logo


ศิษย์เก่าสัมพันธ์

 

 


 

การแข่งขันกอล์ฟการกุศล


 

ปูชนียบุคคลผู้มีคุณูปการ ต่อคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ศาสตราจารย์ นพ.ประสพ รัตนากร

ศาสตราจารย์ ดร. กำจร มนุญปิจุ ราชบัณฑิต

 


คณะวิทยาศาสตร์ได้มอบโล่เกียรติยศ ศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่ศิษย์เก่าของคณะฯ ที่ประสบความสำเร็จในวิชาชีพ และได้ประกอบคุณประโยชน์อเนกประการ แก่สังคมและประเทศชาติ ประจำปี พ.ศ. 2537-2562 มีรายนามดังนี้

วิดีโองานครบรอบการสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ และเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2552 (วันที่ 20 ตุลาคม 2552)

 

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2562
ดร.ชญาน์ จันทวสุ

ศ. ดร. ทันตแพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ

นางศุภรัตน์ โชติสกุลรัตน์
ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561
ศ. คลินิกเกียรติคุณ ทพ. พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์

ศ. พิเศษ เภสัชกร ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี

ศ. ดร.อมรรัตน์ พงศ์ดารา นายแพทย์พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช
ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2560
นายอดิศักดิ์ ทองไข่มุกต์

ข้าราชการบำนาญ กรมทรัพยากรธรณี

ศ. ดร.ภาวิณี ชินะโชต

นายกสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย และ Research Platform Leader, ศูนย์นวัตกรรม (Global Innovation Incubator) บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ศ. ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 
ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2559
ศ. เกียรติคุณ ดร. มาลียา เครือตราชู
ที่ปรึกษาภาคชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ดร.พรเทพ นิศามณีพงษ์
ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
ศ. คลินิกเกียรติคุณ ดร. ทพญ.ธีรลักษณ์ สุทธเสถียร
ที่ปรึกษาคณบดีคณะทันตแพทย์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
นายแพทย์วิวัฒน์ โรจนพิทยากร
ผู้อำนวยการศูนย์นโยบายและการจัดการสุขภาพ
ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2558
ดร.ธัญญวัฒน์ เกษมสุวรรณ รศ. ดร.พินิติ รตะนานุกูล ศ. ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา ศ. ดร. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา
ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2557
ศาสตราจารย์ ดร.บรรจบ  ศรีภา  ศาสตราจารย์ ดร.พิไลพันธ์  พุธวัฒนะ   นางมิ่งขวัญ  วิชยารังสฤษดิ์  ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม  คชินทร
ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2556
ศ. ดร.สมศักดิ์ รุจิรวัฒน์ ศ. ดร.โสพิศ วงศ์คำ ศ. นพ.บรรจง มไหสวริยะ ดร.วิไลพร เจตนจันทร์
ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2555
ศ. ดร.ปิยะรัตน์ โกวิทตรพงศ์  ศ. นพ.วินิต พัวประดิษฐ์  ดร.รอยล จิตรดอน Prof.Albert M. Hutapea
ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2554
พล.อ.ต.เพียร โตท่าโรง ศ. นพ.อร่าม โรจนสกุล รศ. ดร.ไสยวิชญ์ วรวินิต นางพรทิพย์ ปั่นเจริญ
ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2553
ศ. นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล ศ. พญ.แสงสุรีย์ จูฑา (วิบูลย์ไชยนันท์) พล.ต.ท. นพ.จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ ศ. พญ.บุญมี สถาปัตยวงศ์
ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2552
นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ศ.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล ศ.ชัยวัฒน์ ต่อสกุลแก้ว ศ.พิเศษ ทพ.สิทธิ ส. ศรีโสภาค
ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2551
 
ศ. ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล รศ. นสพ.ปานเทพ รัตนากร ดร.นิลวรรณ เพชระบูรณิน  
ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2550
 
ศ.เกียรติคุณ ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้ ศ. นพ.ศรีประสิทธิ์ บุญวิสุทธิ์ ดร.พิชัย สนแจ้ง  
 
ดร.สุพัฒน์ หวังวงศ์พัฒนา ศ. ดร.สุพจน์ หารหนองบัว ศ. ดร.อานนท์ บุณยะรัตเวช  
ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2549
ศ. ดร.ชัชนาถ เทพธรานนท์ นพ.ธีรศักดิ์ คทวาณิช ศ. นพ.บุญส่ง องค์พิพัฒนกุล ดร.ปวเรศ บุญตานนท์
ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2548
นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช รศ. ดร.ภิญโญ พานิชพันธ์ ศ. ดร.วิชัย บุญแสง นพ.สำเริง แหยงกระโทก
ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2547
 
นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี พลโทประวิชช์ ตันประเสริฐ ศ.วิฑูรย์ ไวยนันท์  
   
ศ.นงนุช ตันไพจิตร ศ.สกล พันธุ์ยิ้ม    
ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2546
 
ศ. (พิเศษ) พ.ต.ต. ดร.
ยงยุทธ สาระสมบัติ
ศ. ดร.เลียงชัย ลิ้มล้อมวงศ์ ศ. นพ.ศรชัย หลูอารีย์สุวรรณ  
ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2545
ศ. ดร. นพ. พรชัย มาตังคสมบัติ ศ. ดร.มนตรี จุฬาวัฒนฑล นางสตรี ประทีปะเสน ศ. ดร.อำนวย ถิฐาพันธ์
ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2544
นายนิพนธ์ วามะศิริ พญ.พรทิพย์ โรจนสุนันท์ ศ. นพ.พลรัตน์ วิไลรัตน์ นายศิริธัญญ์ ไพโรจน์บริบูรณ์
ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2543
ศ. นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติสิรินทร์ รศ. ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ พล ต.ท. นพ.สมศักดิ์ วิวัฒน์อนันต์ รศ. ดร.อภิชาต สุขสำราญ

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2542


ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2541


ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2540


ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2539


ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2538


ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2537