SPACE-F Project

MOU (วันที่ 8 มกราคม 2562 – 7 มกราคม 2564)

สรุปข้อมูลจาก Press วันเปิดโครงการ (วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562)

โครงการ SPACE-F เกิดขึ้นจากความร่วมมือ 3 หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) และ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด         โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อบ่มเพาะและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้นด้านธุรกิจนวัตกรรมอาหาร (FoodTech Startup) ตลอดจนเร่งรัดการเติบโตทางธุรกิจสู่ตลาดเอเชีย

NIA คาดหวัง โครงการ SPACE-F นี้จะมีส่วนช่วยในการเพิ่มจำนวนวิสาหกิจเริ่มต้นด้านธุรกิจนวัตกรรมอาหารในประเทศไทยไม่ต่ำกว่า 60 ราย ภายในระยะเวลา 3 ปี

TU คาดหวัง พัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้นด้านธุรกิจนวัตกรรมอาหาร

MUSC คาดหวัง สร้างนวัตกรรม และพัฒนาบัณฑิตที่สนใจให้เป็น Entrepreneurs ในอนาคต