logo


แนะนำ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วิสัยทัศน์

To be a World Class Faculty of Science with Social Impact

Vision Statement

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มุ่งมั่นที่จะส่งมอบคุณค่าทางด้านการวิจัย การศึกษา และการบริการวิชาการต่อสังคม

ในระดับสากล ที่สร้างประโยชน์ต่อสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

เป็นคณะวิทยาศาสตร์ชั้นนำด้านการศึกษา วิจัย และนวัตกรรมคุณภาพสากล เพื่อสร้างประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ

วัฒนธรรมองค์กร

Synergy for Success and Sustainability

สมรรถนะหลัก

ศักยภาพในการสอนและการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ พื้นฐาน และประยุกต์

ค่านิยม

M - Mastery U - Unity S - Society C - Creativity


ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน

S1 : วิจัย และนวัตกรรม คุณภาพสากล (World Class Research and Innovation)

S2 : นวัตกรรมการศึกษา และส่งเสริมการเรียนรู้ที่แท้จริง (Innovative Education and Authentic Learning)

S3 : บริการวิชาการเข้มแข็ง และผลักดันงานวิชาการสู่ระดับนโยบาย (Excellence in Academic Service, Policy Advocacy)

S4 : องค์กรยั่งยืน และพึ่งตนเองได้ (Sustainable Organization and Self-Sufficiency)

 

อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยมหิดล

Download อัตลักษณ์ใหม่ : สำหรับจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ

- Fonts ( Font DB Lim X ช้สำหรับใส่ชื่อหน่วยงานในคู่กับ Logo มหาวิทยาลัย / Font DB Helvethaica และ Cordia New ใช้สำหรับงาน AW และ งานออกแบบ)

สีน้ำเงินมหิดล
Mahidol Blue
C100 M92 Y8 K5
Royal Blue Pantone 286 C
R0 G53 B173
HTML 0035AD

สีเหลืองมหิดล
Mahidol Yellow
C2 M24 Y90 K0
Pantone 123 C
R255 G199 B38
HTML FFC726

สีทองมหิดล
Mahidol Gold
C33 M46 Y100 K10
Pantone 1255 C
R165 G128 B46
HTML AA800E

 

[ ข้อมูลเดิม ปี 2566 ]

แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2567 - 2570
โครงสร้างองค์กรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (เมษายน 2567)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2567-2570
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)


พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550
อำนาจหน้าที่และภารกิจตามกฎหมาย

มาตรา 7 มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม พระราชทานนามาภิไธย ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ให้เป็นนามของมหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์ในการสร้าง พัฒนา ประมวล และประยุกต์องค์ความรู้ทั้งมวลและดำเนินการให้มีการเรียนรู้ในองค์ความรู้ดังกล่าว รวมตลอดทั้งเผยแพร่ความรู้ ส่งเสริม ป้องกันและรักษาสุขภาพอนามัย ทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และการกีฬา ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมเป็นส่วนรวม

มาตรา 8 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 มหาวิทยาลัยมีภาระหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1) ทำการวิจัย รวมตลอดทั้งส่งเสริม และสนับสนุนให้ทำการวิจัย เพื่อสร้างหรือพัฒนาองค์ความรู้โดยกระทำอย่างต่อเนื่อง และนำความรู้นั้นไปใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศและสังคมและก่อให้เกิดประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย

(2) ผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสำนึกต่อสังคมและมีความใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเอง

(3) ส่งเสริม ประยุกต์ และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง

(4) ให้บริการทางการแพทย์ การพยาบาล การสาธารณสุข และการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ ให้เป็นที่ยอมรับในประเทศ และในระดับนานาชาติ

(5) ทำการวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

(6) สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรของสถาบันอื่น เข้าร่วมในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และเข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้

(7) ร่วมมือกับสถาบันอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อดำเนินการตาม (1) ถึง (6)

(8) ส่งเสริมและทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม รวมทั้งบำรุงรักษาและใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลยั่งยืน