logo


แนะนำ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านการศึกษา วิจัย และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์อย่างบูรณาการ

เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษยชาติ

พันธกิจ

สร้างทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ คู่คุณธรรม และผลิตผลงานวิจัยคุณภาพสากลก่อประโยชน์ต่อสังคม

ค่านิยมองค์กร

MUSC : Mastery Unity Society Creativity

เชี่ยวชาญวิชา สามัคคีรวมใจ ใส่ใจสังคม นิยมสร้างสรรค์

สมรรถนะหลักขององค์กร

เป็นเลิศด้านการวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและวิทยาศาสตร์การแพทย์

ปณิธาน

เป็นสติของประชา เป็นปัญญาของสังคม

ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 Academic and Entrepreneurial Education

ยุทธศาสตร์ที่ 2 Global Research and Innovation

ยุทธศาสตร์ที่ 3 Policy Advocacy and Leaders in Professional / Academic Services

ยุทธศาสตร์ที่ 4 Management for Self-Sufficiency and Sustainable Organization

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 5 ด้าน

1. การศึกษาสากล บ่มเพาะผู้ประกอบการ พัฒนาหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อผลิตบัณฑิตซึ่งมีทักษะการวิจัยเป็นที่ยอมรับในสากล และมีทักษะความเป็นผู้ประกอบการ
2. การวิจัยระดับ World Class สร้างผลงานวิจัยระดับแนวหน้าที่มีคุณภาพสูงและได้รับการยอมรับระดับสากล
3. ความรู้เพื่อมนุษยชาติ ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสู่สังคมชุมชน เพื่อความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน
4. นวัตกรรมเพื่อประเทศ พัฒนานวัตกรรมทรัพย์สินทางปัญญาและบริการวิชาการที่สร้างรายได้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคมและประเทศชาติ
5. องค์กรแห่งความยั่งยืน บริหารองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลการเงินมั่นคง พัฒนา Smart Citizens & Global Talents เปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล สร้าง Brand ที่เข้มแข็ง และมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน


อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยมหิดล

Download อัตลักษณ์ใหม่ : สำหรับจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ

    - Logo มหาวิทยาลัยมหิดล
    - Logo คณะ/ส่วนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล
    - Fonts ( Font DB Lim X ช้สำหรับใส่ชื่อหน่วยงานในคู่กับ Logo มหาวิทยาลัย / Font DB Helvethaica และ Cordia New ใช้สำหรับงาน AW และ งานออกแบบ)

สีน้ำเงินมหิดล
Mahidol Blue
C100 M92 Y8 K5
Royal Blue Pantone 286 C
R0 G53 B173
HTML 0035AD

สีเหลืองมหิดล
Mahidol Yellow
C2 M24 Y90 K0
Pantone 123 C
R255 G199 B38
HTML FFC726

สีทองมหิดล
Mahidol Gold
C33 M46 Y100 K10
Pantone 1255 C
R165 G128 B46
HTML AA800E

แผนการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2563-2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : Academic and Entrepreneurial Education
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : การศึกษาสากลบ่มเพาะผู้ประกอบการ
พัฒนาหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อผลิตบัณฑิตซึ่งมีทักษะการวิจัยเป็นที่ยอมรับในสากล และมีทักษะความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurially Minded)
กลยุทธ์หลัก (Strategic Initiatives)
1. พัฒนาหลักสูตร/รายวิชา ที่ส่งเสริมทักษะวิจัยและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
2. พัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการ และความเป็น Global Citizen ให้แก่นักศึกษาและบุคลากร
3. พัฒนารูปแบบการศึกษาที่ตอบโจทย์ผู้เรียนกลุ่มใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : Global Research and Innovation
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์: การวิจัยระดับ World Class
สร้างผลงานวิจัยระดับแนวหน้าที่มีคุณภาพสูงและได้รับการยอมรับระดับสากล
กลยุทธ์หลัก (Strategic Initiatives)
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตผลงานวิจัย
2. ส่งเสริมให้เกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัยทุกภาคส่วน
3. สนับสนุน Platform งานวิจัยพื้นฐาน และงานวิจัยประยุกต์ สร้างนวัตกรรมเพื่อการต่อยอดนำไปใช้ประโยชน์
4. การสร้างนักวิจัยที่เป็น Global Talents

ยุทธศาสตร์ที่ 3 Policy Advocacy and Leaders in Professional/Academic Services
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 3 : ความรู้เพื่อมนุษยชาติ
ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสู่สังคม เพื่อความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 4 : นวัตกรรมเพื่อประเทศ
พัฒนานวัตกรรมทรัพย์สินทางปัญญาและบริการวิชาการที่สร้างรายได้ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ
กลยุทธ์หลัก (Strategic Initiatives)
1. ส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้และผลงานวิชาการของคณะฯ สู่สาธารณะ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมชุมชน
2. ผลักดันการบริการวิชาการที่สร้างรายได้และการสร้าง IP/licensing ส่งเสริมเชื่อมโยงกับภาคเอกชนระดับประเทศและต่างประเทศ โดยเน้นผู้ประกอบการ Start Up / SME เป็นหลัก
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพ (MUSC NQI) เพื่อการรับรองมาตรฐานสากลของหน่วยงานบริการวิชาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 Management for Self-sufficiency and Sustainable Organization
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 5 : องค์กรแห่งความยั่งยืน
บริหารองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล การเงินมั่นคง สร้าง Smart Citizens & Global Talents เปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล สร้าง Brand ที่เข้มแข็ง และมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
กลยุทธ์หลัก (Strategic Initiatives)
1. สร้างองค์กรที่มีคุณธรรม ความโปร่งใส มีความรับผิดชอบ และมีธรรมาภิบาล
2. พัฒนาระบบบริหารการเงินและงบประมาณแบบ Outcome-oriented แสวงหารายได้ วิเคราะห์ต้นทุนและวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ชัดเจน
3. พัฒนากลไกสรรหาและพัฒนาบุคลากรเพื่อมุ่งสู่ความเป็น Smart Citizens / Global Talents
4. บริหารจัดการความเสี่ยงและภาวะฉุกเฉิน
5. ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร สร้าง Brand ที่เข้มแข็ง เป็นที่รับรู้ของสังคม
6. พัฒนาระบบ Digital Transformation / Data Analytics เพิ่มผลิตภาพการทำงาน
7. ส่งเสริม Green Campus, ECO University และ SDGs

 

 

[ ข้อมูลเดิม ปี 2559 ][ ข้อมูลเดิม ปี 2558 ]
โครงสร้างองค์กรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พฤษภาคม 2563)
Mahidol Facts and figures Year 2017/18
ทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัย 2560-2561
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2559-2562
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2563-2566
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) (สรุประดมสมอง)