logo


แนะนำ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปณิธาน

เป็นสติให้ประชา เป็นปัญญาให้สังคม

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านการศึกษา วิจัย และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์อย่างบูรณาการ

เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษยชาติ

วัตถุประสงค์

1. พัฒนาหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ผลิตบุคลากรซึ่งมีทักษะการวิจัยเป็นที่ยอมรับในสากล หรือมีทักษะในการเป็นผู้ประกอบการ
2. สร้างผลงานวิจัยที่นำไปใช้ในกระบวนการแก้ปัญหาท้าทายของสังคม
3. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสู่สังคม เพื่อความสุขและการเป็นอยู่ที่ดีของมนุษยชาติ
4. พัฒนานวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาที่สร้างรายได้ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ
5. พัฒนานักวิจัย คณาจารย์ บุคลากรที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล Global Talent

ค่านิยมหลัก

MUSC : Mastery Unity Success Creativity

เชี่ยวชาญวิชา สามัคคีรวมใจ ใฝ่สัมฤทธิ์ คิดสร้างสรรค์

 

ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน

1. ยุทธศาสตร์ Excellence in Research with Global and Social Impact

2. ยุทธศาสตร์ Excellence in Outcome-Based Education for Globally-Competent Graduates

3. ยุทธศาสตร์ Excellence in Professional Services and Social Engagement

4. ยุทธศาสตร์ Excellence in Management for Sustainable Organization


พันธกิจหลักของคณะวิทยาศาสตร์
  1. การเรียนการสอนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยมหิดล
  2. การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและปรีคลินิกให้กับนักศึกษาแพทย์และวิทยาศาสตร์การแพทย์
  3. การเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูงแก่นักศึกษาวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรี และ บัณฑิตศึกษา
  4. การวิจัยเพื่อสร้างผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นองค์ความรู้ทั้งในระดับพื้นฐานและระดับประยุกต์ รวมทั้งเทคโนโลยีที่มีคุณภาพในระดับสากล ซึ่งผลงานวิจัยเหล่านี้พึงก่อประโยชน์ให้กับสังคม
  5. การให้บริการวิชาการแก่สังคมผ่านการประยุกต์ใช้องค์ความรู้และศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสังคม
อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยมหิดล

Download อัตลักษณ์ใหม่ : สำหรับจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ

    - Logo มหาวิทยาลัยมหิดล
    - Logo คณะ/ส่วนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล
    - Fonts ( Font DB Lim X ช้สำหรับใส่ชื่อหน่วยงานในคู่กับ Logo มหาวิทยาลัย / Font DB Helvethaica และ Cordia New ใช้สำหรับงาน AW และ งานออกแบบ)

สีน้ำเงินมหิดล
Mahidol Blue
C100 M92 Y8 K5
Pantone Blue 072 C
R37 G57 B136
HTML 10069F

สีเหลืองมหิดล
Mahidol Yellow
C0 M26 Y93 K0
Pantone 116 C
R254 G192 B41
HTML FFCD00

สีทองมหิดล
Mahidol Gold
C33 M46 Y100 K10
Pantone 1255 C
R165 G128 B46
HTML AD841F

ยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2560 – 2564

         คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อที่จะมุ่งเป็นคณะวิทยาศาสตร์ชั้นนำในระดับสากล มีพันธกิจ (Mission) ในการสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้คู่คุณธรรม และผลิตผลงานวิจัยคุณภาพสากล ก่อประโยชน์ต่อสังคม โดยมีค่านิยมหลัก (Core Values) ประกอบด้วย ความเชี่ยวชาญวิชา (Mastery) ความสามัคคีรวมใจ (Unity) การใฝ่สัมฤทธิ์ (Success) และ การคิดสร้างสรรค์ (Creativity) โดยพันธกิจหลักของคณะวิทยาศาสตร์ อันได้แก่ การเรียนการสอนในระดับต่างๆ ตั้งแต่วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชั้นปีที่ 1 ของคณะต่างๆ การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและปรีคลีนิกให้กับนักศึกษาแพทย์และวิทยาศาสตร์การแพทย์หลักสูตรต่างๆ และการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในระดับสูง การวิจัยที่ครอบคลุมตั้งแต่งานวิจัยพื้นฐานจนงานวิจัยประยุกต์เพื่อตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมและการผลิต และ บริการวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม

         ถึงเวลาแล้วที่คณะวิทยาศาสตร์จะแสดงให้สังคมประจักษ์เห็นถึงความสำคัญของ “วิทยาศาสตร์” และ “งานวิจัย” ทางวิทยาศาสตร์ในการสร้างสรรค์สังคมและประเทศไทยด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม ผลักดันพลวัตของเศรษฐกิจประเทศไทยให้ก้าวหน้าต่อไป ดังเช่นวิสัยทัศน์ที่จะเป็นคณะวิทยาศาสตร์ชั้นนำในระดับสากล

         ยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยแผนกลยุทธด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดลในแต่ละด้าน คือ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 Excellence in Research with Global and Social Impact
คณะวิทยาศาสตร์ต้องแสดงให้สังคมประจักษ์ถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์อย่างชัดเจน
1. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานวิจัย
2. การผลักดันและส่งเสริม Industrial Link เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานวิจัย – Special Innovation Zone
3. การพัฒนาระบบส่งเสริมการเปลี่ยน Discovery ให้เป็น Innovation และการสร้าง Start-up จากผลงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์
4. การผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่มเพื่อสร้างเครือข่ายวิจัยภายในคณะวิทยาศาสตร์และคณะอื่นๆ ร่วมกับคู่ความร่วมมือนานาชาติ ที่มีความสนใจร่วมกันจนปรากฎอยู่บนแผนที่โลก
5. การสนับสนุน Platform เพื่อสนับสนุนงานวิจัยพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 Excellence in Outcome-Based Education for Globally-Competent Graduates ประกอบด้วยกลยุทธ คือ
1. ผลักดัน AUNQA Accreditation
2. ผลักดันการเรียนการแบบ 21st Century Education รวมทั้งจริยธรรมแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1
3. ปรับเนื้อหาวิชา Service Teaching ให้สอดคล้องกับความต้องการของคณะปลายทาง
4. ผลักดัน STEM Education และปลูกฝังความเป็นนักวิทยาศาสตร์ให้กับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
5. พัฒนาระบบเพื่อเพิ่ม Productivity ในการเรียนการสอนโดยใช้ E-Learning
6. จัดทำหลักสูตรร่วมในรูปแบบต่างๆ ทั้งกับสถาบันการศึกษาภายในและภายนอกประเทศ (Transnational Education) ตลอดจนภาคอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับนักศึกษาและส่งเสริม Industrial Link
7. การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ School หรือ สำนักวิชา ในหลักสูตรที่เป็นสหสาขาเพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างภาควิชา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 Excellence in Professional Services and Social Engagement ประกอบด้วยกลยุทธ คือ
1. การส่งเสริมให้บริการวิชาการมีมาตรฐานสากล เป็นไปตามความต้องการของสังคมในวงกว้าง เป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ
2. การให้บริการวิชาการที่สะท้อนต้นทุนในการดำเนินการอย่างถูกต้องแม่นยำ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 Excellence in Management for Sustainable Organization ประกอบด้วยกลยุทธ คือ
1. ศึกษาอัตรากำลังคนและภาระงาน ตลอดจนความจำเป็นในสาขาวิชาและสายงานต่างๆ เพื่อวางแผนสรรหาและพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ
2. สร้างกำลังใจในการทำงานของผู้ปฏิบัติงานโดยแรงจูงใจด้านสวัสดิการ การสร้างความผูกพันกับองค์กร ระบบการประเมินที่เชื่อถือได้ และ ธรรมาภิบาล
3. การวิเคราะห์ต้นทุนและวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ชัดเจน
4. การบริหารจัดการความเสี่ยง
5. การสื่อสารองค์กรเพื่อสนับสนุนพันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์
6. การพัฒนาระบบเพื่อเพิ่มผลิตภาพในการทำงาน
7. ส่งเสริมการเป็น Green campus และ Eco University

 

 

Mahidol University Education Philosophy
"มุ่งการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญในการจัดการศึกษา เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน โดยผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองจากความรู้เดิมและประสบการณ์ที่ผ่านการเรียนรู้ในกิจกรรมต่างๆ"

[ ข้อมูลเดิม ปี 2559 ][ ข้อมูลเดิม ปี 2558 ]
โครงสร้างองค์กรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (มิถุนายน 2561)
Mahidol Facts and figures Year 2017/18
ทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัย 2560-2561
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2559-2562
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2563-2566
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) (สรุประดมสมอง)