logo


คณะกรรมการประจำคณะ

ประธาน

1. คณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี

กรรมการ

2. รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชิญโชค ศรขวัญ

3. รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนานักศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา

4. รองคณบดีฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร

รองศาสตราจารย์ ดร.ฤทัยวรรณ โต๊ะทอง

5. รองคณบดีฝ่ายสังคมสัมพันธ์และบริการนวัตกรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระชัย สิริพันธ์วราภรณ์

6. หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา วีรชาติยานุกูล

7. หัวหน้าภาควิชาชีวเคมี

รองศาสตราจารย์ ดร.จิรันดร ยูวะนิยม

8. หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา

9. หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

รองศาสตราจารย์ ดร.จิรารัตน์ วงศ์คงคาเทพ

14. หัวหน้าภาควิชาเคมี

รองศาสตราจารย์ ดร.เทียนทอง ทองพันชั่ง

11. หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณนิกา แสวงทอง

12. หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศรี ดับส์

13. หัวหน้าภาควิชาพยาธิชีววิทยา

รองศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ สุวรรณเลิศ

14. หัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา

รองศาสตราจารย์ ดร.ดาราวรรณ ปิ่นทอง

15. หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญ อารยะธนิตกุล

16. หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา

รองศาสตราจารย์ ดร.วิฑูร แสงศิริสุวรรณ

17 หัวหน้าภาควิชาพฤกษศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.พวงผกา อัมพันธ์จันทร์

กรรมการประจำคณะฯ ประเภทคณาจารย์ประจำ

18. อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เดวิด จอห์น รูฟโฟโล

19. อาจารย์ประจำภาควิชากายวิภาคศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา

20. อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

รองศาสตราจารย์ ดร.ชื่นจิตต์ บุญเฉิด

21. อาจารย์ประจำกลุ่มสาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนวัตกรรมวัสดุ