logo

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS ปีการศึกษา 2565

ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (หลักสูตรไทย) ระบบ TCAS รอบที่ 3 กิจกรรมพบปะผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภายใต้หัวข้อ “เด็กใหม่ กับ Mahidol Science” วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30-12.00 น. ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings

กำหนดการจัดกิจกรรม New


ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาโปรดติดตามกำหนดการรับสมัครและสมัครสอบคัดเลือกได้ที่ https://tcas.mahidol.ac.th

ใบแสดงผลการตรวจร่างกาย มมวท. 04 (สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา TCAS 2565 รอบ 3 Admission) New
"ส่งเอกสารมายัง งานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่อยู่ 272 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 (เขียนมุมบนขวาของซองเอกสาร “ใบตรวจร่างกาย มมวท.04)"

กำหนดการกิจกรรมนักศึกษาใหม่ หลักสูตรไทย TCAS รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2565 New

ยืนยันสิทธิ์รับทุนศรีตรังทอง/สละสิทธิ์การรับทุนศรีตรังทอง TCAS 2562 รอบที่ 2 Quota

ใบแสดงผลการตรวจร่างกาย มมวท. 04 (สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา TCAS 2565 รอบ 2 Quota)

รายชื่อผู้ได้รับทุนศรีตรังทอง TCAS รอบที่ 1/2 ปีการศึกษา 2565

ยืนยันสิทธิ์รับทุนศรีตรังทอง/สละสิทธิ์การรับทุนศรีตรังทอง

แบบฟอร์ม มมวท.01 จดหมายรับรองพฤติกรรมความมุ่งมั่นของผู้สมัครเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา

แบบฟอร์ม มมวท.03 ใบสรุปผลงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์

การเตรียมหลักฐานการทำโครงงานวิทยาศาสตร์-บทคัดย่อ

 

ทำความเข้าใจ 9 ขั้นตอนการรับสมัคร รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

10 คำถามเรื่อง Recommendation Letter

TCAS_2565

ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565

 


สอบถามข้อมูลและปรึกษาปัญหา เกี่ยวกับการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ได้ที่

หลักสูตรนานาชาติ
หน่วยบริหารการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
e-mail: scsim@mahidol.ac.th

หลักสูตรไทย
งานการศึกษา
line: @034ymyje
: MahidolSCED

Website : https://science.mahidol.ac.th/sced
e-mail : scedmu.133@gmail.com