logo

ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2558

 

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น และนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2558

เมื่อวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558 เวลา 10.30 น. ณ ห้องกมลทิพย์ ชั้น 2 โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ ดร. ศันสนีย์ ไชยโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ ดร. ศกรณ์ มงคลสุข คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ รศ.ดร.สุขุมาล จงธรรมคุณ ที่ปรึกษาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีวัลย์ ราษฎร์วิรุฬห์กิจ หัวหน้าภาควิชาเคมี คณาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์ใจ ใจเย็น อาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี หน่วยวิจัยโครงสร้างและการทำงานโปรตีน และรองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ในโอกาสได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2558 พร้อมเงินรางวัล 400,000 บาท จากผลงาน "เรียนรู้การทำงานของเอนไซม์สู่นวัตกรรม ชีวภาพที่ยั่งยืน" และ รองศาสตราจารย์ ดร. วุฒิชัย เอื้อวิทยาศุภร อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ในโอกาสได้รับรางวัล นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2558 พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาทจากผลงานวิจัย "การสังเคราะห์ โมเลกุลนาโนไฮบริดสู่นวัตกรรมวัสดุ" ในงานแถลงข่าวของ มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่ง ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวแสดงความยินดี โดยมีเนื้อความตอนหนึ่งว่า "สิ่งสำคัญในวันนี้คือการสร้างความหวังให้กับสังคม ถ้าทำอะไรสักอย่างหนึ่ง แล้วไม่มีความหวัง ผมว่าเสียเวลาครับ" และยังได้กล่าวชื่นชม ศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น ว่า "มีผลงานวิจัย ด้านองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับ กลไกการเร่งปฏิกิริยาของเอนไซม์ หลายประการ ซึ่งมีประโยชน์มากต่ออุตสาหกรรม เนื่องจากสามารถทำให้ปฏิกิริยาเกิดได้อย่างรวดเร็วและใช้พลังงานกระตุ้นต่ำ นอกจากนี้ยังทำให้เกิดปฏิกิริยามีความถูกต้องจำเพาะสูง" นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึง รศ.ดร.วุฒิชัย เอื้อวิทยาศุภร อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลว่า "มีผลงานวิจัยเคมีอินทรีย์-อนินทรีย์สังเคราะห์ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างโมเลกุลที่มีคุณสมบัติน่าสนใจที่ไม่สามารถพบในธรรมชาติ โดยพยายามออกแบบวิธีการสังเคราะห์ สรรสร้างโครงสร้างเคมีโมเลกุลใหม่ ๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้เป็นสารตั้งต้นและสารเติมแต่งในอุตสาหกรรมเคมี หรือแม้กระทั่งวัสดุทางการแพทย์ด้วย"

ในโอกาสเดียวกันนี้ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลทั้งสองท่าน โดยกล่าวว่า "คนเราทำอะไรต้องมีเป้าหมาย ต้องเริ่มจากการมองตัวเอง มีความตั้งใจมุ่งไปสู้เป้าหมายดังกล่าวจนได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย อย่างเช่น ศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์ใจ ใจเย็น" และกล่าวต่ออีกว่า "การทำงานวิจัยไม่ควรที่จะขึ้นหิ้งต้องเอามาลงห้าง วิจัยแล้วนำไปขายได้ ซึ่ง รองศาสตราจารย์ ดร. วุฒิชัย เอื้อวิทยาศุภร มีแนวทางที่ชัดเจน ขอแสดงความยินดีอีกครั้งและขอให้ทุกท่านผลิตผลงานของท่านไปสู่ความยั่งยืนในทางด้านวิทยาศาสตร์ต่อไป"

ทั้งสองท่านจะเข้ารับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสต่อไป