VertureClub@MUSC

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 5 บริษัท


DKSH (Thailand) Limited 

บริษัท ดีเคเอสเอช ประเทศไทย ให้บริการด้านการขยายตลาดสำหรับบริษัทที่ต้องการสร้างความเติบโตให้ธุรกิจภายในประเทศ การให้บริการของบริษัทฯสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของบริษัทคู่ค้า ซึ่งครอบคลุมการบริการด้านการขยายตลาดตลอดทั้งกระบวนการ ตั้งแต่ การจัดหาแหล่งผลิต การวิจัยและวิเคราะห์ตลาด การตลาด การขาย การกระจายสินค้า โลจิสติกส์ และการบริการหลังการขาย ผลิตภัณฑ์และสินค้ามากมายหลายประเภท ปัจจุบันให้บริการมากกว่า 480 องค์กรทั้งในประเทศ และต่างประเทศครอบคลุม 4 หน่วยธุรกิจหลัก คือ 1.ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค 2.ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 3.วัตถุดิบอุตสาหกรรม และ 4.เทคโนโลยี ครอบคลุมถึงการนำเข้าเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย

Company Website


บริษัท เคิร์ลอี ธรณีฟิสิกส์ จำกัด :

บริษัท เคิร์ลอี ธรณีฟิสิกส์ จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการสำรวจแมกนีโตเทลลูริก (Magnetotelluric Survey) และการสำรวจไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current Resistivity Survey) ทั้ง 1, 2 และ 3 มิติ เพื่อสร้างแบบจำลองสภาพต้านทานไฟฟ้าใต้ดิน ซึ่งแบบจำลองสภาพต้านทานไฟฟ้าที่ได้นั้นสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างหลากหลาย อย่างเช่น ใช้ในการสำรวจหาแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพ, ใช้ในการหาแหล่งแร่, ใช้ในการศึกษาโครงสร้างแผ่นเปลือกโลกระดับลึก และ อื่นๆ นอกจากบริการด้านการสำรวจ ทางเรายังให้บริการในการประมวลผลข้อมูล (Data Processing & Inversion) และทดสอบความน่าเชื่อถือของแบบจำลองสภาพต้านทานไฟฟ้า (Model Validation) ที่ได้จากการสำรวจทั้งสอง

Company Website


ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไซแอนซ์ เดต้า แอนาไลติกส์ 

เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์และประเมินผล การดำเนินพันธกิจเชิงวิชาการแบบครบวงจร และรับดำเนินการโครงการต่างๆทางวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคนิคอื่นๆ ดังนี้ 1. วิเคราะห์ข้อมูลผลลัพธ์และผลกระทบเชิงวิชาการจากการดำเนินงานโครงการ 2. เขียนรายงานเชิงวิชาการ สมุดปกขาว (White paper) หรือรายงานผลการดำเนินงานทุกประเภท 3. วิเคาะห์ข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและผลงานวิจัย 4. จัดงานประชุมเชิงวิชาการรวมถึงการจดประชุมและสรุปประชุม 5.ตรวจพิสูจน์อักษรของรายงาน ออกแบบโปสเตอร์ ออกแบบผลงานด้านสื่อประชาสัมพันธ์ และ 6.รวบรวมข้อมูลและบันทึกข้อมูลเชิงสถิติ

Company Website


Enzmart Biotech Co.,Ltd.

บริษัท เอนซมาร์ท ไบโอเทค จำกัด เกิดจากการรวมกลุ่มของนักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานวิจัยทางด้านเอนไซม์และโปรตีน ซึ่งมีผลงานวิจัยระดับนานาชาติเป็นจำนวนมาก มีความมุ่งมั่นที่จะนำความรู้ที่มีอยู่มาประยุกต์ให้ใช้ได้จริงในเชิงพาณิชย์ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และอุตสาหกรรมของประเทศไทย โดยมีผลิตภัณฑ์แรกของบริษัทฯ คือ “Protein marker” ซึ่งเป็นโปรตีนมาตรฐานที่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์ขนาดโปรตีน ในแต่ละปี ประเทศไทยขาดดุลการค้ากับต่างประเทศปีละหลายล้านบาทในการสั่งซื้อ Protein Marker เข้ามาในประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ AccuProtein ของบริษัทเอนซมาร์ท ไบโอเทค มีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่าผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศหลายยี่ห้อแต่มีราคาถูกกว่า AccuProtein จึงเป็นทางเลือกให้ผู้วิเคราะห์โปรตีนในประเทศไทย ได้ใช้ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงในราคาย่อมเยา

Company Website


บริษัท เซโนสติกส์ จำกัด

ให้บริการวิจัยและพัฒนาเชิงวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีการตรวจเชื้อโรคทางการเกษตรและการแพทย์ โดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์เพื่อผลิตและจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ชุดตรวจโรค โดยการตรวจหาสารพันธุกรรม (ดีเอ็นเอ) ในกลุ่มโรคติดเชื้อทางการแพทย์และเชื้อปนเปื้อนในอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร กลุ่มเป้าหมายหลักของบริษัทจะเป็นห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาในโรงพยาบาล บริษัทผลิตอาหารหรือห้องปฏิบัติการที่รับตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง ปัจจุบันบริษัทกำลังมุ่งเป้าไปที่ผลิตภัณฑ์ชุดตรวจดีเอ็นเอเชื้อดื้อยา (Zensoray) เนื่องจากเป็นปัญหาสำคัญของระบบสาธารณสุขทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วย

Company Website