logo


ทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรไทย

1. ทุนสำหรับนักศึกษาที่มีศักยภาพสูง

1.1 ทุนศรีตรังทอง (STT)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนานักศึกษาวิทยาศาสตร์ ได้จัดตั้งโครงการทุนศรีตรังทอง (STT) ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มความสามารถ เพื่อที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศต่อไปในอนาคต โดยสนับสนุนทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีและเอก โดยการรับเข้าตามระบบ TCAS มหาวิทยาลัยมหิด (รายละเอียด)

1.2 ทุน พสวท. (DPST)

จัดตั้งโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กำหนดให้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นศูนย์มหาวิทยาลัย 1 ใน 10 ศูนย์ทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (DPST)โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อผลิตผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับศึกษา วิจัย ประดิษฐ์ คิดค้น และเผยแพร่ผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เป็นประโยชน์ ต่อการพัฒนาประเทศ สนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก โดยการรับเข้าตามระบบ TCAS มหาวิทยาลัยมหิด (รายละเอียด)

ประกาศรับนักศึกษาทุน พสวท. (เพิ่มเติม) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 ชั้นปีที่ 2-3 หลักสูตรไทย วันที่ 1 - 15 ก.ค. 2566
รายละเอียด l ใบสมัคร l ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน พสวท. (เพิ่มเติม)

1.3 ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์ฯ (SAST)

โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) (SAST) จัดตั้งโดยสำนักงานคตณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับที่ประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ซึ่งโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มความสามารถ โดยสนับสนุนทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี โทและเอก (รายละเอียด)

2. ทุนสนับสนุนภายในมหาวิทยาลัยมหิดล

2.1 ทุนขาดแคลนคณะวิทยาศาสตร์

2.1.1 ทุนคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 รายละเอียด l ใบสมัคร

2.1.2 ทุนช่วยเหลือฉุกเฉิน ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ l รายละเอียด

2.1.3 ทุนโครงการ สควค. ระยะที่ 4 ระดับปริญญาตรี-โท ปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม) รายละเอียด l แบบฟอร์มใบสรุปผลงาน l ประกาศรายชื่อผู้รับทุน

2.2 ทุนมหาวิทยาลัยมหิดลขาดแคลนอย่างแท้จริง

3. ทุนสนับสนุนภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล

3.1 ทุนสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 รายละเอียด l ใบสมัคร

3.2 ทุนสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล

3.3 ทุนจากบริษัท ห้างร้าน สมาคม หรือมูลนิธิต่างๆ (มีประมาณ 20 ทุน)

3.4 ทุนมูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ รายละเอียด l ใบสมัคร

3.5 ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ รายละเอียด l Website

4. ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

4.1 กยศ.

4.2 กรอ.

5. รางวัลสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

5.1 รางวัลนักศึกษาผลการเรียนดีเด่น

5.2 รางวัลนักศึกษาผลงานวิจัยดีเด่น

5.3 รางวัลนักศึกษาผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น

6. ทุนสนับสนุนวิจัยระยะสั้นต่างประเทศ

6.1 ทุนสนับสนุนวิจัยระยะสั้นหลักสูตรพิสิฐวิธาน รายละเอียด l ใบสมัคร

6.2 ทุนสนับสนุนวิจัยระยะสั้นศรีตรังทอง รายละเอียด l ใบสมัคร

6.3 ทุนสนับสนุนวิจัยระยะสั้น พสวท.

6.4 ทุนสนับสนุนวิจัยระยะสั้นทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์ฯ

 

ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของคณะวิทยาศาสตร์

ทุนผู้ช่วยสอน ระดับบัณฑิตศึกษา

ทุนเสริมสร้างนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ สำหรับนักศึกษาปริญญาโท-เอก

ทุนภายนอก


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

งานการศึกษา
พญาไท : ห้อง 3/01 สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 3
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-201-5050-4 โทรสาร: 02-354-7143

Website : https://science.mahidol.ac.th/sced
e-mail : natapol.nea@mahidol.ac.th

งานศาลายา
ศาลายา : ห้อง SC3-203 ตึกวิทย์ 3 คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) จ. นครปฐม 73170
โทรศัพท์: 02-441-9223 โทรสาร: 02-441-9322

Website : http://salaya.sc.mahidol.ac.th
e-mail : chithatai.pat@mahidol.ac.th

งานแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา
ห้อง 316 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0 2201 5830, 5836-38 โทรสาร 0 2201 5839

Website: https://science.mahidol.ac.th/scmd
e-mail : somwit.arc@mahidol.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
25/25 ถนนพุทธมณฑล สาย 4
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์: 0 22441 4125, 0 22441 0179
โทรสาร: +66 2441 9737

Website: www.grad.mahidol.ac.th