ข่าว & กิจกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับ บริษัท จีเอเบิล จำกัด จัดอบรมเกี่ยวกับ ธรรมาภิบาลข้อมูล (Data governance)  ส่งเสริมเรื่อง Big Data  เพิ่มศัยกภาพในการวิเคราะห์ข้อมูล  งานแผนและพัฒนา (โครงการจัดตั้ง)โดย คุณธันวา  เข้าร่วมอบรมและมีข้อมูลที่น่าสนใจมาฝากค่ะ

Read More

 

มหาวิทยาลัยศิลปากร  จัดอบรมเกี่ยวกับ “เทคนิคกระบวนการจัดทำงบประมาณ  การรายงานติดตามประเมินผลงบประมาณตามหลักกฎหมาย ระเบียบและพระราชบัญญัติวิธีการทางงบประมาณ พ.ศ.2561”  เพื่อสื่อสารถึงตัวบทกฎหมายที่บังคับใช้ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้  งานแผนและพัฒนา (โครงการจัดตั้ง)  โดย คุณนันทินี  เข้าร่วมอบรมและมีข้อมูลที่น่าสนใจมาฝากค่ะ

Read More

 

มหาวิทยาลัยมหิดล  จัดอบรมเกี่ยวกับ “ความรู้ด้านการเงิน ด้านบัญชีบริหาร การวางแผนการเงินล่วงหน้า (Budgeting)”  เพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินสำหรับโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินกิจการ  และสามารถวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเงินของโครงการที่จะเนินการในอนาคต  งานแผนและพัฒนา (โครงการจัดตั้ง)  โดย คุณธันวา  เข้าร่วมอบรมและมีข้อมูลที่น่าสนใจมาฝากค่ะ

Read More