หน่วยแผนและพัฒนา (PDU)

หน่วยแผนและพัฒนา (Plan and Development Unit: PDU)

มีหน้าที่ เป็นหน่วนงานกลางในการประสานงานการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณแผ่นดิน เงินนอกงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณต่างกระทรวง ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามวัตถุประสงค์ ในการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ และประสานงานกับกองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงบประมาณ อีกทั้งสร้างระบบงานด้านการวางแผนที่มีความชัดเจน โปร่งใส บูรณาการควบคู่ไปกับงบประมาณแผ่นดินและรายได้ส่วนงาน เพื่อผลักดันให้งบประมาณขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมหิดล อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด   การดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมเหล่านี้ ส่งผลให้โครงการจัดตั้งงานแผนและพัฒนานำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์งบประมาณรายรับ – จ่าย (แหล่งทุน) (ประเภทรายได้) (แนวโน้ม) เสนอผู้บริหาร สร้างความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่เป็น Executive Information ในการบริหารจัดการองค์กร โดยเฉพาะด้านความมั่นคงทางการคลังและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของคณะวิทยาศาสตร์


Section 1 : เอกสารเผยแพร่

รัฐบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาศาสตร์
หน่วยแผนและพัฒนา
1. คำแถลงนโยบาย
2. Thailand 4.0
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม (ฉ.12)
1. ยุทธศาสตร์
(2559 – 2562)

2. ยุทธศาสตร์
(2563 – 2566)
1. ยุทธศาสตร์
(2560 – 2564)
1. Meet The President
(25 ม.ค. 61)

2. Meet The President
(31 ก.ค.61)

3. Meet The President
(10 ม.ค.62)

Section 2 : การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ปฏิทินงบประมาณ

Flow : เสนอของบฯ(เครื่องมือวิทยาศาสตร์) Form : เสนอของบฯ(เครื่องมือวิทยาศาสตร์) Manuel : เสนอของบฯ(เครื่องมือวิทยาศาสตร์) Time : เสนอของบฯ(เครื่องมือวิทยาศาสตร์)
Flow : เสนอของบฯ โครงการเงินอุดหนุน Form : เสนอของบฯ โครงการเงินอุดหนุน N / A Time : เสนอของบฯ โครงการเงินอุดหนุน

Section 3 : การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้แก่หน่วยรับงบประมาณ

Flow

Guidelines Top Up

Time