VentureClub@MUSC 2567

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 5 บริษัท


บริษัท เมอร์ค จำกัด

               บริษัท เมอร์ค จำกัด ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2534 โดยการร่วมทุนระหว่างบริษัท เมอร์ค เคจีเอเอ ประเทศเยอรมนี และกลุ่ม บี กริม (ประเทศไทย) ถือเป็นการขยายกิจการของกลุ่มบริษัท เมอร์ค ซึ่งเป็นบริษัทชั้น นำเรื่องการค้นคว้าทางเวชภัณฑ์ และเคมีภัณฑ์ของเยอรมนี บริษัท  เมอร์ค ประเทศไทย ดำเนินธุรกิจ ทางการค้าเวชภัณฑ์ และเคมีภัณฑ์ของบริษัท เมอร์ค เคจีเอเอ และกลุ่ม บริษัทในเครือ ซึ่งตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง บริษัท   มีผลประกอบการที่ดีแสดงถึงการเจริญเติบโตทาง ธุรกิจอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันนี้ ถือได้ว่าเมอร์คเป็นบริษัทชั้นนำผู้นำเข้าเวชภัณฑ์ และเคมีภัณฑ์ เพื่อจัดจำหน่ายให้กับ โรงพยาบาล สถาบันการศึกษา และอุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศไทย ปรัชญาในการทำธุรกิจของบริษัท เมอร์ค จำกัด มีรากฐานมาจาก “ความเอาใจใส่”เราเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าการประสบความสำเร็จทางธุรกิจในระยะยาว นั้นต้องให้ ความห่วงใยเอาใจใส่ผู้ที่มีบทบาทสำคัญ อันได้แก่ พนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น ตลอดจนสังคมที่อยู่อาศัย ในฐานะที่ เป็นบริษัทข้ามชาติที่มาดำเนินธุรกิจใน ประเทศไทย เมอร์ค  จึงริเริ่มความร่วมมือระหว่างองค์การแคร์ประเทศไทย และมูลนิธิรักษ์ไทย เพื่อให้ความช่วยเหลือครอบครัว และชุมชนที่ยากจนให้หลุดพ้นจากความยากจน โดยมีความเชื่อ ร่วมกันว่า การช่วยเหลือผู้ที่ยากไร้และด้อยโอกาสเป็นสิ่งจำเป็น และการแก้ไขปัญหาความยากจนนั้น จะนำมาซึ่ง ความเป็นอยู่ที่ดีในสังคมนอกจากนี้ยังมีโครงการด้านสิ่งแวดล้อม พัฒนาชุมชน เด็ก และเยาวชน อีกด้วย

Company Website


บริษัท เซโนสติกส์ จำกัด

               บริการวิจัยและพัฒนาเชิงวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีการตรวจเชื้อโรคทางการเกษตรและการแพทย์ โดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์เพื่อผลิตและจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ชุดตรวจโรค โดยการตรวจหาสารพันธุกรรม (ดีเอ็นเอ) ในกลุ่มโรคติดเชื้อทางการแพทย์และเชื้อปนเปื้อนในอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร กลุ่มเป้าหมายหลักของบริษัทจะเป็นห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาในโรงพยาบาล บริษัทผลิตอาหารหรือห้องปฏิบัติการที่รับตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง ปัจจุบันบริษัทกำลังมุ่งเป้าไปที่ผลิตภัณฑ์ชุดตรวจดีเอ็นเอเชื้อดื้อยา (Zensoray) เนื่องจากเป็นปัญหาสำคัญของระบบสาธารณสุขทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วย

Company Website


บริษัท ไบโอซินไทย ไบโอเทคโนโลยี จำกัด

               At BioSynThai, we believe that the circular economy model is the key for driving sustainable consumption and production. Unsustainable demand and inefficient use of resources is the major cause of global warming and climate change. Traditional production processes are part of the so-called “linear-economy” in which resources are transformed into the desired products, used by consumers and subsequently disposed of as waste. Circular economy eliminates waste, increasing productivity and efficiency.    Our vision is to enable this with the power of biotechnology and smart process engineering.
BioSynThai has deep knowledge of enzyme catalysis and the technological advances in enzyme and metabolic engineering and synthetic biology. We can help our partners achieve conversion of bio-wastes into higher value chemicals and materials. Green chemistry can make production processes more sustainable, and reduce greenhouse gas and toxic waste generation. BioSynThai is an advocate and a pioneer in technology development in these areas.

Company Website


บริษัท แอดวานซ์ กรีนฟาร์ม จำกัด

              AGF was established in 2019 to translate our extensive knowledge in this miracle plant into a tech-advanced farm that offers large-scale production of premium Wolffia.We pride ourselves on our research-driven cultivation technology. At AGF, we started from screening through a wealth of native Wolffia varieties that exist in Thailand to select our best-performing starter. Our team of plant physiologists then ensured that our Wolffia is grown under the optimal and precisely controlled condition to maximize its growth and nutritional values, with minimum waste and environmental footprints.Our routine and rigorous lab analysis will guarantee our Wolffia’s freshness and cleanliness from microbial and toxic contaminants, so you can enjoy this amazing superfood in your healthy dish with a peace of mind.
We also invested in large-scale cultivation facilities and food processing R&D to ensure that our industrial partners will find ample and stable supply of Wolffia in the form that best suits their needs, whether as fresh, frozen, paste, or dry powder, and can start delivering Phum in their best-seller food or cosmetic products.

Company Website


 

      Center of Excellence on Medical Biotechnology
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์

     Company Website

 [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Archives