Our Missions

 

BDU PDU
1) ประสานงานการให้บริการรับทำวิจัย และให้บริการทางวิชาการ 1) จัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
2) ส่งเสริมและประสานงานความเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอก ในการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ โดยการส่งเสริมงานวิจัยไปสู่แนวคิดด้านนวัตกรรม การต่อยอดทางธุรกิจ และสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ที่พร้อมจะต่อยอดไปเป็น Tech Startup โดยผ่านกิจกรรมหรือโครงการลักษณะต่างๆ เช่น การเสวนาทางธุรกิจ (Business Talk) การจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) การประสานงานการจัดสรรพื้นที่ในลักษณะ In-House Startup Incubators (VentureClub@MUSC)  2) จัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้แก่หน่วยรับงบประมาณ
3) ประสานงานด้านการยื่นขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 3) สร้างระบบพี่เลี้ยงในการเสนอของบประมาณและดำเนินการโครงการเงินอุดหนุน
4) 4) นำแผนยุทธศาสตร์บูรณาการร่วมกับแผนงบประมาณ