Knowledge Management

ธรรมาภิบาลข้อมูล (Data governance)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับ บริษัท จีเอเบิล จำกัด จัดอบรมเกี่ยวกับ ธรรมาภิบาลข้อมูล (Data governance)  ส่งเสริมเรื่อง Big Data  เพิ่มศัยกภาพในการวิเคราะห์ข้อมูล  งานแผนและพัฒนา (โครงการจัดตั้ง)โดย คุณธันวา  เข้าร่วมอบรมและมีข้อมูลที่น่าสนใจมาฝากค่ะ

Read More…