สภาอาจารย์

เว็บไซต์สภาอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์

กรรมการประจำคณะ ประเภทคณาจารย์ประจำ

Faculty Senate

ศาสตราจารย์พิเศษ เดวิด จอห์น รูฟโฟโล
ภาควิชาฟิสิกส์

Faculty Senate

รองศาสตราจารย์ สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

Faculty Senate

รองศาสตราจารย์ ชื่นจิตต์ บุญเฉิด
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

Faculty Senate

อาจารย์ ธิติคม พัวพันสวัสดิ์
งานพันธกิจพิเศษ

ผู้แทนสภาอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ที่เป็นผู้แทนในกรรมการต่างๆของมหาวิทยาลัยมหิดล

Faculty Senate

สมาชิกสภาคณาจารย์ประเภทผู้แทนส่วนงาน
รองศาสตราจารย์ ชื่นจิตต์ บุญเฉิด
กรรมการส่งเสริมความก้าวหน้าอาจารย์และบุคคลากรสภาคณาจารย์
กรรมการฝ่ายกิจการบริหารและธรรมาภิบาลสภาคณาจารย์

Faculty Senate

สมาชิกสภาคณาจารย์ประเภทผู้แทนทั่วไป
รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่ 1
อาจารย์ ธิติคม พัวพันสวัสดิ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยมหิดล
กรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียนสภาคณาจารย์
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาคณาจารย์

คณะกรรมการสภาอาจารย์

Faculty Senate

ประธานสภาอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ชื่นจิตต์ บุญเฉิด

Faculty Senate

รองประธานสภาอาจารย์
รองศาสตราจารย์ ฤทัยวรรณ โต๊ะทอง

เลขาธิการสภาอาจารย์
อาจารย์ ฐิตินันท์ สำราญวานิช

Faculty Senate

เหรัญญิก
อาจารย์ สมศักดิ์ โอฬารกิจเจริญ

ประธานกรรมการฝ่ายวิชาการ
รองศาสตราจารย์ เทวัญ จันทร์วิไลศรี

ประธานกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
รองศาสตราจารย์ ชื่นจิตต์ บุญเฉิด

Faculty Senate

ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรพรรณ วิวิธนาภรณ์

ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุษณีษ์ พิชกรรม

กรรมการประเภทผู้แทนภาควิชา

Faculty Senate

รองศาสตราจารย์ เจริญศรี ธนบุญสมบัติ
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

Faculty Senate

อาจารย์ สมศักดิ์ โอฬารกิจเจริญ
ภาควิชาคณิตศาสตร์

Faculty Senate

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชุติมา เจียรพินิจนันท์
ภาควิชาเคมี

Faculty Senate

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรีย์มาศ บัวเทศ
ภาควิชาจุลชีววิทยา

Faculty Senate

รองศาสตราจารย์ เทวัญ จันทร์วิไลศรี
ภาควิชาชีวเคมี

Faculty Senate

อาจารย์ ฐิตินันท์ สำราญวานิช
ภาควิชาชีววิทยา

Faculty Senate

อาจารย์ พรรณวจี พยงค์ศรี
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

Faculty Senate

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุษณีษ์ พิชกรรม
ภาควิชาพฤกษศาสตร์

Faculty Senate

อาจารย์ นิวัฒน์ กังวานรังสรรค์
ภาควิชาพยาธิชีววิทยา

Faculty Senate

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นรินทร์ ณัฐวุฒิ
ภาควิชาฟิสิกส์

Faculty Senate

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรพรรณ วิวิธนาภรณ์
ภาควิชาเภสัชวิทยา

Faculty Senate

รองศาสตราจารย์ สุรวัฒน์ จริยาวัฒน์
ภาควิชาสรีรวิทยา