logo


Thai Program International Program

หลักสูตรระดับปริญญาตรี (นานาชาติ)

 

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย (นานาชาติ)

   Bachelor of Science Programme in Actuarial Science (International Programme)
   Plan A - one degree offered by Mahidol University
   Plan B - double degree offered by Mahidol University, and Curtin University

ลักษณะเฉพาะของหลักสูตร

 1. เป็นสถาบันแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่พัฒนาหลักสูตรสาขาคณิตศาสตร์ประกันภัยเป็นหลักสูตรนานาชาติ
 2. หลักสูตรที่มีความร่วมมือทางวิชาการกับทางมหาวิทยาลัยเคอร์ติน ในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน
 3. นักศึกษาในหลักสูตรที่มีผลการเรียนของบางรายวิชาในหลักสูตรผ่านเกณฑ์ที่กำหนดสามารถสมัครเพื่อขอรับหน่วยกิตของ VEE Applied Statistics Methods, VEE Economics และ VEE Accounting and Finance จากทาง Society of Actuaries

การประกอบอาชีพ

 1. สายงานคณิตศาสตร์ประกันภัย เช่น นักคณิตศาสตร์ประกัน ผู้พิจารณารับประกันภัย ผู้มีหน้าที่วิเคราะห์และบริหารความเสี่ยง
 2. สายงานการเงิน การธนาคาร เช่น นักสถิติ ผู้วิเคราะห์นโยบาย นักวิจัยความเป็นไปได้ของโครงการ ผู้มีหน้าที่วางแผนระบบงานและควบคุมคุณภาพ นักคณิตศาสตร์การเงิน

การให้ปริญญา

 1. ให้ปริญญาเพียงสาขาเดียวในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัยมหิดลตลอดหลักสูตร
 2. ให้สองปริญญาจากมหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยเคอร์ติน ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในทั้งสองมหาวิทยาลัยตามกำหนดโดยหลักสูตร

มหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือ

Curtin University, Australia

โครงสร้างหลักสูตรและแผนการศึกษา

ช่องทางติดต่อ

ธุรการภาควิชาคณิตศาสตร์ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2 (พญาไท) โทร 0 2201 5340-2
https://mathematics.sc.mahidol.ac.th

2. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (นานาชาติ)

   Bachelor of Science Program in Biomedical Science (International Program)
   Plan A – one degree offered by Mahidol University
   Plan B – double degree offered by Mahidol University and University of Sussex

ลักษณะเฉพาะของหลักสูตร

เป็นหลักสูตรนานาชาติที่มีความร่วมมือกับ University of Sussex ประเทศสหราชอาณาจักร (Double degree Program) มีรูปแบบการเรียนการสอนแบบพหุวิทยาการ ที่เน้นการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ทั้งในด้านทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยนำเอาศาสตร์ทางชีววิทยาทางการแพทย์ในแขนงต่างๆ อาทิเช่น กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา จุลชีววิทยา พยาธิวิทยา เภสัชวิทยา ชีวเคมี เป็นต้น มาผสมผสานกัน และมีการฝึกฝนงานด้านวิจัยในด้านต่าง ๆ ได้แก่ Molecular Biomedical Research Diseases and their controls Regenerative science and anti-aging เป็นต้น

การประกอบอาชีพ

บัณฑิตที่จบสามารถปฏิบัติงานในอาชีพได้หลากหลาย เช่น นักวิจัยและพัฒนาทางด้านชีววิทยาทางการแพทย์ ในโรงพยาบาลหรือสถาบันวิจัยทางการแพทย์และเภสัชกรรมทั้งในและต่างประเทศ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ประเมินสินไหมประกันสุขภาพ อาชีพอิสระ เช่น ธุรกิจอุปกรณ์การแพทย์ สารเคมีและวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา หรือด้านวิชาชีพทางการแพทย์ ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร เป็นต้น

การให้ปริญญา

 1. 1. ให้ปริญญาเพียงสาขาเดียวในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัยมหิดลตลอดหลักสูตร
 2. 2. ให้สองปริญญาจากมหาวิทยาลัยมหิดลและ University of Sussex ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในทั้งสองมหาวิทยาลัยตามกำหนดโดยหลักสูตร

มหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือ

University of Sussex, United Kingdom

โครงสร้างหลักสูตรและแผนการศึกษา

ช่องทางติดต่อ

หน่วยบริหารการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ห้อง SC2-200 อาคารวิทยาศาสตร์ 2 ชั้น 2 (ศาลายา) โทร 0 2441 9817-20 ต่อ 1199
https://sim.sc.mahidol.ac.th
ธุรการภาควิชาพยาธิชีววิทยา (พญาไท) โทร 0 2201 5550 หรือ 0 2354 7185
https://pathobiology.sc.mahidol.ac.th

3. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม (นานาชาติ)

   Bachelor of Science Program in Bioresources and Environmental Biology (International Program)
   Plan A - one degree offered by Mahidol University
   Plan B - dual degree offered by Mahidol University and SUNY-ESF

ลักษณะเฉพาะของหลักสูตร

เป็นหลักสูตรที่ผสมผสานระหว่างความรู้พื้นฐานด้านชีววิทยาและการประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหลักสูตรแบบ Double Degree คือ สามารถเลือกไปศึกษาต่อในชั้นปีที่ 3-4 ที่ State University of New York, College of Environmental Science and Forestry at Syracuse (SUNY-ESF) ได้

การประกอบอาชีพ

โดยเป็นงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ทั้งการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การควบคุมมลพิษ งานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม อาหารและการแปรรูปผลิตภัณฑ์

การให้ปริญญา

 1. ให้ปริญญาเพียงสาขาเดียวในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัยมหิดลตลอดหลักสูตร
 2. ให้สองปริญญาจากมหาวิทยาลัยมหิดลและ State University of New York ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในทั้งสองมหาวิทยาลัยตามกำหนดโดยหลักสูตร

มหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือ

State University of New York, College of Environmental Science and Forestry at Syracuse (SUNY-ESF)

โครงสร้างหลักสูตรและแผนการศึกษา

ช่องทางติดต่อ

หน่วยบริหารการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ห้อง SC2-200 อาคารวิทยาศาสตร์ 2 ชั้น 2 (ศาลายา) โทร 0 2441 9817-20 ต่อ 1199
https://sim.sc.mahidol.ac.th
ธุรการภาควิชาชีววิทยา อาคารชีววิทยาใหม่ ชั้น 4 (พญาไท) โทรศัพท์ 0 2201 5250
https//biology.sc.mahidol.ac.th

4. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์อุตสาหการ และวิทยาการข้อมูล (นานาชาติ)

   Bachelor of Science Program in Industrial Mathematics and Data Science (International Program)
   Plan A: one degree offered by Mahidol University
   Plan B: double degree offered by Mahidol University and Curtin University

ลักษณะเฉพาะของหลักสูตร

หลักสูตรฯมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยเน้นเรื่อง การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้เกิดประโยชน์และได้ประสิทธิภาพสูงสุด โดยใช้หลักการทางคณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานสำคัญในการตัดสินใจ และเป็นหลักสูตร Double degree ในกรณีที่นักศึกษาเดินทางไปศึกษาต่อในชั้นปีที่ 3-4 ณ มหาวิทยาลัยเคอร์ติน ประเทศออสเตรเลีย

การประกอบอาชีพ

 1. ด้านธุรกิจ เช่น นักเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวางแผนการลงทุน ผู้จัดการคลังสินค้าระบบขนส่ง และนักวิเคราะห์ราคา
 2. ด้านผู้เชี่ยวชาญคอมพิวเตอร์ เช่น นักเชี่ยวชาญด้านข้อมูล นักวิเคราะห์ระบบ โปรแกรมเมอร์ และนักพัฒนาระบบ
 3. ด้านผู้เชี่ยวชาญข้อมูล เช่น นักเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิเคราะห์ข้อมูล นักวิทยาศาสตร์ นักสถิติ นักวิเคราะห์นโยบาย ผู้จัดการแผนงาน นักวิศวะกรประกันคุณภาพและวิเคราะห์ความเสี่ยง
 4. ด้านการศึกษา เช่น อาจารย์ ผู้ช่วยอาจารย์ และนักวิชาการ

การให้ปริญญา

 1. ให้ปริญญาเพียงสาขาเดียวในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัยมหิดลตลอดหลักสูตร
 2. ให้สองปริญญาจากมหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยเคอร์ติน ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในทั้งสองมหาวิทยาลัยตามกำหนดโดยหลักสูตร

มหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือ

Curtin University, Australia

โครงสร้างหลักสูตรและแผนการศึกษา

ช่องทางติดต่อ

ธุรการภาควิชาคณิตศาสตร์ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2 (พญาไท) โทร 0 2201 5340-2
https://mathematics.sc.mahidol.ac.th

5. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน (นานาชาติ)

   Bachelor of Science Program in Materials Science and Nanoengineering (International Program)
   Plan A - one degree offered by Mahidol University
   Plan B - double degree offered by Mahidol University and University of Technology Sydney

ลักษณะเฉพาะของหลักสูตร

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี ซึ่งสำคัญต่อการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ ก่อสร้าง การแพทย์ อาหารและการเกษตร

การประกอบอาชีพ

มีแหล่งงานรองรับค่อนข้างหลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ เช่น การทำงานในสถานประกอบการณ์ด้านอุตสาหกรรมต่างๆ (Siam Cement group(SCG), Asahi Group, American Standard, PTT, IRPC, TOA, et.) ทั้งในและต่างประเทศ สถาบันวิจัยต่างๆ รวมทั้งศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก

การให้ปริญญา

 1. ให้ปริญญาเพียงสาขาเดียวในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัยมหิดลตลอดหลักสูตร
 2. ให้สองปริญญาจากมหาวิทยาลัยมหิดลและ University of Technology Sydney ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในทั้งสองมหาวิทยาลัยตามกำหนดโดยหลักสูตร

มหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือ

Double degrees with University of Technology Sydney, Australia

โครงสร้างหลักสูตรและแผนการศึกษา

ช่องทางติดต่อ

หน่วยบริหารการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ห้อง SC2-200 อาคารวิทยาศาสตร์ 2 ชั้น 2 (ศาลายา) โทร 0 2441 9817-20 ต่อ 1199
https://sim.sc.mahidol.ac.th

6. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวิทยาการ)

   Bachelor of Science Program in Bioinnovation (International Program, Multidisciplinary Curriculum)
   Plan A - one degree offered by Mahidol University
   Plan B - double degree offered by Mahidol University and University of Sussex

ลักษณะเฉพาะของหลักสูตร

รายวิชาที่หลากหลายทั้งด้านวิทยาศาสตร์ นวัตกรรมและการจัดการ บัณฑิตสามารถนำจุดแข็งทางทรัพยากรชีวภาพเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์เป็นนวัตกรรมออกสู่ภาคธุรกิจ เป็นผู้ประกอบการหรือเจ้าของสิทธิบัตร นักศึกษาสามารถเลือกไปเรียนต่อในปีที่ 3-4 ที่ University of Sussex ได้ โดยได้สองปริญญา

การประกอบอาชีพ

ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ นักวิเคราะห์โครงการ นักวิชาการ ที่ปรึกษา

การให้ปริญญา

 1. ให้ปริญญาเพียงสาขาเดียวในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัยมหิดลตลอดหลักสูตร
 2. ให้สองปริญญาจากมหาวิทยาลัยมหิดลและ University of Sussex ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในทั้งสองมหาวิทยาลัยตามกำหนดโดยหลักสูตร

มหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือ

University of Sussex, United Kingdom

โครงสร้างหลักสูตรและแผนการศึกษา

ช่องทางติดต่อ

หน่วยบริหารการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ห้อง SC2-200 อาคารวิทยาศาสตร์ 2 ชั้น 2 (ศาลายา) โทร 0 2441 9817-20 ต่อ 1199
https://sim.sc.mahidol.ac.th

7. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเคมี และเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ)

   Bachelor of Science Program in Chemical Innovation and Technology (International Program)

ลักษณะเฉพาะของหลักสูตร

นวัตกรรมเคมีและเทคโนโลยี เป็นสาขาวิชาที่ผลิตบัณฑิต ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีทักษะในการทำงาน สามารถเรียนจบได้ภายใน 3 ปี นักศึกษาสามารถเลือกไปฝึกงานในหน่วยงาน/บริษัทในเทอมสุดท้าย หรือฝึกวิจัยกับอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญหรือวิจัยต่างประเทศในเทอมสุดท้ายได้

การประกอบอาชีพ

นักวิทยาศาสตร์ นักวิเคราะห์ นักวิชาการ นักวิจัยและพัฒนา ผู้ประกอบการ

การให้ปริญญา

ให้ปริญญาเพียงสาขาเดียวในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัยมหิดลตลอดหลักสูตร

มหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือ

กำลังดำเนินการ

โครงสร้างหลักสูตรและแผนการศึกษา

ช่องทางติดต่อ

หน่วยบริหารการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
ห้อง SC2-200 อาคารวิทยาศาสตร์ 2 ชั้น 2 (ศาลายา) โทร 0 2441 9817-20 ต่อ 1199
https://sim.sc.mahidol.ac.th
ติดต่อ: รศ. ดร.ดวงใจ นาคะปรีชา
E-mail : dnacapricha@gmail.com, duangjai.nac@mahidol.ac.th; Tel. +66 2201 5127

นอกจากนั้น ยังมีหลักสูตรพิเศษสำหรับระดับปริญญาตรี เพื่อการศึกษาต่อเนื่องไปจนถึงระดับปริญญาโท และปริญญาเอกด้วย จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรปริญญาตรี-โทเร่งรัด วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) และการจัดการมหาบัณฑิต (การตลาด) และ หลักสูตรพิสิฐวิธาน และโครงการ B.Sc.-Ph.D.

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มีการจำแนกเป็นสาขาต่างๆ โดยมีภาควิชาเป็นผู้รับผิดชอบในการสอน นักศึกษามหิดลชั้นปีที่ 1 ทุกสาขา และทุกวิทยาเขต จะเรียนที่ศาลายา เมื่อขึ้นปีที่ 2 นักศึกษาจะแยกย้ายไปเรียนในสาขาเอกที่คณะวิทยาศาสตร์พญาไท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานการศึกษา สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 0-2201-5005, 5050-4


 

หลักสูตรพิสิฐวิธาน และโครงการ B.Sc.-Ph.D.
หลักสูตรปริญญาตรี-โทเร่งรัด วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) และ การจัดการมหาบัณฑิต (การตลาด)