logo


คณะกรรมการประจำคณะ

ประธาน

1. คณบดี

กรรมการ

2. รองคณบดี

3. รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษาและศาลายา

4. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

5. รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์

6. รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและกิจการนักศึกษา

7. รองคณบดีฝ่ายแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา

8. รองคณบดีฝ่ายคลังและพัสดุ

9. หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์

10. หัวหน้าภาควิชาชีวเคมี

11. หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา

12. หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

13. หัวหน้าภาควิชาเคมี

14. หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์

15. หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา

16. หัวหน้าภาควิชาพยาธิชีววิทยา

17. หัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา

18. หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์

19. หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา

20. หัวหน้าภาควิชาพฤกษศาสตร์

กรรมการประจำคณะฯ ประเภทคณาจารย์ประจำ

21. อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์

22. อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี

23. อาจารย์ประจำภาควิชาพฤกษศาสตร์

24. อาจารย์ประจำกลุ่มสาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนวัตกรรมวัสดุ