logo

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS ปีการศึกษา 2565

วันที่ 15 ต.ค. 2564 - 10 พ.ค. 2565 ที่ https://tcas.mahidol.ac.th โดยเปิดรับสมัคร ดังนี้

ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาโปรดติดตามกำหนดการรับสมัครและสมัครสอบคัดเลือกได้ที่ https://tcas.mahidol.ac.th

แบบฟอร์ม มมวท.01 จดหมายรับรองพฤติกรรมความมุ่งมั่นของผู้สมัครเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา

แบบฟอร์ม มมวท.03 ใบสรุปผลงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์

การเตรียมหลักฐานการทำโครงงานวิทยาศาสตร์-บทคัดย่อ New

 

ทำความเข้าใจ 9 ขั้นตอนการรับสมัคร รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

10 คำถามเรื่อง Recommendation Letter

TCAS_2565

ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565

 


สอบถามข้อมูลและปรึกษาปัญหา เกี่ยวกับการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ได้ที่

หลักสูตรนานาชาติ
หน่วยบริหารการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
e-mail: scsim@mahidol.ac.th

หลักสูตรไทย
งานการศึกษา
line: @034ymyje
: MahidolSCED

Website : https://science.mahidol.ac.th/sced
e-mail : scedmu.133@gmail.com