logo


ศิษย์เก่าสัมพันธ์

 


 

ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข

ปูชนียบุคคลผู้มีคุณูปการ ต่อคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ศาสตราจารย์ นพ.ประสพ รัตนากร

ศาสตราจารย์ ดร. กำจร มนุญปิจุ ราชบัณฑิต

 


คณะวิทยาศาสตร์ได้มอบโล่เกียรติยศ ศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่ศิษย์เก่าของคณะฯ ที่ประสบความสำเร็จในวิชาชีพ และได้ประกอบคุณประโยชน์อเนกประการ แก่สังคมและประเทศชาติ ประจำปี พ.ศ. 2537-2563 มีรายนามดังนี้

 

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2564


คณะวิทยาศาสตร์ได้ริเริ่มดำเนินการให้มีการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2537 เป็นต้นมา 
โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาคือ

  1. เป็นศิษย์เก่าหรือเป็นผู้ที่เคยลงทะเบียนเรียนวิชาของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (รวมถึงคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และโรงเรียนเตรียมแพทย์เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์)
  2. เป็นผู้ที่มิได้ปฏิบัติงานประจำอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในระหว่างที่ได้รับการพิจารณา
  3. เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในหน้าที่การงานหรือวิชาชีพ และ / หรือมีผลงานเป็นที่ประจักษ์
  4. เป็นผู้ที่มีความสนใจในกิจกรรมของคณะฯ และมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ฯ ต่อไป
  5. เป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศไทยและ / หรือในระดับนานาชาติ
  6. เป็นผู้ที่มีคุณงามความดีเป็นที่ยอมรับในสังคม
  7. ในปี พ.ศ. 2564 นี้ คณะกรรมการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ประกาศยกย่องศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในวิชาชีพ และทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคม ประเทศไทยและระดับนานาชาติ จำนวน 3  ท่าน ดังนี้

รศ. ดร. ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์

รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.จุฑามณี  สุทธิสีสังข์ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถโดดเด่นในด้านเภสัชวิทยา ทั้งด้านการสอนและการวิจัยเป็นที่ประจักษ์ต่อเภสัชกรทั่วประเทศ ท่านเป็นที่รักยิ่งของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ เพื่อนร่วมงาน และเพื่อนร่วมวิชาชีพ ท่านมีผลงานเชิงประจักษ์ในการนำองค์ความรู้ด้านเภสัชวิทยาที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.จุฑามณี เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้ยาหลากหลายกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องยาในระบบประสาทส่วนกลางที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในวงการเภสัชกรรมและการแพทย์ ทั้งยังเป็นที่ปรึกษาองค์การอนามัยโลก ด้าน Quality Use of Medicine

ด้วยเกียรติประวัติอันทรงคุณค่า ผลงานที่ดีเด่น เป็นคุณูปการแก่วงการเภสัชวิทยาในประเทศและต่างประเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลจึงขอประกาศยกย่อง รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.จุฑามณี  สุทธิสีสังข์ เป็นศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2564


ศ. ดร.มัลลิกา อิ่มวงศ์

ศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา อิ่มวงศ์ เป็นผู้วิจัยเรื่องสภาพการดื้อยาจาก biomarkers และการตรวจวัดการติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการในบริเวณลุ่มน้ำโขงให้แก่ policy maker ได้แก่ WHO และสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขเพื่อจัดเตรียมนโยบายในสูตรยาที่ใช้ในการรักษาและวางแผนดำเนินการกำจัดมาลาเรียให้หมดไปในกลุ่มลุ่มน้ำโขง ทั้งยังเป็นผู้เผยแพร่องค์ความรู้ การฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคนิคการกลายพันธุ์ของเชื้อมาลาเรียโดยใช้เครื่องหมายชีวโมเลกุล ให้แก่ แพทย์ นักวิจัย และบุคลาการสาธารณสุขจากประเทศต่าง ๆ  ในเขตลุ่มน้ำโขง อย่างสม่ำเสมอสืบเนื่องกว่า 7 ปี และเป็นผู้ที่สร้างความเข้มแข็งในเชิงวิชาการและวิจัยแก่นักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อเป็นพลังผลักดันแก่ประเทศชาติ

ด้วยเกียรติประวัติอันทรงคุณค่า ความทุ่มเทให้กับงานวิจัยและการผลักดันนักวิจัยรุ่นใหม่ในการทำวิจัยในด้านมาลเรีย เป็นคุณูปการแก่วงการโรคเขตร้อนของประเทศ และนานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลจึงขอประกาศยกย่อง ศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา อิ่มวงศ์ เป็นศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2564


นายประเสริฐ ชินานุพันธ์

คุณประเสริฐ ชินานุพันธ์ เป็นผู้ที่นำองค์ความรู้ด้านเคมี และเคมีเชิงฟิสิกส์ นำทีมวิจัยและพัฒนาการขึ้นรูปกระเบื้องมุงหลังคา เพื่อแก้ปัญหาต้นทุนการนำเข้าของแร่ใยหินที่เป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิต กระเบื้องมุงหลังคา ทำให้บริษัทยังสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่ยังคงแข่งขัน และบริษัทก้าวสู่ความเป็นผู้นำในการผลิตกระเบื้องไร้ใยหินเป็นบริษัทแรกในประเทศ ทั้งยังบริหารงานแบบให้ผู้ร่วมงานได้แสดงความคิดเห็นในทุกระดับชั้น มีหลักและวิธีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เกี่ยวกับการประชุมเพื่อแสดงความเห็น และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสมาชิกในหน่วยงาน เพื่อพัฒนาการทางานให้บรรลุเป้าหมาย และมีการจัดตั้งกลุ่มพิจารณาการออกผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมใหม่ โดยให้มีตัวแทนจากฝ่ายต่าง ๆ นำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น

ด้วยเกียรติประวัติอันทรงคุณค่า ในการนำความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ไปใช้ในการพัฒนาองค์กรซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งแต่แก่องค์กร และสังคมในวงกว้าง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลจึงขอประกาศยกย่อง คุณประเสริฐ ชินานุพันธ์เป็นศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2564

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2563

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2562

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2560

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2559

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2558

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2557

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2556

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2555

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2554

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2553

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2552

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2551

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2550

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2549

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2548

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2547

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2546

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2545

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2544

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2543

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2542

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2541

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2540

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2539

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2538

รองศาสตราจารย์ ดร.สุมณฑา พรหมบุญ

นายพิสิฐ กุศลาไสยานนท์

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2537

ศาสตราจารย์ นพ.เกษม วัฒนชัย

ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ เปรมปรีดิ์

ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์

ศาสตราจารย์ นพ.วันชัย วัฒนศัพท์

นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม

นายโอฬาร ไชยประวัติ

นายจรุง หนูขวัญ