Knowledge Management

Design Solution for Complex Problem

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  จัดอบรมหลักสูตร “Design Solution for Complex Problem เทคนิคการออกแบบแนวทางแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน”  เพื่อเพิ่มพูนความสามารถในกาวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์  จำแนก ปัญหาที่ซับซ้อนอันเกิดจากการดำเนินงานขององค์กร์  เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบและสัมฤทธิ์ผลขององค์กร  งานแผนและพัฒนา (โครงการจัดตั้ง)  โดย คุณนันทินี  เข้าร่วมอบรมและมีข้อมูลที่น่าสนใจมาฝากค่ะ

Read More…