logo

newคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3

(รับตรงร่วมกัน) วันที่ 17 - 29 เมษายน 2562 ที่ https://tcas.mahidol.ac.th/round3.html โดยเปิดรับสมัคร ดังนี้

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

ประกาศข่าว

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2 (โควตา) วันที่ 1-11 กุมภาพันธ์ 2562


 • คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 (portfolio) วันที่ 3-14 ธันวาคม 2561

 • ตาราง จำนวน เกณฑ์คะแนน จำแนกตามหลักสูตร/โครงการ/รอบ ที่เปิดรับระบบ TCAS ปีการศึกษา 2562

  ลำดับที่ TCAS รอบที่ ชื่อหลักสูตร / สาขา / โครงการ รวมจำนวน จำนวน จำนวนเรียกสัมภาษณ์ GPAX GPA การสอบคัดเลือก วิชาสามัญของ สทศ. (เกณฑ์ขั้นต่ำ %) เกณฑ์การคัดเลือก (ค่าน้ำหนัก %)
  A ข้อเขียน B การทดสอบอื่นๆ C สัมภาษณ์ D ตรวจร่างกาย E เกรดเฉลี่ยสะสม F Portfolio G เรียงความ H มมวท.01
  วิทย์ คณิต 9 วิชาสามัญ O-NET GAT PAT
  คณิต 1 คณิต 2 วิทย์ฯทั่วไป ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา อังกฤษ ไทย สังคม เกณฑ์รวม แต่ละกลุ่ม รวม A B C D E F G H A+B+C+D
  1 1 วิทยาศาสตรบัณฑิต / โครงการความสามารถพิเศษทางวิชาการ (6 สาขาวิชา) ** 71 40 * 2.75 3.00 3.00 - - - - - - - - - - - - - - 10% 80% 10% 100%
  2 1 วิทยาศาสตรบัณฑิต / โครงการทุน พสวท. รร.สามเสนวิทยาลัย # 6 * 3.00 - - - - - - - - - - - - - - - - 10% 80% 10% 100%
  3 1 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ / โครงการความสามารถพิเศษทางวิชาการสาขาคณิตศาสตร์ 5 * 2.75 - 3.00 - - - - - - - - - - - - - - 10% 80% 10% 100%
  4 1 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ / โครงการความสามารถพิเศษทางวิชาการสาขาวิชาพฤกษศาสตร์ 10 * 2.75 - - - - - - - - - - - - - - - - 30% 30% 30% 10% 100%
  5 1 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ / โครงการความสามารถพิเศษทางวิชาการสาขาวิชาฟิสิกส์ 10 * 2.75 - - - - - - - - - - - - - - - - 10% 80% 10% 100%
  6 2 วิทยาศาสตรบัณฑิต / โครงการ พสวท. ป.ตรี-โท-เอก # 159 9 * 3.00 3.25 3.25 - - 50% - - - - 90% 10% 100%
  7 2 วิทยาศาสตบัณฑิต / โครงการโควต้าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์และโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 50 * 2.75 - - - - 40% - - - - 90% 10% 100%
  8 2 วิทยาศาสตรบัณฑิต /โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ (6 สาขาวิชา) ** 70 * 2.75 - - - - 40% - - - - 90% 10% 100%
  9 2 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ / โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพสาขาคณิตศาสตร์ 10 * 2.75 - - - - 40% - - - - 90% 10% 100%
  10 2 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ / โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพสาขาพฤกษศาสตร์ 10 * 2.75 - - - - 40% - - - - 90% 10% 100%
  11 2 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ / โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพสาขาฟิสิกส์ 10 * 2.75 - - - - 40% - - - - 90% 10% 100%
  12 3 วิทยาศาสตรบัณฑิต /โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ (6 สาขาวิชา) ** 90 50 * 2.75 - - - - 40% - - - - 90% 10% 100%
  13 3 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ / โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพสาขาคณิตศาสตร์ 15 * 2.75 - - - - 40% - - - - 90% 10% 100%
  14 3 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ / โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพสาขาพฤกษศาสตร์ 10 * 2.75 - - - - 40% - - - - 90% 10% 100%
  15 3 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ / โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพสาขาฟิสิกส์ 15 * 2.75 - - - - 40% - - - - 90% 10% 100%
  16 4 วิทยาศาสตรบัณฑิต / วิทยาศาสตร์ (6 สาขาวิชา) ** 50 50 * - - - - - - - - - - - - - 01-05 30% - - GPAX =20% ONET=30% GAT=10% PAT1=10% PAT2=30%

  * รอบที่ 1 ไม่มีการสอบสัมภาษณ์
  ** 6 สาขาวิชา ได้แก่ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ พฤกษศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ

  เอกสารประกอบการสมัครเข้าศึกษา

  ข้อมูลสรุปจำนวนการรับเข้าและเกณฑ์การรับเข้า TCAS 2562

  เกณฑ์การรับเข้า TCAS รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2562

  เกณฑ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตรภาษาไทย) รอบที่ 1 โครงการทุน พสวท. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

  เกณฑ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตรภาษาไทย) รอบที่ 1 โครงการความสามารถพิเศษทางวิชาการ 6 สาขาวิชา

  เกณฑ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตรภาษาไทย) รอบที่ 1 โครงการความสามารถพิเศษทางวิชาการ สาขาวิชาคณิตศาสตร์

  เกณฑ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตรภาษาไทย) รอบที่ 1 โครงการความสามารถพิเศษทางวิชาการ สาขาวิชาพฤกษศาสตร์

  เกณฑ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตรภาษาไทย) รอบที่ 1 โครงการความสามารถพิเศษทางวิชาการ สาขาวิชาฟิสิกส์

  เกณฑ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ) รอบที่ 1 สาขาวิชาชีวนวัตกรรม

  เกณฑ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ) รอบที่ 1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์

  เกณฑ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ) รอบที่ 1 สาขาวิชาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม

  เกณฑ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ) รอบที่ 1 สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน

   


  หลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตรไทยและนานาชาติ)

  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2562 ในหลักสูตร ดังนี้

  ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาโปรดติดตามกำหนดการรับสมัครและสมัครสอบคัดเลือกได้ที่ https://tcas.mahidol.ac.th

  นอกจากนี้ คณะวิทยาศาสตร์ยังรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีระบบรับตรงโดยคณะวิทยาศาสตร์ (ไม่ผ่านระบบ TCAS) ในหลักสูตร ดังนี้


  สอบถามข้อมูลและปรึกษาปัญหา เกี่ยวกับการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ได้ที่

  ทุน พสวท. และ ทุนศรีตรังทอง 0 2201 5050
  การรับสมัครเข้าศึกษา 0 2201 5052 – 3

  ฝ่ายการศึกษา
  พญาไท : ห้อง K-133 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  โทรศัพท์: 02-201-5050-4 โทรสาร: 02-354-7143

  ศาลายา : ห้อง SC2-200 ตึกวิทยาศาสตร์ 2 ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศาลายา จ. นครปฐม 73170
  โทรศัพท์: 02-441-9323 โทรสาร: 02-441-9322

  Website : http://www.sc.mahidol.ac.th/sced
  e-mail : scedmu.133@gmail.com