logo


คณะกรรมการประจำคณะ

ประธาน

1. คณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี

กรรมการ

2. รองคณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระชัย สิริพันธ์วราภรณ์

3. รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนานักศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา

4. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

ศาสตราจารย์ ดร.ฤทัยวรรณ โต๊ะทอง

5. รองคณบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ

อาจารย์ ดร.มีโชค ชูดวง

6. รองคณบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิวิมล แสวงผล

7. หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา วีรชาติยานุกูล

8. หัวหน้าภาควิชาชีวเคมี

รองศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ กังสมัครศิลป์

9. หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา

อาจารย์ ดร.ระพี บุญเปลื้อง

10. หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมวดี วงษ์แสงจันทร์

11. หัวหน้าภาควิชาเคมี

รองศาสตราจารย์ ดร.เทียนทอง ทองพันชั่ง

12. หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด อมรสมานกุล

13. รักษาการหัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศรี ดับส์

14. หัวหน้าภาควิชาพยาธิชีววิทยา

รองศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ สุวรรณเลิศ

15. หัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา

รองศาสตราจารย์ ดร.ดาราวรรณ ปิ่นทอง

16. หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์

17. หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา

รองศาสตราจารย์ ดร.วิฑูร แสงศิริสุวรรณ

18. หัวหน้าภาควิชาพฤกษศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชีรา วิบูลย์จันทร์

กรรมการประจำคณะฯ ประเภทคณาจารย์ประจำ

19. อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เดวิด จอห์น รูฟโฟโล

20. อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี

รองศาสตราจารย์ อาจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ สมสุข

21. อาจารย์ประจำภาควิชาพฤกษศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ไตรเพิ่ม

22. อาจารย์ประจำกลุ่มสาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนวัตกรรมวัสดุ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานในส่วนงาน พ.ศ. 2552