logo


สภาอาจารย์

เว็บไซต์สภาอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์

กรรมการประจำคณะ ประเภทคณาจารย์ประจำ

Faculty Senate

รองศาสตราจารย์ ชื่นจิตต์ บุญเฉิด
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ประธานสภาอาจารย์
ประธานอนุกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน

Faculty Senate

รองศาสตราจารย์ สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
รองประธานสภาอาจารย์
ประธานอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

 

Faculty Senate

อาจารย์ ธิติคม พัวพันสวัสดิ์
อาจารย์ประจำกลุ่มสาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนวัตกรรมวัสดุ

Faculty Senate

ศาสตราจารย์พิเศษ เดวิด จอห์น รูฟโฟโล
ภาควิชาฟิสิกส์

ผู้แทนสภาอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ที่เป็นผู้แทนในกรรมการต่างๆของมหาวิทยาลัยมหิดล

Faculty Senate

รองศาสตราจารย์ ชื่นจิตต์ บุญเฉิด
กรรมการระดับมหาวิทยาลัย
สมาชิกสภาคณาจารย์ประเภทผู้แทนส่วนงาน
กรรมการวิชาการและวิจัยสภาคณาจารย์

Faculty Senate

อาจารย์ ธิติคม พัวพันสวัสดิ์
กรรมการระดับมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยมหิดล
สมาชิกสภาคณาจารย์ประเภทผู้แทนทั่วไป
รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่ 2
ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาคณาจารย์
กรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียนสภาคณาจารย์

คณะกรรมการสภาอาจารย์

Faculty Senate

ประธานสภาอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ชื่นจิตต์ บุญเฉิด

Faculty Senate

รองประธานสภาอาจารย์
ประธานอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
รองศาสตราจารย์ สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา

 

Faculty Senate

ประธานอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ
รองศาสตราจารย์ ฤทัยวรรณ โต๊ะทอง

ประธานกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
รองศาสตราจารย์ ชื่นจิตต์ บุญเฉิด

Faculty Senate

ประธานอนุกรรมการฝ่ายปฏิคม
รองศาสตราจารย์สุรีย์มาศ บัวเทศ

Faculty Senate

เลขาธิการสภาอาจารย์
อาจารย์ พรรณวจี พยงค์ศรี

กรรมการประเภทผู้แทนภาควิชา

Faculty Senate

รองศาสตราจารย์ ฤทัยวรรณ โต๊ะทอง
ภาควิชาชีวเคมี

Faculty Senate

รองศาสตราจารย์ สุรีย์มาศ บัวเทศ
ภาควิชาจุลชีววิทยา

Faculty Senate

อาจารย์ พรรณวจี พยงค์ศรี
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

Faculty Senate

อาจารย์ ทิพาลัคน์ กฤตยาเกียรณ์
ภาควิชาคณิตศาสตร์

Faculty Senate

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาวดี เกียรติเสวี
ภาควิชาเคมี

Faculty Senate

อาจารย์ ฐิตินันท์ สำราญวานิช
ภาควิชาชีววิทยา

Faculty Senate

รองศาสตราจารย์ เจริญศรี ธนบุญสมบัติ
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

Faculty Senate

รองศาสตราจารย์ ปวีณา ไตรเพิ่ม
ภาควิชาพฤกษศาสตร์

Faculty Senate

อาจารย์ วิชชุดา พยุหกฤษ
ภาควิชาพยาธิชีววิทยา

Faculty Senate

อาจารย์ วฤทธิ์ มิตรธรรมศิริ
ภาควิชาฟิสิกส์

Faculty Senate

อาจารย์ พรรษกร ตันรัตนะ
ภาควิชาเภสัชวิทยา

Faculty Senate

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พญ. พิมทิพย์ สังวรินทะ
ภาควิชาสรีรวิทยา