล  ตั้งบริบูรณ์รัตน์  รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี 2555 ประเภทวิชาการ/ วิจัย
10 รศ.ดร.นพ. นรัตถพล เจริญพันธุ์ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี 2555 ประเภทวิชาการ/ วิจัย
11 ศ.เกียรติคุณ ดร. พิไล พูลสวัสดิ์  ได้รับคัดเลือกเป็น สตรีดีเด่นในเวที/เครือข่ายระดับสากล จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2556
12 ศ.ดร. ม.ร.ว. ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์   ได้รับปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาชีวเคมี  จากมหาวิทยาลัยมหิดล
13 ศ.ดร.ยอดหทัย เทพธรานนท์ ได้รับปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเคมี จาก มหาวิทยาลัยมหิดล
14 รศ.ดร. มธุรส พงษ์ลิขิตมงคล รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2555 สาขาการวิจัย
15 ศ.ดร. เดวิด รุฟโฟโล รางวัลอาจารย์ตัวอย่างระดับสูง ประจำปี 2556 จากสภาอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์
16 ผศ.ดร.ฉัตรชัย เหมือนประสาท - รางวัลอาจารย์ตัวอย่างระดับกลาง ประจำปี 2556 จากสภาอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์
- ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2556 จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์
17 ศ.ดร. ประเสริฐ โศภน ได้รับเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา สาขาวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2555
18 ผศ.ดร. ดวงกมล  เบ้าวัน ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2556 จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์
19 นายคำรณ โชธนะโชติ รางวัลบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2555 ด้านบริหารดีเด่น
20 นางวรรธนันท์ จรัสฉัตรแก้ว ได้รับรางวัลคนดี แม่ดี-บุคลากรเด่น ระดับชมเชย ประจำปี 2556 จากมหาวิทยาลัยมหิดล
21 ผศ.ดร. ดวงใจ   นาคะปรีชา รางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2556
22 นางสาวอนงค์วรรณ  ไพโรจน์ รางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2556
23 นางสาวกนกเนตร  สุขเสน รางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2556
24 นางมลิวัลย์  เอมแย้ม รางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2556
25 นางรุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ได้รับโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณนักศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2555 ด้านความสำเร็จในอาชีพ จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

^ กลับขึ้นด้านบน

ผลงานและรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2555

(รับรางวัลเดือน ต.ค. 2554 - ก.ย. 2555)

1 ศ.ดร. ปิยะรัตน์ โกวิทตรพงศ์ - ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2555
- รางวัลผลงานวิจัยระดับดีเยี่ยม สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ประจำปี 2554 จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง "กลไกของแอมเฟตามีนในการทำลายเซลล์ประสาท ก่อให้เกิดสมองเสื่อม"
2 ศ.ดร. ประเสริฐ โศภน - รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ประจำปี 2554 จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
3 ศ.ดร.บุญเสริม วิทยชำนาญกุล รางวัลผู้สมควรให้ปาฐกถาอายิโนะโมะโต๊ะ ประจำปี 2554 จากผลงานวิจัยเรื่อง "งานวิจัยด้านการ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่มุ่งสู่การนำไปใช้ประโยชน์"
4 รศ.ดร. ศราวุฒิ จิตรภักดี - รางวัลนักวิจัยดีเด่น TRF-CHE-Scopus Researcher Award ประจำปี 2554 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สาขา Life Sciences
5 รศ.ดร.นพ. นรัตถพล เจริญพันธุ์ - รางวัลนักวิจัยดีเด่น TRF-CHE-Scopus Researcher Award ประจำปี 2554 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สาขา Health Sciences
- ประกาศเกียรติคุณ อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาผู้ได้รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น จากบัณฑิตวิทยาลัย
6 รศ.ดร. จิตต์ลัดดา ศักดาภิพาณิชย์ โล่เกียรติคุณ ผู้ประดิษฐ์ผลงานอนุสิทธิบัตรอันทรงคุณค่า จากศูนย์บริหารทรัพย์สินทางปัญญา
7 ศ.ดร. ม.ร.ว.ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์ โล่เกียรติคุณ ในการบรรยายพิเศษจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 14th Annual Conference of the Asia-Pacific International Molecular Biology Network (A-IMBN)
8 ศ.ดร. ประพนธ์ วิไลรัตน์ ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎี บัณฑิตกิตติมศักดิ์ พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล และพันธุวิศวกรรมศาสตร์) จากมหาวิทยาลัย มหิดล ประจำปีการศึกษา 2554
9 รศ.ดร. เทวัญ จันทร์วิไลศรี ได้รับรางวัลทุนวิจัยเซเรบอส อวอร์ด 2012
10 ศ.ดร. ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์ รางวัลอาจารย์ตัวอย่างระดับสูง ประจำปี 2555 จากสภาอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์
11 ผศ.ดร. อทิตยา ศิริภิญญานนท์ - รางวัลอาจารย์ตัวอย่างระดับกลาง ประจำปี 2555 จากสภาอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์
- รางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2555
12 ผศ.ดร. รัชภาคย์ จิตต์อารี รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับประกาศเกียรติคุณ สาขาการศึกษา ประจำปี 2555 จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง "ชุดสาธิตประกอบการเรียนรู้เรื่องทิศแรงเสียดทาน"
13 ดร. รัชกฤต ศรีเกื้อ The Dean's List award (Outstanding Student of Academic) from Faculty of Graduate Studies, Mahidol University วันที่ 19 พฤษภาคม 2555
14 ผศ.ดร. เอกสิทธิ์ สมสุข รางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2555
15 นางสาวชลลดาย์ สาพียะ รางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2555
16 นายพิชิต ลีรุ่งนาวารัตน์ รางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2555

 

^ กลับขึ้นด้านบน

ผลงานและรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2554

1 ภาควิชาชีวเคมี รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเภทสถาบันของ มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2553
2 ผศ.ดร. ดวงใจ นาคะปรีชา ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเคมี เรื่อง "วิธีวัดใหม่เฝ้าระวังภาวะขาดสารไอโอดีน" จากมูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
3 ผศ.ดร. ดวงใจ นาคะปรีชา และ ดร.ณัฐพล อ่อนปาน โล่เกียรติคุณ ผู้ทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้แก่โครงการพสวท.  จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี
4 ผศ.ดร.อทิตยา ศิริภิญญานนท์ ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ สาขาเคมี (TWAS Prize for Young Scientists in Thailand) ประจำปี 2554 จากสภาวิทยาศาสตร์สำหรับประเทศกำลังพัฒนา (Academy of Sciences for the Developing World)
5 รศ.ดร. ศราวุฒิ จิตรภักดี - รางวัลนักชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลดีเด่น (Professor M.R. Jisnuson Svasti-BMB Award) ประจำปี 2554
6 รศ.ดร. วรนุช ฉัตรสุทธิพงษ์ - รางวัล JSSX Fellow Award ประจำปี 2554 จาก Japanese Society for the Study of Xenobiotics
- รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทวิชาการ/วิจัย ประจำปี 2554
7 รศ.ดร.นพ. นรัตถพล เจริญพันธุ์ - รางวัลนักชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลดาวรุ่ง/รุ่นเยาว์ (Young BMB Award) ประจำปี 2554
- รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2553
8 รศ.ดร. สุมาลี ตั้งประดับกุล รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาความเป็นครู ประจำปีการศึกษา 2553
9 ศ.ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2554
10 ศ. ภาวิณี ปิยะจตุรวัฒน์ - ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่าง จากสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2554 (รับรางวัลในงานวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล 2 มี.ค. 2555)
- ได้รับคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่าง คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554
- ประกาศเกียรติคุณ ประธานหลักสูตรนักศึกษาผู้ได้รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น จากบัณฑิตวิทยาลัย
11 รศ.ดร.ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย - ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาความเป็นครู ประจำปีการศึกษา 2554
- ได้รับคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่าง คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554
12 ดร. ดรุณี สู้รักรัมย์ รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีเยี่ยม สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เรื่อง "การใช้ทองแดง (I) เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้มีสมรรถนะการเลือกเกิดปฏิกิริยา แบบเรจิโอ และสเตอริโอในปฏิกิริยาการแทนที่ของสารประเภทแอลลิล และการประยุกต์ใช้ในการสังเคราะห์สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ" ของสภาวิจัยแห่งชาติ
13 ศ.ดร. ประเสริฐ โศภน - รางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2553 โดยได้รับการตีพิมพ์สูงสุดในปี พ.ศ. 2551-2552 จากฐานข้อมูล ISI Web of Science
14 ศ.ดร.เดวิด จอห์น รูฟโฟโล รางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2553 โดยได้รับการอ้างอิงในวารสาร (Citation) สูงสุดจากฐานข้อมูล Scopus ระหว่างปี พ.ศ. 2548-2552 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ
15 ดร. วเรศ วีระสัย รางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2553 โดยได้รับการอ้างอิงในวารสาร (Citation) สูงสุดจากฐานข้อมูล Scopus ระหว่างปี พ.ศ. 2548-2552 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และคอมพิวเตอร์
16 รศ.ดร. วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์ รางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2553 โดยได้รับการตีพิมพ์สูงสุดในปี พ.ศ. 2551-2552 จากฐานข้อมูล Scopus
17 อ.นพ.ชินวุฒิ สุริยนเปล่งแสง รางวัลผลงานวิชาการแบบโปสเตอร์ ยอดเยี่ยม จากการประชุมวิชาการกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 เรื่อง “Accessory Head of Biceps Brachii Muscle and Its Relation of Musculocutaneous Nerve”
18 ดร.ไกร มีมล รางวัลผลงานวิชาการแบบโปสเตอร์ ยอดเยี่ยม จากการประชุมวิชาการกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 เรื่อง “Accessory Head of Biceps Brachii Muscle and Its Relation of Musculocutaneous Nerve”
19 ศ.ดร. พิไล พูลสวัสดิ์ being invited as the Lecturer of the "Sirindhorn Lecture Series"
20 ดร. วโรดม เจริญสวรรค์ รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดีเยี่ยม สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ประจำปี 2554 จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง "วิวัฒนาการของโปรตีนในกลุ่ม Transcription Factors และการแสดงออกทางพันธุกรรม"
21 รศ.ดร. เบญจวรรณ  วิวัฒนปฐพี รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทวิชาการ/วิจัย ประจำปี 2554
22 นางสุรีย์ เกิดบางระจัน รางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2554
23 นายสมวิทย์ อาชาคุณากร รางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2554

 

^ กลับขึ้นด้านบน

ผลงานและรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2553

1 ศ.ดร.อมเรศ ภูมิรัตน เครื่องอิสริยาภรณ์ "Officier de l'Ordre des Palmes Académiques" จากสาธารณรัฐฝรั่งเศส
2 รศ.ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น - รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง จากสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2552 (รับรางวัลในงาน 41 ปีวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล 2 มี.ค. 2553)
- รางวัลนักวิจัยดีเด่น TRF-CHE-Scopus Researcher Award ประจำปี 2553 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
- รางวัลทะกุจิประเภทนักวิจัยดีเด่น (Taguchi Prize for Outstanding Research Achievement in Biotechnology) ประจำปี 2553 จากผลงานวิจัยเรื่อง การศึกษากลไกการทำงานของเอนไซม์ที่ใช้วิตตามินบี 2 และวิตตามินบี 6 ในการเร่งปฏิกิริยา
3 ดร. ดวงกมล เบ้าวัน
อาจารย์ประจำ ภาควิชาคณิตศาสตร์
รางวัลวิทยานิพนธ์ จากสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2552 รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดีเยี่ยม สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ เรื่อง "แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อศึกษากลศาสตร์ของอนุภาคขนาดนาโนเมตร" (วิทยานิพนธ์ของ University of Wollongong ประเทศออสเตรเลีย)
4 ศ.ดร. ภาวิณี ปิยะจตุรวัฒน์ ศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี 2552 จากสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
5 ศ.ดร. ม.ร.ว.ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์ รางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์สูงสุด อันดับ 2 ของมหาวิทยาลัยมหิดล ในปี พ.ศ.2550 (ค.ศ. 2007) จากฐานข้อมูล ISI Web of Science
6 ศ.ดร.วิชัย ริ้วตระกูล รางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์สูงสุด อันดับ 3 ของมหาวิทยาลัยมหิดล ในปี พ.ศ.2550 (ค.ศ. 2007) จากฐานข้อมูล ISI Web of Science
7 ผศ.ดร. วีระชัย สิริพันธ์วราภรณ์ รางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในวารสาร (Citation) สูงสุดจากฐานข้อมูล Scopus ย้อนหลัง 5 ปี (ค.ศ.2004-2008) สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ จากผลงานวิจัยเรื่อง "Three-dimensional magnetotelluric inversion: Data-space method" จำนวนการอ้างอิง 19 ครั้ง
8 ศ.ดร.I-Ming Tang รางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในวารสาร (Citation) สูงสุดจากฐานข้อมูล Scopus ย้อนหลัง 5 ปี (ค.ศ.2004-2008) สาขาคณิตศาสตร์ จากผลงานวิจัยเรื่อง "Theoretical analysis of destabilization resonances in time-delayed stochastic second-order dynamical systems and some implications for human motor control" จำนวนการอ้างอิง 10 ครั้ง
9 กลุ่มวิจัย ผศ.ดร. ธนากร โอสถจันทร์ ผศ.ดร. ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ และ ผศ.ดร. เติมศักดิ์ ศรีคิรินทร์ รางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในวารสาร (Citation) สูงสุดจากฐานข้อมูล Scopus ย้อนหลัง 5 ปี (ค.ศ.2004-2008) สาขาวิศวกรรมศาสตร์และคอมพิวเตอร์ จากผลงานวิจัยเรื่อง "Spectroscopic study of photophysical change in collapsed coils of conjugated polymers: Effects of solvent and temperature" จำนวนการอ้างอิง 21 ครั้ง
10 ดร.นพ.ฉัตรชัย เหมือนประสาท ได้รับคัดเลือกจากสมเด็จพระเทพฯ ให้เป็นนักวิทยาศาสตร์ไทย เข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
11 ดร.คัมภีร์ พรหมพราย รางวัลนำเสนอผลงานวิจัยดีเยี่ยม จากการประชุมวิชาการประจำปีของ สกว. "นักวิจัยรุ่นใหม่ พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว." ประจำปี 2553
12 ศ.ดร.พิไล พูลสวัสดิ์ - รางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- รางวัล "Oh! My Hero" ฮีโร่รุ่นใหญ่ หัวใจกู้ชาติ จากเครือข่ายเยาวชนพัฒนาศักยภาพ
13 นางสาววรัษยา สุนทรศารทูล รางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2553
14 นางสาวบุญญาวดี พงษ์ศิลา รางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2553
15 นางวรรธนันท์ จรัสฉัตรแก้ว รางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2553
16 นางสาวนันทินี กลิ่นจันทร์ รางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2553

 

^ กลับขึ้นด้านบน

ผลงานและรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2552

1 ศ.ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้ ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ชีววิทยาพันธุศาสตร์และวิวัฒนาการ) ประจำปีการศึกษา 2551 จากมหาวิทยาลัยมหิดล
2 ศ.ดร.ทัสซูจิ เซกิ ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีชีวภาพ) ประจำปีการศึกษา 2551 จากมหาวิทยาลัยมหิดล
3 ศ.ดร. สกล พันธุ์ยิ้ม ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา สาขาวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2551 จากสำนักนายกรัฐมนตรี
4 ศ.ดร. ม.ร.ว. ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์ รางวัลเหรียญทองเกียรติยศ ปาฐกถาสุด แสงวิเชียร ประจำปี พ.ศ. 2552 จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
5 ศ.ดร. พิไล พูลสวัสดิ์ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทบูรณาการทั่วไป ประจำปี 2551
6 รศ.ดร. พิณทิพ รื่นวงษา รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทบูรณาการทั่วไป ประจำปี 2551
7 ศ.ดร. มนัส พรหมโคตร รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทวิชาการ/วิจัย ประจำปี 2551
8 รศ. ดร. ไสยวิชญ์ วรวินิต รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทวิชาการ/วิจัย ประจำปี 2551
9 นางรุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทบริการ ประจำปี 2551
10 ศ.ดร. ยุวดี เชี่ยววัฒนา รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2551
11 ดร. คัมภีร์ พรหมพราย รางวัล Wiley-CST Award for Outstanding Publication 2008 จาก สมาคมเคมีแห่งประเทศไทย และ Global publisher John Wiley & Sons, Inc. สำหรับผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2551 จากบทความวิจัย Phomphrai, K; Pracha, S; Phonjanthuek, P; Pohmakotr, M "Facile alcoholysis of L-lactide catalysed by Group 1 and 2 metal complexes" Dalton Trans. 2008, 3048-50.
12 รศ.ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น - รางวัลนักชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลรุ่นใหม่ ประจำปี 2552 ของสาขาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
- รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง (ระดับรองศาสตราจารย์) จากสภาอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2552
13 ศ. ดร. นทีทิพย์ กฤษณามระ ได้รับการเชิดชูเกียรติในฐานะ "นักวิทยาศาสตร์สตรีดีเด่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" ในวาระลอรีอัล ครบรอบ 100 ปี
14 นางเฉลียว สิทธิคง รางวัล "แม่ดี-บุคลากรเด่น" ในกิจกรรม มหิดล-วันแม่ ประจำปี 2552
15 ศ. ดร.ปิยะรัตน์ โกวิทตรพงศ์ ทุนเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี พ.ศ. 2552 (สาขาประสาทวิทยาศาสตร์)
16 ศ.ดร. ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์ ทุนเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี พ.ศ. 2551 (สาขาพอลิเมอร์)
17 ผศ. ดร. ดวงใจ นาคะปรีชา รางวัล FIA Award for Science 2009 จาก The Japanese Association for Flow Injection Analysis & The Division of the Japan Society for Analytical Chemistry
18 ดร. ระพี บุญเปลื้อง รางวัลข้าราชการดีเด่น ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2552
19 ดร. ชูวงศ์ เอื้อสุขอารี รางวัลพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2552 (ประเภท ตำแหน่งและลักษณะงานด้านวิชาการ)
20 นายมานะ ไผ่มณี รางวัลพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2552 (ประเภท ตำแหน่งและลักษณะงานด้านวิชาชีพ หรือบริหารงานทั่วไป)
21 นายสุรินทร์ ศรีสุวรรณ รางวัลลูกจ้างประจำเงินงบประมาณดีเด่น ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2552

 

^ กลับขึ้นด้านบน

 

 

ผลงานและรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2564
... รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ผลงานและรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2552-2563
... รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ผลงานและรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2540-2551
... รายละเอียดเพิ่มเติม ...