หน่วยพัฒนาธุรกิจ (BDU)

หน่วยพัฒนาธุรกิจ (Business Development Unit: BDU)

มีหน้าที่ดังนี้

  • ประสานงานการให้บริการรับทำวิจัย และให้บริการทางวิชาการ
  • ส่งเสริมและประสานงานความเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอก ในการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ โดยการส่งเสริมงานวิจัยไปสู่แนวคิดด้านนวัตกรรม    การต่อยอดทางธุรกิจ และสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ที่พร้อมจะต่อยอดไปเป็น Tech Startup โดยผ่านกิจกรรมหรือโครงการลักษณะต่างๆ เช่น            การเสวนาทางธุรกิจ (Business Talk) การจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) การประสานงานการจัดสรรพื้นที่ในลักษณะ In-House Startup Incubators (VentureClub@MUSC)
  • ประสานงานด้านการยื่นขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

Section 1 : เอกสารเผยแพร่


ข้อบังคับการให้บริการรับทำวิจัยและให้บริการวิชาการ พ.ศ.2561
ประกาศMU_ค่าธรรมเนียมวิจัยและบริการวิชาการ2561
ประกาศMUSC_หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย รับทำวิจัยและบริการวิชาการ 2562

Section 2 : Flow & Form

 

บริการวิชาการ

Download แบบเสนอโครงการ

  • บริการวิชาการ หมวด 1
แบบเสนอโครงการบริการรับทำวิจัย_SMD-BDU-01R
แบบฟอร์มข้อมูลหลักผู้ขาย
แบบฟอร์มรายละเอียดเงินงวด_ภายในประเทศ_CR04
แบบฟอร์มรายละเอียดเงินงวด_ต่างประเทศ_CR04
สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
      แบบฟอร์มเปิดเผยข้อมูลสิ่งประดิษฐ์_PT01
      รายละเอียดการประดิษฐ์_PT02   
      หนังสือยืนยันการเป็นผู้ประดิษฐ์ฯ_PT03
เครื่องหมายการค้า
      – แบบฟอร์มยื่นจดเครื่องหมายการค้า_TM01    
ลิขสิทธิ์
      – แบบฟอร์มยื่นแจ้งลิขสิทธิ์_CR01
  • บริการวิชาการ  หมวด 2
1. CP-BDU-01 (Continuous Project)_หมวด 2
2. SP-BDU-01 (Sub Project)_หมวด 2
1. CP-BDU-01 (Continuous Project)_หมวด 2
2. SP-BDU-01 (Sub Project)_หมวด 2
  • บริการวิชาการ ประเภท 3
1. Continuous Project_ประเภท 3
2. Sub Project_ประเภท 3
1. Continuous Project_ประเภท 3
2. Sub Project_ประเภท 3

Section  3  บริหารจัดการอาคาร VentureClub@MUSC

บริษัทที่ร่วมโครงการในปี 2565


Read More


Section 4  Look Forward : ความร่วมมือในโครงการ SPACE-F

             SPACE-F is the first and comprehensive global FoodTech startup incubator and accelerator of Thailand, designated to be one of a global food maker and co-innovating space with mentoring program (no equity taken) initiated and established by the cooperation between Thai Union Group Public Company Limited, National Innovation Agency (Public Organization) and Mahidol University by Faculty of Science. SPACE-F contributes as a central platform gathering resources from corporates, VCs, CVCs, universities and government to develop and promote deep-tech and innovative FoodTech startups with  speed  and effectiveness. More than 60 startups will be  incubated  and accelerated to be new food economy warriors and scale up to the global market from here within three years.

The completeness of the program is that it is formed jointly by 3 components of the Triple Helix consisting of government, private and university partners. This enables a complete ecosystem to benefit startups. The 3 parties are comprised of National Innovation Agency (Public Organization) (NIA), Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, Thai Union Group Public Company Limited (TU) and Mahidol University (MU). The Memorandum of Understanding was signed by the three parties on 4th February, 2019.