logo


รางวัลเกียรติยศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Staff Award
Student Award
Student Award

 

ผลงานและรางวัลเชิดชูเกียรติ ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2562

(รับรางวัลเดือน ต.ค. 2561 - ก.ย. 2562)

1 ศาสตราจารย์อาวุโส ดร. นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์ ได้รับทุน Newton Fund - PhD TRAVEL GRANTS FOR SUPERVISORS 2018/19
จาก บริติช เคานซิล ประเทศไทย ร่วมมือกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
2 รศ. ดร.เทพมนัส บุปผาอินทร์ ได้รับทุน Newton Fund - PhD TRAVEL GRANTS FOR SUPERVISORS 2018/19
จาก บริติช เคานซิล ประเทศไทย ร่วมมือกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
3 ทีมอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัมหิดล ได้รับรางวัล Thailand Innovation Awards 2018 Digital Media Innovation : Public Service นวัตกรรมสื่อดิจิทัล ประเภทสื่อสาธารณะ
4 ภาควิชาชีวเคมี ได้รับประกาศนียบัตร ผ่านการรับรองมาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน จาก สำนักงานเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network)
5 ผศ. ดร.จามร สมณะ ได้รับรางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2561  (ข้าราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ)
6  นางสาวสมบัติ สิงหาแก้ว ได้รับรางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2561  (ข้าราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ)
7 นายอภิกุล สายทองดี  ได้รับรางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2561  (ลูกจ้างประจำเงินงบประมาณ)
8 นางสัมฤทธิ์ สูติ  ได้รับรางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2561 (ลูกจ้างประจำเงินนอกงบประมาณ)
9 รศ. ดร.พนิดา สุรวัฒนาวงศ์  - ได้รับรางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2561 (พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งและลักษณะงานด้านวิชาการ ปฏิบัติงานติดต่อกันไม่เกิน 10 ปี)
- ได้รับรางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2561 (พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งและลักษณะงานด้านวิชาการ ปฏิบัติงานติดต่อกันไม่เกิน 10 ปี)
10 นางสาวสายพิณ ทองพัด ได้รับรางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2561 (พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งและลักษณะงานด้านวิชาชีพ หรือบริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานติดต่อกันไม่เกิน 10 ปี)
11 นางปรานอม ภูชฎาภิรมย์ ได้รับรางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2561  (พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งและลักษณะงานด้านวิชาชีพ หรือบริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานติดต่อกันเกิน 10 ปี)
12 รศ. ดร.วุฒิชัย เอื้อวิทยาศุภร ได้รับรางวัล 2019 TRF-OHEC-Scopus Research Awards For Mid-career Scholar
สาขา Physical Sciences จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
13 รศ. ดร.ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561
14 ศ.เกียรติคุณ ดร.ศกรณ์ มงคลสุข ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2561 สาขาวิทยาศาสตร์
15 ศ. ดร.ทิมโมที เฟลเกล ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2561 สาขาวิทยาศาสตร์
16 ดร.ธีรา ฉันทโรจน์ศิริ ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี สาขาเคมีและเภสัช ประจำปี 2562 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) หัวข้อ "การศึกษาผลของการเปลี่ยนแปลงทางอิเล็คทรอนิคส์ของสารประกอบเชิงซ้อนของเหล็ก ซึ่งเป็นแบบจำลองจากเอนไซม์ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำปฏิกิริยากับสารเคมีโมเลกุลเล็ก"
17 ดร.กรกมล เลิศสุวรรณ ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี สาขาเคมีและเภสัช ประจำปี 2562 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) หัวข้อ "การค้นพบโปรตีนฟิบูลินวันในฐานะโปรตีนจากเซลล์ไขกระดูกในชั้นสตอร์มาลของมนุษย์ชนิดเอชเอสไฟว์ที่มีฤทธิ์ในการฆ่าเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมาก"
18 รศ. ดร. ภญ.พรพรรณ วิวิธนาภรณ์ ได้รับรางวัลเกียรติยศ ศาสตราจารย์ นพ.อวย เกตุสิงห์ ประจำปี 2562 รางวัลผลงานวิจัยเภสัชวิทยาของนักวิจัยรุ่นใหม่ จากสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย
19 ผศ. ดร.ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ และ ดร.ธารา สีสะอาด (นักศึกษาทุน คปก.) ได้รับรางวัลผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2561 จากผลงานเรื่อง “เสื้อดมกลิ่นกายอัจฉริยะ” (Intelligent Smelling Shirt) จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
20 ดร.ธีรา ฉันทโรจน์ศิริ ได้รับรางวัล ผลงานวิจัย พสวท. รุ่นใหม่ ประจำปี 2562 รางวัลผลงานตีพิมพ์คุณภาพดีเยี่ยม กลุ่มที่ 3 ในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียนทุน พสวท. ประจำปี 2562
21 นายบุญสม คงคาดิษฐ ได้รับรางวัลชมเชย พนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง รางวัล ที อี คิว (TEQ Award) ประจำปี ๒๕๖๒ จากสถาบันพัฒนาการดำเนินการ ต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ งชาติ (วช.) และบริษัท ที อี คิว จำกัด
22 รศ. ดร.ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) พ.ศ. 2562 สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
23 ศ. ดร.เดวิด จอห์น รูฟโฟโล ได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) เรื่อง “ฟิสิกส์อวกาศ” จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
24 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
25 รศ. ดร.พลังพล คงเสรี ได้รับการยกย่องเป็นอาจารย์ตัวอย่าง จากสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2562
26 ผศ. ดร.จงกล ตันติรุ่งโรจน์ชัย ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นอาจารย์ตัวอย่าง จากสภาอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2562
27 รศ. ดร.กิตติวิทย์ มาแทน ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นอาจารย์ตัวอย่าง จากสภาอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2562
28 รศ. ดร.พนิดา สุรวัฒนาวงศ์ ได้รับทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” (For Women in Science) ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
29 รศ. ดร.ศิริลตา ยศแผ่น ได้รับทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” (For Women in Science) ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562

 

ผลงานและรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2552-2561
... รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ผลงานและรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2540-2551
... รายละเอียดเพิ่มเติม ...

 

รางวัลหน้าบ้านน่ามอง

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ โดยได้รับเลือกให้เป็น สถานศึกษาน่ามอง ตามโครงการ “หน้าบ้านน่ามอง” ของกรุงเทพมหานคร เมื่อ พ.ศ. 2543

และใน พ.ศ. 2551 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับพระราชทานรางวัล "พฤกษนครา เหรียญเชิดชูเกียรติ” ตามโครงการแมกไม้มิ่งเมือง" ตามแนวพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ระดับหน้าบ้านน่ามอง (ประเภทมหาวิทยาลัยในสวน) ประจำปี 2551 โดยเป็นที่ 1 ของเขตราชเทวี (ประเภทสถานที่ราชการ – มหาวิทยาลัย) ตามโครงการ “แมกไม้มิ่งเมือง” ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ได้ปลูกบำรุงรักษาต้นไม้ และประดับตกแต่งต้นไม้หน้าอาคารบ้านเรือนของตนให้สวยงาม

เหรียญดุษฏีมาลา เข็มศิลปวิทยา

อาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 11 ท่าน ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ซึ่งเป็นเหรียญซึ่งพระมหากษัตริย์จะได้พระราชทานเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่บุคคลซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในทางศิลปวิทยา อันได้แสดงให้ประจักษ์เป็นพิเศษว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศชาติ


นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น

 

อาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 13 ท่าน ได้รับรางวัล "นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น"ของมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพระบรมราชูปถัมภ์

... รายละเอียด


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการประเมินคุณภาพผลงาน วิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของ สถาบันอุดมศึกษา ในประเทศไทย ประจำปี 2552 จาก
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้อยู่ในระดับดีเยี่ยม 5 สาขา
คือ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา (กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์) พรีคลีนิก (กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์) และเทคโนโลยีชีวภาพ (กลุ่มสาขาเทคโนโลยี)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการประเมินคุณภาพผลงาน วิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของ สถาบันอุดมศึกษา ในประเทศไทย ประจำปี 2554 จาก
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้อยู่ในระดับดีเยี่ยม 3 สาขา
คือ เทคโนโลยีชีวภาพ (กลุ่มสาขาเทคโนโลยี), ฟิสิกส์ (กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ) และพรีคลินิก (กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการประเมินคุณภาพผลงาน วิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของ สถาบันอุดมศึกษา ในประเทศไทย ประจำปี 2557 จาก
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้อยู่ในระดับดีเยี่ยม (TRF Index 4.5-4.9) 5 สาขา
คือ เทคโนโลยีชีวภาพ (กลุ่มสาขาเทคโนโลยี), ชีววิทยา (กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ), เคมี (กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ), ชีวเคมี (กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ) และพรีคลินิก (กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการประเมินคุณภาพผลงาน วิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของ สถาบันอุดมศึกษา ในประเทศไทย ประจำปี 2560 จาก
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้อยู่ในระดับดีมาก (TRF Index 4.0-4.9) 10 สาขา
คือ เทคโนโลยีชีวภาพ (กลุ่มสาขาเทคโนโลยี), วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ (กลุ่มสาขาเทคโนโลยี), หน่วยสหสาขาวิชา (กลุ่มสาขาเทคโนโลยี), ชีววิทยา (กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ), เคมี (กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ), ฟิสิกส์ (กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ), คณิตศาสตร์ (กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ), ชีวเคมี (กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ), จุลชีววิทยา (กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ), และพรีคลินิก (กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ)

TRF awardTRF logo

คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University Web Contest)

MU logo

 

หอเกียรติยศนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ของคณะวิทยาศาสตร์

หอเกียรติยศอาจารย์ดีเด่น ของคณะวิทยาศาสตร์

Download "เส้นทางรางวัลเกียรติยศ ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2527-2549"