logo


สารจากคณบดี

"เป็นสติของประชา เป็นปัญญาของสังคม"

 

 

กว่า 60 ปี ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้สร้างบุคลากรที่เป็นรากฐานในการพัฒนาการศึกษาและวิทยาศาสตร์ของประเทศ เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสังคมด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย และงานวิจัยระดับนานาชาติ ด้วยคุณูปการของศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข คณบดีท่านแรก ผู้ก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์ นักเคมีอินทรีย์ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ก่อร่างสร้างคณะด้วยการสนับสนุนจากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ สานต่อด้วยลูกศิษย์รุ่นต่อมาที่มีพลัง มีความมุ่งมั่น มี critical mass เพียงพอที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงกับวงการวิทยาศาสตร์ของไทยอย่างก้าวกระโดด เป็นพื้นฐานของคนรุ่นต่อมาให้พัฒนาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

 

ผมเข้าเรียนคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในปี 2531 (มหิดล ศาลายารุ่น 7) ด้วยทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือทุนโครงการ พสวท. รุ่นที่ 2 จากระดับมัธยมปลาย ศูนย์โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ผมเชื่อในวิทยาศาสตร์ และสนุกกับการเรียนวิทยาศาสตร์ในทุกสาขา โดยเลือกเรียนสาขาเคมี และสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยความภาคภูมิใจ โดยในปีที่ 3 และ 4 ของการเรียน ผมใช้เวลาส่วนมากทำวิจัยโดยมีศาสตราจารย์ ดร.ยอดหทัย เทพธรานนท์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ผมอ่านบทความของ อ.สตางค์ และถาม อ.ยอด ว่า "คนสมัยก่อนรู้โครงสร้างที่ซับซ้อน ด้วยข้อมูลสเปคโตรสโกปีที่จำกัดได้อย่างไร" คำตอบที่ได้รับคือ "เค้าใช้สมอง"

 

ผมเชื่อมั่นใน "คน" ที่มีคุณภาพและศักยภาพสูงมากของคณะวิทยาศาสตร์แห่งนี้ ที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงและเป็นหลักให้กับสังคมด้วยองค์ความรู้ ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ เล่าให้ฟังว่า "คณะวิทย์ ผ่านวิกฤตมาหลายครั้ง และทุกครั้งเราจะแข็งแกร่งขึ้น" ผมเชื่อว่าด้วยความร่วมแรง ร่วมใจ การทำงานด้วยความโปร่งใส และวัฒนธรรมองค์กรที่ทำงานด้วยความเห็นใจผู้อื่น ตามปณิธานของมหาวิทยาลัยมหิดล อัตตานัง อุปมัง กเร เราจะใช้ความรู้เพื่อเป็น "สติ" ของประชา จะวิจัยพัฒนาเพื่อเป็น "ปัญญา" ของสังคม

 

ล่วงผ่านมา 60 ปี ถึงเวลาที่บัณฑิตจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะตอบแทนสถาบันที่ให้การศึกษา ผมและทีมงานบริหารทุกคนจะตั้งใจและทุ่มเท พัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ให้ก้าวหน้า ด้วยความร่วมมือจากทุกฝ่าย เพื่อทำให้วิทยาศาสตร์เป็นศรัทธาของสังคม และผมอยากเห็นสังคมที่มีวิทยาศาสตร์เป็นดีเอ็นเอ

 

 

เราเดินไปด้วยกันนะครับ

พลังพล คงเสรี 3105024
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
4 ธันวาคม 2562