โครงสร้างองค์กร

ผู้บริหารและบุคลากร

รองคณบดี

รศ.ดร.วีระชัย สิริพันธ์วราภรณ์

e-mail : weerachai.sri@mahidol.ac.th

นันทีนี กลิ่นจันทร์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
e-mail : nontinee.kli@mahidol.ac.th
Tel: 02-201-5105

ณัฐนุช ทรัพย์เสน

นักตรวจสอบภายใน
e-mail : nattanuch.sab@mahidol.ac.th
Tel : 02-201-5967

ธันวา เจริญศิริ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
e-mail : thanva.cha@mahidol.ac.th
Tel : 02-201-5106

ปริณดา กุลมาตย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
e-mail : pharinda.kul@mahidol.ac.th
Tel : 02-201-5968

พูนทรัพย์ มหานันทโพธิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
e-mail : 
Tel : 02-201-5968