logo

new คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS ปีการศึกษา 2563

วันที่ 2 ธ.ค. 2562 - 8 มิ.ย. 2563 ที่ https://tcas.mahidol.ac.th โดยเปิดรับสมัคร ดังนี้

ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาโปรดติดตามกำหนดการรับสมัครและสมัครสอบคัดเลือกได้ที่ https://tcas.mahidol.ac.th

 

เกณฑ์ขั้นต่ำการรับสมัครนักศึกษาเข้าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรไทย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในระบบ TCAS ปีการศึกษา 2563

TCAS รอบที่ ชื่อหลักสูตร / สาขา / โครงการ รวมจำนวน รวม GPAX GPA การสอบคัดเลือก วิชาสามัญของ สทศ. (เกณฑ์ขั้นต่ำ %)
วิทย์ คณิต 9 วิชาสามัญ O-NET GAT PAT
คณิต 1 คณิต 2 วิทย์ฯทั่วไป ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา อังกฤษ ไทย สังคม เกณฑ์รวม แต่ละกลุ่ม รวม
1 วิทยาศาสตรบัณฑิต (โครงการความสามารถพิเศษทางวิชาการ 6 สาขาวิชา) *, & 110 40 2.75 3.00 3.00 - - - - - - - - - - - - - -
1 วิทยาศาสตรบัณฑิต (โครงการทุน พสวท. รร.สามเสนวิทยาลัย) 6 3.00 - - - - - - - - - - - - - - - -
1 วิทยาศาสตรบัณฑิต (โครงการ พสวท. ป.ตรี-โท-เอก) # 9 3.00 3.25 - - - - - - - - - - - - - -
1 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (โครงการความสามารถพิเศษทางวิชาการสาขาคณิตศาสตร์) & 15 2.75 - 3.00 - - - - - - - - - - - - - -
1 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ (โครงการความสามารถพิเศษทางวิชาการสาขาวิชาพฤกษศาสตร์) & 20 2.75 - - - - - - - - - - - - - - - -
1 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (โครงการความสามารถพิเศษทางวิชาการสาขาวิชาฟิสิกส์) & 20 2.75 - - - - - - - - - - - - - - - -
2 วิทยาศาสตรบัณฑิต (โครงการโควต้าโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย) % 100 50 2.75 - - X X 40% - - - -
2 วิทยาศาสตรบัณฑิต (โครงการความสามารถพิเศษทางวิชาการ 6 สาขาวิชา) * 50 2.75 - - X X 40% -
3 วิทยาศาสตรบัณฑิต (โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ 6 สาขาวิชา) * 100 60 2.75 - - X ) 40% -
3 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพสาขาคณิตศาสตร์) 15 2.75 - - X X 40% -
3 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ (โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพสาขาพฤกษศาสตร์) 10 2.75 - - X X 40% -
3 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพสาขาฟิสิกส์) 15 2.75 - - X X 40% -
4 วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ พฤกษศาสตร์ และฟิสิกส์) 50 50 20% - - - - - - - - - - - - 01-05 30% - 10% PAT1=10% / PAT2=30% รวม PAT 40%

หมายเหตุ
* 6 สาขาวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ พฤกษศาสตร์ และฟิสิกส์
# มีผลคะแนนการสอบวัดการรู้เรื่องทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Science and Math Literacy) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา2562 เปอร์เซ้นไทล์ตั้งแต่ 85 ขึ้นไป หรือ ผ่านการเข้าค่าย สอวน. ค่าย 2 ขึ้นไป หรือ เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์สัปยุทธ์ระดับนานาชาติ (International Young Physicists' Tournament : IYPT) หรือ เป็นผู้แทนประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมระดับนานาชาตินักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (International Conference Young Scientists : ICYS)
& ผู้ผ่านการคัดเลือกและมีผลคะแนนเป็นลำดับที่ 1 - 30 (รวมพิจารณาทุกโครงการ &) จะได้รับการพิจารณาให้ "ทุนศรีตรังทอง" ทั้งนี้จะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ทุนศรีตรังทอง
% ผู้ผ่านการคัดเลือกและมีผลคะแนนเป็นลำดับที่ 1 - 10 จะได้รับการพิจารณาให้ "ทุนศรีตรังทอง" ทั้งนี้จะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ทุนศรีตรังทอง


สอบถามข้อมูลและปรึกษาปัญหา เกี่ยวกับการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ได้ที่

ทุน พสวท. และ ทุนศรีตรังทอง 0 2201 5050
การรับสมัครเข้าศึกษา 0 2201 5052 – 3

ฝ่ายการศึกษา
พญาไท : ห้อง K-133 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-201-5050-4 โทรสาร: 02-354-7143

ศาลายา : ห้อง SC2-200 ตึกวิทยาศาสตร์ 2 ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศาลายา จ. นครปฐม 73170
โทรศัพท์: 02-441-9323 โทรสาร: 02-441-9322

Website : https://science.mahidol.ac.th/sced
e-mail : scedmu.133@gmail.com