logo


รางวัลเกียรติยศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Staff Award
Student Award
Student Award

 

ผลงานและรางวัลเชิดชูเกียรติ ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2563

(รับรางวัลเดือน ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563)

1 รศ. ดร.พนิดา สุรวัฒนาวงศ์
2 รศ. ดร.ศิริลตา ยศแผ่น
3 ดร.เพชระ ภัทรกิจวานิช  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชวินิจฉัยคัดเลือก
ดร.เพชระ ภัทรกิจวานิช (ภาควิชาฟิสิกส์) ให้เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมประชุม Global Young Scientists Summit
ระหว่างวันที่ 13-17 มกราคม 2563 ณ Matrix Biopolis สาธารณรัฐสิงคโปร์
4 ผศ. ดร.กรกนก บุญวงษ์ ได้รับรางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2562 (ข้าราชการ ประเภทวิชาการ)
5 รศ. ดร.สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา ได้รับรางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2562 (พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ปฏิบัติงานติดต่อกันเกิน 10 ปี)
6 ผศ. ดร.เอกชัย จิรัฏฐิติกุล
  • ได้รับรางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2562 (พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ปฏิบัติงานติดต่อกันไม่เกิน 10 ปี)
  • ได้รับรางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2562 (พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งและลักษณะงานด้านวิชาการ ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยอายุงานไม่เกิน 10 ปี)
7 นายปิยะ โคสัย ได้รับรางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2562 (พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสนับสนุน ปฏิบัติงานติดต่อกันเกิน 10 ปี)
8 นายเสฏฐวุฒิ แก้ววิเศษ ได้รับรางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2562 (พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสนับสนุน ปฏิบัติงานติดต่อกันไม่เกิน 10 ปี)
9 ผศ. ดร.อดิศักดิ์ ร่มแสง ได้รับรางวัล Innovative Teaching Award จากงานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562
10 รศ. ดร.พลังพล คงเสรี
11 ศ. เกียรติคุณ ดร. นาวาตรี กำจร มนุญปิจุ ร.น. ได้รับรางวัล “บุคลากรต้นแบบ และรางวัลปูชนียบุคคล” เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี วันพระราชทานนาม ๑๓๑ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล
12 ศ. เกียรติคุณ ดร. ทันตแพทย์ สถิตย์ สิริสิงห ได้รับรางวัล “บุคลากรต้นแบบ และรางวัลปูชนียบุคคล” เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี วันพระราชทานนาม ๑๓๑ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล
13 ผศ. ดร.ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ และทีมงาน นักศึกษากลุ่มสาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนวัตกรรมวัสดุ
  • ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดีมาก จากผลงานเรื่อง "ชุดอุปกรณ์เทคโนโลยีเซ็นเซอร์เพื่อตรวจวัดสุขภาพการนอนหลับ (Sensor Technology for Sleep Monitoring)" (สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์)
  • ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับประกาศเกียรติคุณ จากผลงานเรื่อง "เซ็นเซอร์ไอโอทีสำหรับฟาร์มเกษตรดิจิทัล (IoT Sensors for Digital Farming)" (สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์)
14 รศ. ดร.วุฒิชัย เอื้อวิทยาศุภร และทีมงาน ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานวิจัย ระดับดี จากผลงานเรื่อง "วัสดุลูกผสมซิลเซสควิออกเซน : โมเลกุลติดฟังก์ชันเรืองแสง สำหรับตัวรับรู้ (Silsesquioxane Hybrid Materials-functionalized Fluorescent Molecules for Chemosensors)" (สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช)
15 รศ. ดร.รักชาติ ไตรผล และทีมงาน ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานวิจัย ระดับดี จากผลงานเรื่อง "การจัดเรียงตัวและสมบัติทางแสงของอนุพันธ์พอลิไธโอฟีน ในสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ
(Chain Organization and Photophysical Properties of Polythiophene Derivatives in Different Local Environments)" (สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์)
16 ผศ. ดร.รัชภาคย์ จิตต์อารี และทีมงาน  ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับประกาศเกียรติคุณ จากผลงานเรื่อง "โปรแกรมจำลองเครื่องจักรเสมือนเพื่อการเรียนรู้ลอจิกเกต (Arduino - based Logic Gate Emulator)" (สาขาการศึกษา)
17 ผศ. ดร.รัชนก ตินิกุล และทีมงาน ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับประกาศเกียรติคุณ จากผลงานเรื่อง "ชุดตรวจวัดสารพิษตกค้างเพื่ออาหารปลอดภัย (VIST - Light for Food Safety)"
18 ดร.ทัฏพงศ์ ตุลยานนท์ และทีมวิจัย ได้รับทุนวิจัยจาก United Nation/European Space Agency fellowship เพื่อทำงานวิจัยในสภาวะ Hypergravity ที่ the European Space Research and Technology Centre (ESTEC), The Netherlands
19 ดร.ระพี บุญเปลื้อง ได้รับรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น” ประจำปี พ.ศ. 2563 จากมหาวิทยาลัยบูรพา
20 ศ.เกียรติคุณ ดร. นพ.บุญเสริม วิทยชำนาญกุล ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2562 สาขาวิทยาศาสตร์
21 ศ.เกียรติคุณ ดร. นพ.สุธี ยกส้าน  ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2562 สาขาวิทยาศาสตร์
22 ผศ. ดร.ดร.พงศกร กาญจนบุษย์ และทีมผู้วิจัย ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร เรื่อง “กรรมวิธีการผลิตฟิล์มบางเพอรอฟสไกท์ ภายใต้ระบบสูญญากาศ” เลขที่อนุสิทธิบัตรเลขที่ 16044 จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา
23 นายณรงค์ แขวงซ้าย ได้รับรางวัลพนักงานเลี้ยงสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ดีเด่น รางวัล ที อี คิว (TEQ Award) ประจำปี 2563 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

 

ผลงานและรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2552-2562
... รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ผลงานและรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2540-2551
... รายละเอียดเพิ่มเติม ...

 

รางวัลหน้าบ้านน่ามอง

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ โดยได้รับเลือกให้เป็น สถานศึกษาน่ามอง ตามโครงการ “หน้าบ้านน่ามอง” ของกรุงเทพมหานคร เมื่อ พ.ศ. 2543

และใน พ.ศ. 2551 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับพระราชทานรางวัล "พฤกษนครา เหรียญเชิดชูเกียรติ” ตามโครงการแมกไม้มิ่งเมือง" ตามแนวพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ระดับหน้าบ้านน่ามอง (ประเภทมหาวิทยาลัยในสวน) ประจำปี 2551 โดยเป็นที่ 1 ของเขตราชเทวี (ประเภทสถานที่ราชการ – มหาวิทยาลัย) ตามโครงการ “แมกไม้มิ่งเมือง” ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ได้ปลูกบำรุงรักษาต้นไม้ และประดับตกแต่งต้นไม้หน้าอาคารบ้านเรือนของตนให้สวยงาม

เหรียญดุษฏีมาลา เข็มศิลปวิทยา

อาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 11 ท่าน ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ซึ่งเป็นเหรียญซึ่งพระมหากษัตริย์จะได้พระราชทานเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่บุคคลซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในทางศิลปวิทยา อันได้แสดงให้ประจักษ์เป็นพิเศษว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศชาติ


นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น

 

อาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 13 ท่าน ได้รับรางวัล "นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น"ของมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพระบรมราชูปถัมภ์

... รายละเอียด


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการประเมินคุณภาพผลงาน วิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของ สถาบันอุดมศึกษา ในประเทศไทย ประจำปี 2552 จาก
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้อยู่ในระดับดีเยี่ยม 5 สาขา
คือ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา (กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์) พรีคลีนิก (กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์) และเทคโนโลยีชีวภาพ (กลุ่มสาขาเทคโนโลยี)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการประเมินคุณภาพผลงาน วิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของ สถาบันอุดมศึกษา ในประเทศไทย ประจำปี 2554 จาก
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้อยู่ในระดับดีเยี่ยม 3 สาขา
คือ เทคโนโลยีชีวภาพ (กลุ่มสาขาเทคโนโลยี), ฟิสิกส์ (กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ) และพรีคลินิก (กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการประเมินคุณภาพผลงาน วิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของ สถาบันอุดมศึกษา ในประเทศไทย ประจำปี 2557 จาก
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้อยู่ในระดับดีเยี่ยม (TRF Index 4.5-4.9) 5 สาขา
คือ เทคโนโลยีชีวภาพ (กลุ่มสาขาเทคโนโลยี), ชีววิทยา (กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ), เคมี (กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ), ชีวเคมี (กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ) และพรีคลินิก (กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการประเมินคุณภาพผลงาน วิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของ สถาบันอุดมศึกษา ในประเทศไทย ประจำปี 2560 จาก
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้อยู่ในระดับดีมาก (TRF Index 4.0-4.9) 10 สาขา
คือ เทคโนโลยีชีวภาพ (กลุ่มสาขาเทคโนโลยี), วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ (กลุ่มสาขาเทคโนโลยี), หน่วยสหสาขาวิชา (กลุ่มสาขาเทคโนโลยี), ชีววิทยา (กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ), เคมี (กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ), ฟิสิกส์ (กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ), คณิตศาสตร์ (กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ), ชีวเคมี (กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ), จุลชีววิทยา (กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ), และพรีคลินิก (กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ)

TRF awardTRF logo

คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University Web Contest)

MU logo

 

หอเกียรติยศนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ของคณะวิทยาศาสตร์

หอเกียรติยศอาจารย์ดีเด่น ของคณะวิทยาศาสตร์

Download "เส้นทางรางวัลเกียรติยศ ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2527-2549"