logo


รางวัลเกียรติยศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Staff Award
Student Award
Student Award

 

Mahidol Science Communicator Award 2020

Science Communicator Award for Organization
  • สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
  • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
  • องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
Rising Star Science Communicator Award
  •  Facebook Page: เคมีฟิสิกส์ของสิ่งทอ อาหาร และของรอบตัวเคมีฟิสิกส์ 
Science Communicator Award 
  • ดร.บัญชา ธนบุญสมบัติ 

ผลงานและรางวัลเชิดชูเกียรติ ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2564

(รับรางวัลเดือน ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564)

1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2563” (รางวัลเกียรติบัตรดีเด่น) จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
2 ผศ. ดร.ดาราภรณ์ เตรียมโพธิ์

ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2564
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ระดับดี ด้วยผลงานเรื่อง "วิธีการผลิตซิลิกาแอโรเจลรูปร่างทรงกลมที่มีขนาดระดับไมครอน" (A Method for producing a Micron-size Spherical Silica Aerogel)

3 รศ. ดร.ฤดี เหมสถาปัตย์

ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับประกาศเกียรติคุณ ด้วยผลงานเรื่อง "เนื้อเยื่อเทียมจากวัสดุสังเคราะห์" (Synthetic Tissue Substitute)

4 ดร.วรรณสิกา เกียรติปฐมชัย และ ผศ. ดร.ป๋วย อุ่นใจ

ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ระดับประกาศเกียรติคุณ
ด้วยผลงานเรื่อง " 'VIP-Safe Plus' ชุดตรวจแลมป์เคมีไฟฟ้าแบบรวดเร็วขนาดพกพาเพื่อการตรวจเชื้อก่อโรคในอาหาร"
("VIP-Safe Plus" LAMP-electrochemical Sensor for Detection of Foodborne Pathogens)

5 ดร.บังอรศิริ อินตรา

ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ระดับดีมาก วิทยานิพนธ์เรื่อง "การคัดเลือก การบ่งชี้และการศึกษาคุณลักษณะของสายพันธุ์และสารทุติยภูมิจากเชื้อแอคติโนมัยซีท"
(Screening, Identification, and Characterization of Actinomycetes and their Secondary Metabolites)

โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วัฒนาลัย ปานบ้านเกร็ด เป็นที่ปรึกษาหลัก
6 นางสุทธิพร  พิกุลทอง ได้รับรางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563
7 นางพิกุล  นวลขาว ได้รับรางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563
8 นายนรา  เอี่ยมพินพันธ์ ได้รับรางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563
9 ผศ .ดร.พูนทวี แซ่เตีย  ได้รับรางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563
10 รศ. ดร.ปราณี ภิญโญชีพ ได้รับรางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563
11 นางสาวณัฐพัชร์  เสวกตรีรัตน์ ได้รับรางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563
12 นางมยุรฉัตร  สอาดฤทธิ์

ได้รับรางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563

13 รศ. ดร.ครรชิต ธรรมศิริ

ได้รับรางวัลนิสิตเก่าดีเด่นคณะเกษตร บุคคล สถาบันที่มีความดีเด่นทางการเกษตร ประจำปี พ.ศ. 2563 ประเภทนักวิชาการ/นักวิจัย

14 ศ.เกียรติคุณ น.สพ. ดร.ชัยวัฒน์ ต่อสกุลแก้ว ได้รับรางวัล “มหิดลทยากร ประจำปี 2563” จากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

ผลงานและรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2552-2563
... รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ผลงานและรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2540-2551
... รายละเอียดเพิ่มเติม ...

 

รางวัลหน้าบ้านน่ามอง

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ โดยได้รับเลือกให้เป็น สถานศึกษาน่ามอง ตามโครงการ “หน้าบ้านน่ามอง” ของกรุงเทพมหานคร เมื่อ พ.ศ. 2543

และใน พ.ศ. 2551 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับพระราชทานรางวัล "พฤกษนครา เหรียญเชิดชูเกียรติ” ตามโครงการแมกไม้มิ่งเมือง" ตามแนวพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ระดับหน้าบ้านน่ามอง (ประเภทมหาวิทยาลัยในสวน) ประจำปี 2551 โดยเป็นที่ 1 ของเขตราชเทวี (ประเภทสถานที่ราชการ – มหาวิทยาลัย) ตามโครงการ “แมกไม้มิ่งเมือง” ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ได้ปลูกบำรุงรักษาต้นไม้ และประดับตกแต่งต้นไม้หน้าอาคารบ้านเรือนของตนให้สวยงาม

เหรียญดุษฏีมาลา เข็มศิลปวิทยา

อาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 11 ท่าน ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ซึ่งเป็นเหรียญซึ่งพระมหากษัตริย์จะได้พระราชทานเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่บุคคลซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในทางศิลปวิทยา อันได้แสดงให้ประจักษ์เป็นพิเศษว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศชาติ


นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น

 

อาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 13 ท่าน ได้รับรางวัล "นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น"ของมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพระบรมราชูปถัมภ์

... รายละเอียด


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการประเมินคุณภาพผลงาน วิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของ สถาบันอุดมศึกษา ในประเทศไทย ประจำปี 2552 จาก
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้อยู่ในระดับดีเยี่ยม 5 สาขา
คือ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา (กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์) พรีคลีนิก (กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์) และเทคโนโลยีชีวภาพ (กลุ่มสาขาเทคโนโลยี)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการประเมินคุณภาพผลงาน วิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของ สถาบันอุดมศึกษา ในประเทศไทย ประจำปี 2554 จาก
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้อยู่ในระดับดีเยี่ยม 3 สาขา
คือ เทคโนโลยีชีวภาพ (กลุ่มสาขาเทคโนโลยี), ฟิสิกส์ (กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ) และพรีคลินิก (กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการประเมินคุณภาพผลงาน วิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของ สถาบันอุดมศึกษา ในประเทศไทย ประจำปี 2557 จาก
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้อยู่ในระดับดีเยี่ยม (TRF Index 4.5-4.9) 5 สาขา
คือ เทคโนโลยีชีวภาพ (กลุ่มสาขาเทคโนโลยี), ชีววิทยา (กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ), เคมี (กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ), ชีวเคมี (กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ) และพรีคลินิก (กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการประเมินคุณภาพผลงาน วิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของ สถาบันอุดมศึกษา ในประเทศไทย ประจำปี 2560 จาก
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้อยู่ในระดับดีมาก (TRF Index 4.0-4.9) 10 สาขา
คือ เทคโนโลยีชีวภาพ (กลุ่มสาขาเทคโนโลยี), วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ (กลุ่มสาขาเทคโนโลยี), หน่วยสหสาขาวิชา (กลุ่มสาขาเทคโนโลยี), ชีววิทยา (กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ), เคมี (กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ), ฟิสิกส์ (กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ), คณิตศาสตร์ (กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ), ชีวเคมี (กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ), จุลชีววิทยา (กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ), และพรีคลินิก (กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ)

TRF awardTRF logo

คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University Web Contest)

MU logo

 

หอเกียรติยศนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ของคณะวิทยาศาสตร์

หอเกียรติยศอาจารย์ดีเด่น ของคณะวิทยาศาสตร์

Download "เส้นทางรางวัลเกียรติยศ ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2527-2549"