Knowledge Management

การบริหารการเปลี่ยนแปลง

สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดอบรมหบักสูตร “บริหารการเปลี่ยนแปลง” เพื่อให้เข้าใจกระบวนการเปลี่ยนแปลง  ทุกองค์กรมิอาจปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงได้  การเปลี่ยนแปลงเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบในทุกมิติของชีวิตและการดำเนินงาน   ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงมีทั้งคุณและโทษ  ขึ้นอยู่กับว่าผู้ได้รับผลกระทบจะมีมุมมอง และปรับตัวได้ทันหรือไม่  หน่วยแผนและพัฒนา  โดยคุณนันทินี  เข้าร่วมอบรมหลักสูตรนี้และมีบทสรุปมาเล่าสู่กันฟังค่ะ

Read More..