logo


ทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรไทย

1. ทุนสำหรับนักศึกษาที่มีศักยภาพสูง

1.1 ทุนศรีตรังทอง (STT)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนานักศึกษาวิทยาศาสตร์ ได้จัดตั้งโครงการทุนศรีตรังทอง (STT) ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มความสามารถ เพื่อที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศต่อไปในอนาคต โดยสนับสนุนทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีและเอก โดยการรับเข้าตามระบบ TCAS มหาวิทยาลัยมหิด (รายละเอียด)

1.2 ทุน พสวท. (DPST)

จัดตั้งโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กำหนดให้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นศูนย์มหาวิทยาลัย 1 ใน 10 ศูนย์ทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (DPST)โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อผลิตผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับศึกษา วิจัย ประดิษฐ์ คิดค้น และเผยแพร่ผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เป็นประโยชน์ ต่อการพัฒนาประเทศ สนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก โดยการรับเข้าตามระบบ TCAS มหาวิทยาลัยมหิด (รายละเอียด)

Hot ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน พสวท. (เพิ่มเติม)

1.3 ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์ฯ (SAST)

โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) (SAST) จัดตั้งโดยสำนักงานคตณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับที่ประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ซึ่งโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มความสามารถ โดยสนับสนุนทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี โทและเอก (รายละเอียด)

2. ทุนสนับสนุนภายในมหาวิทยาลัยมหิดล

2.1 ทุนขาดแคลนคณะวิทยาศาสตร์

2.1.1 ทุนคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 รายละเอียด l ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุน New

2.1.2 ทุนช่วยเหลือฉุกเฉิน คณะวิทยาศาสตร์

2.2 ทุนมหาวิทยาลัยมหิดลขาดแคลนอย่างแท้จริง

3. ทุนสนับสนุนภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล

3.1 ทุนสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ รายละเอียด l ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุน ปีการศึกษา 2565

3.2 ทุนสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล

3.3 ทุนจากบริษัท ห้างร้าน สมาคม หรือมูลนิธิต่างๆ (มีประมาณ 20 ทุน)

3.4 ทุนมูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ รายละเอียด l ใบสมัคร

3.5 ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ รายละเอียด l Website

4. ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

4.1 กยศ.

4.2 กรอ.

5. รางวัลสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

5.1 รางวัลนักศึกษาผลการเรียนดีเด่น

5.2 รางวัลนักศึกษาผลงานวิจัยดีเด่น

5.3 รางวัลนักศึกษาผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น

6. ทุนสนับสนุนวิจัยระยะสั้นต่างประเทศ

6.1 ทุนสนับสนุนวิจัยระยะสั้นหลักสูตรพิสิฐวิธาน

6.2 ทุนสนับสนุนวิจัยระยะสั้นศรีตรังทอง

6.3 ทุนสนับสนุนวิจัยระยะสั้น พสวท.

6.4 ทุนสนับสนุนวิจัยระยะสั้นทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์ฯ

 

ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของคณะวิทยาศาสตร์

ทุนผู้ช่วยสอน ระดับบัณฑิตศึกษา

ทุนเสริมสร้างนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ สำหรับนักศึกษาปริญญาโท-เอก

ทุนภายนอก


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

งานการศึกษา
พญาไท : ห้อง K-133 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-201-5050-4 โทรสาร: 02-354-7143

Website : https://science.mahidol.ac.th/sced
e-mail : natapol.nea@mahidol.ac.th

งานศาลายา
ศาลายา : ห้อง SC3-203 ตึกวิทย์ 3 คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) จ. นครปฐม 73170
โทรศัพท์: 02-441-9223 โทรสาร: 02-441-9322

Website : http://salaya.sc.mahidol.ac.th
e-mail : chithatai.pat@mahidol.ac.th

งานแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา
ห้อง 316 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0 2201 5830, 5836-38 โทรสาร 0 2201 5839

Website: https://science.mahidol.ac.th/scmd
e-mail : somwit.arc@mahidol.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
25/25 ถนนพุทธมณฑล สาย 4
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์: 0 22441 4125, 0 22441 0179
โทรสาร: +66 2441 9737

Website: www.grad.mahidol.ac.th