Knowledge Management

Knowledge Management

Budgeting

มหาวิทยาลัยมหิดล  จัดอบรมเกี่ยวกับ “ความรู้ด้านการเงิน ด้านบัญชีบริหาร การวางแผนการเงินล่วงหน้า (Budgeting)” ...

Knowledge Management

ธรรมาภิบาลข้อมูล (Data governance)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับ บริษัท จีเอเบิล จำกัด จัดอบรมเกี่ยวกับ ธรรมาภิบาลข้อมูล (Data governance)  ส่งเสริมเรื่อง Big Data ...

Knowledge Management

Design Solution for Complex Problem

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  จัดอบรมหลักสูตร “Design Solution for Complex Problem เทคนิคการออกแบบแนวทางแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน” ...

Knowledge Management

การบริหารการเปลี่ยนแปลง

สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดอบรมหบักสูตร “บริหารการเปลี่ยนแปลง” เพื่อให้เข้าใจกระบวนการเปลี่ยนแปลง  ทุกองค์กรมิอาจปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงได้ ...