logo


แนะนำ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านการศึกษา วิจัย และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์อย่างบูรณาการ

เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษยชาติ

พันธกิจ

สร้างทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ คู่คุณธรรม และผลิตผลงานวิจัยคุณภาพสากลก่อประโยชน์ต่อสังคม

ค่านิยมองค์กร

MUSC : Mastery Unity Society Creativity

เชี่ยวชาญวิชา สามัคคีรวมใจ ใส่ใจสังคม นิยมสร้างสรรค์

สมรรถนะหลักขององค์กร

เป็นเลิศด้านการวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและวิทยาศาสตร์การแพทย์

ปณิธาน

เป็นสติของประชา เป็นปัญญาของสังคม

ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 Global Research and Innovation

ยุทธศาสตร์ที่ 2 Innovative Education and Authentic Learning

ยุทธศาสตร์ที่ 3 Policy Advocacy and Leaders in Professional / Academic Services

ยุทธศาสตร์ที่ 4 Management for Self-Sufficiency and Sustainable Organization

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 5 ด้าน

1. การศึกษาสากล บ่มเพาะผู้ประกอบการ พัฒนาหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อผลิตบัณฑิตซึ่งมีทักษะการวิจัยเป็นที่ยอมรับในสากล และมีทักษะความเป็นผู้ประกอบการ
2. การวิจัยระดับ World Class สร้างผลงานวิจัยระดับแนวหน้าที่มีคุณภาพสูงและได้รับการยอมรับระดับสากล
3. ความรู้เพื่อมนุษยชาติ ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสู่สังคมชุมชน เพื่อความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน
4. นวัตกรรมเพื่อประเทศ พัฒนานวัตกรรมทรัพย์สินทางปัญญาและบริการวิชาการที่สร้างรายได้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคมและประเทศชาติ
5. องค์กรแห่งความยั่งยืน บริหารองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลการเงินมั่นคง พัฒนา Smart Citizens & Global Talents เปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล สร้าง Brand ที่เข้มแข็ง และมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน


อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยมหิดล

Download อัตลักษณ์ใหม่ : สำหรับจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ

    - Logo มหาวิทยาลัยมหิดล
    - Logo คณะ/ส่วนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล
    - Fonts ( Font DB Lim X ช้สำหรับใส่ชื่อหน่วยงานในคู่กับ Logo มหาวิทยาลัย / Font DB Helvethaica และ Cordia New ใช้สำหรับงาน AW และ งานออกแบบ)

สีน้ำเงินมหิดล
Mahidol Blue
C100 M92 Y8 K5
Royal Blue Pantone 286 C
R0 G53 B173
HTML 0035AD

สีเหลืองมหิดล
Mahidol Yellow
C2 M24 Y90 K0
Pantone 123 C
R255 G199 B38
HTML FFC726

สีทองมหิดล
Mahidol Gold
C33 M46 Y100 K10
Pantone 1255 C
R165 G128 B46
HTML AA800E

ยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2560 – 2564

         คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีวิสัยทัศน์ (Vision) เป็นผู้นำด้านการศึกษา วิจัย และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์อย่างบูรณาการ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษยชาติ มีวัตถุประสงค์ (Objective) 1) พัฒนาหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ผลิตบุคลากรซึ่งมีทักษะการวิจัยเป็นที่ยอมรับในสากล หรือมีทักษะในการเป็นผู้ประกอบการ 2) สร้างผลงานวิจัยที่นำไปใช้ในกระบวนการแก้ปัญหาท้าทายของสังคม 3) ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสู่สังคม เพื่อความสุขและการเป็นอยู่ที่ดีของมนุษยชาติ 4) พัฒนานวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาที่สร้างรายได้ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ และ 5) พัฒนานักวิจัย คณาจารย์ บุคลากรที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล Global Talent โดยมีค่านิยมหลัก (Core Values) ประกอบด้วย ความเชี่ยวชาญวิชา (Mastery) ความสามัคคีรวมใจ (Unity) การใฝ่สัมฤทธิ์ (Success) และ การคิดสร้างสรรค์ (Creativity)

         ถึงเวลาแล้วที่คณะวิทยาศาสตร์จะแสดงให้สังคมประจักษ์เห็นถึงความสำคัญของ “วิทยาศาสตร์” และ “งานวิจัย” ทางวิทยาศาสตร์ในการสร้างสรรค์สังคมและประเทศไทยด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม ผลักดันพลวัตของเศรษฐกิจประเทศไทยให้ก้าวหน้าต่อไป ดังเช่นวิสัยทัศน์ที่จะเป็นคณะวิทยาศาสตร์ชั้นนำในระดับสากล

         ยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยแผนกลยุทธด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดลในแต่ละด้าน คือ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 Global Research and Innovation
คณะวิทยาศาสตร์ต้องแสดงให้สังคมประจักษ์ถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์อย่างชัดเจน
1. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานวิจัย
2. การผลักดันและส่งเสริม Industrial Link เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานวิจัย – Special Innovation Zone
3. การพัฒนาระบบส่งเสริมการเปลี่ยน Discovery ให้เป็น Innovation และการสร้าง Start-up จากผลงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์
4. การผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่มเพื่อสร้างเครือข่ายวิจัยภายในคณะวิทยาศาสตร์และคณะอื่นๆ ร่วมกับคู่ความร่วมมือนานาชาติ ที่มีความสนใจร่วมกันจนปรากฎอยู่บนแผนที่โลก
5. การสนับสนุน Platform เพื่อสนับสนุนงานวิจัยพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 Academic and Entrepreneurial Education ประกอบด้วยกลยุทธ คือ
1. ผลักดัน AUNQA Accreditation
2. ผลักดันการเรียนการแบบ 21st Century Education รวมทั้งจริยธรรมแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1
3. ปรับเนื้อหาวิชา Service Teaching ให้สอดคล้องกับความต้องการของคณะปลายทาง
4. ผลักดัน STEM Education และปลูกฝังความเป็นนักวิทยาศาสตร์ให้กับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
5. พัฒนาระบบเพื่อเพิ่ม Productivity ในการเรียนการสอนโดยใช้ E-Learning
6. จัดทำหลักสูตรร่วมในรูปแบบต่างๆ ทั้งกับสถาบันการศึกษาภายในและภายนอกประเทศ (Transnational Education) ตลอดจนภาคอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับนักศึกษาและส่งเสริม Industrial Link
7. การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ School หรือ สำนักวิชา ในหลักสูตรที่เป็นสหสาขาเพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างภาควิชา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 Policy Advocacy and Leaders in Professional / Academic Services ประกอบด้วยกลยุทธ คือ
1. การส่งเสริมให้บริการวิชาการมีมาตรฐานสากล เป็นไปตามความต้องการของสังคมในวงกว้าง เป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ
2. การให้บริการวิชาการที่สะท้อนต้นทุนในการดำเนินการอย่างถูกต้องแม่นยำ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 Management for Self-Sufficiency and Sustainable Organization ประกอบด้วยกลยุทธ คือ
1. ศึกษาอัตรากำลังคนและภาระงาน ตลอดจนความจำเป็นในสาขาวิชาและสายงานต่างๆ เพื่อวางแผนสรรหาและพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ
2. สร้างกำลังใจในการทำงานของผู้ปฏิบัติงานโดยแรงจูงใจด้านสวัสดิการ การสร้างความผูกพันกับองค์กร ระบบการประเมินที่เชื่อถือได้ และ ธรรมาภิบาล
3. การวิเคราะห์ต้นทุนและวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ชัดเจน
4. การบริหารจัดการความเสี่ยง
5. การสื่อสารองค์กรเพื่อสนับสนุนพันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์
6. การพัฒนาระบบเพื่อเพิ่มผลิตภาพในการทำงาน
7. ส่งเสริมการเป็น Green campus และ Eco University

 

 

[ ข้อมูลเดิม ปี 2559 ] [ ข้อมูลเดิม ปี 2558 ]

แผนยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2563 - 2566 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)
โครงสร้างองค์กรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พฤษภาคม 2563)
Mahidol Facts and figures Year 2017/18
ทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัย 2560-2561
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2559-2562
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2563-2566
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) (สรุประดมสมอง)