VertureClub@MUSC

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 5 บริษัท


DKSH (Thailand) Limited

                บริษัท ดีเคเอสเอช ประเทศไทย ให้บริการด้านการขยายตลาดสำหรับบริษัทที่ต้องการสร้างความเติบโต ให้ธุรกิจภายในประเทศ การให้บริการ    ของบริษัทฯสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของบริษัทคู่ค้า ซึ่งครอบคลุมการบริการด้านการขยายตลาดตลอดทั้งกระบวนการ ตั้งแต่ การจัดหาแหล่งผลิต การวิจัยและวิเคราะห์ตลาด การตลาด การขาย การกระจายสินค้า โลจิสติกส์ และการบริการหลังการขาย ผลิตภัณฑ์และสินค้ามากมายหลายประเภท ปัจจุบันให้บริการมากกว่า 480 องค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศครอบคลุม 4 หน่วยธุรกิจหลัก  คือ ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค, ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ      วัตถุดิบอุตสาหกรรม และเทคโนโลยี ครอบคลุมถึงการนำเข้าเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย

Company Website


บริษัท เคิร์ลอี ธรณีฟิสิกส์ จำกัด 

              บริษัท เคิร์ลอี ธรณีฟิสิกส์ จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการสำรวจแมกนีโตเทลลูริก (Magnetotelluric Survey) และการสำรวจไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current Resistivity Survey) ทั้ง 1, 2 และ 3 มิติ เพื่อสร้างแบบจำลองสภาพต้านทานไฟฟ้าใต้ดิน ซึ่งแบบจำลองสภาพต้านทานไฟฟ้าที่ได้นั้นสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างหลากหลาย อย่างเช่น ใช้ในการสำรวจหาแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพ, ใช้ในการหาแหล่งแร่, ใช้ในการศึกษาโครงสร้างแผ่นเปลือกโลกระดับลึก และ อื่นๆ นอกจากบริการด้านการสำรวจ ทางเรายังให้บริการในการประมวลผลข้อมูล (Data Processing & Inversion) และทดสอบความน่าเชื่อถือของแบบจำลองสภาพต้านทานไฟฟ้า (Model Validation) ที่ได้จากการสำรวจทั้งสอง

Company Website


บริษัท เซโนสติกส์ จำกัด

               บริการวิจัยและพัฒนาเชิงวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีการตรวจเชื้อโรคทางการเกษตรและการแพทย์ โดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์เพื่อผลิตและจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ชุดตรวจโรค โดยการตรวจหาสารพันธุกรรม (ดีเอ็นเอ) ในกลุ่มโรคติดเชื้อทางการแพทย์และเชื้อปนเปื้อนในอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร กลุ่มเป้าหมายหลักของบริษัทจะเป็นห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาในโรงพยาบาล บริษัทผลิตอาหารหรือห้องปฏิบัติการที่รับตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง ปัจจุบันบริษัทกำลังมุ่งเป้าไปที่ผลิตภัณฑ์ชุดตรวจดีเอ็นเอเชื้อดื้อยา (Zensoray) เนื่องจากเป็นปัญหาสำคัญของระบบสาธารณสุขทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วย

Company Website


บริษัท ฟาร์ม่าเฮอร์เบิล จำกัด

               สร้าง Innovation ในการวิจัยพัฒนาสมุนไพรของไทยเพื่อผลิตเป็นยาใช้ในประเทศและส่งขายยังต่างประเทศ จากความสามารถในการสกัด      จัดหาสารสกัดจากสมุนไพรให้ตรง ตามความต้องการของลูกค้าพร้อมมีใบรับรอง COA พร้อมค่าฤทธิ์และค่าความเป็นพิษ ของสารสกัดเพื่อสร้างความ      เป็นเอกลักษณ์ (uniqueness) และความมั่นใจในทุก Lot ที่ส่งมอบ อนึ่ง PharmaHerbal ได้ทำข้อตกลงในการเป็นพันธกิจร่วมกันกับ PharmaFac Group ทำให้ PharmaFac และPharmarHerbal กลายเป็นบริษัท One Stop Service ด้าน Medical Device อย่างสมบูรณ์แบบเพียงผู้เดียวในเอเชีย

Company Website