logo


รางวัลเกียรติยศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Mahidol Science Communicator Award

Mahidol Science
Communicator
Award

Mahidol Science Environment & Sustainability Award

Mahidol Science
Environment & Sustainability
Award

Mahidol Science Innovative Educator Award

Mahidol Science
Innovative Educator
Award

Faculty of Science Outstanding Alumni Awards

Mahidol Science
Outstanding Alumni
Awards

Staff Award
Student Award

ผลงานและรางวัลเชิดชูเกียรติ ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2564

(รับรางวัลเดือน ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564)

1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2 ผศ. ดร.ดาราภรณ์ เตรียมโพธิ์

ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2564
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ระดับดี ด้วยผลงานเรื่อง "วิธีการผลิตซิลิกาแอโรเจลรูปร่างทรงกลมที่มีขนาดระดับไมครอน" (A Method for producing a Micron-size Spherical Silica Aerogel)

3 รศ. ดร.ฤดี เหมสถาปัตย์

ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับประกาศเกียรติคุณ ด้วยผลงานเรื่อง "เนื้อเยื่อเทียมจากวัสดุสังเคราะห์" (Synthetic Tissue Substitute)

4 ผศ. ดร.ป๋วย อุ่นใจ และ ดร.วรรณสิกา เกียรติปฐมชัย

ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ระดับประกาศเกียรติคุณ
ด้วยผลงานเรื่อง " 'VIP-Safe Plus' ชุดตรวจแลมป์เคมีไฟฟ้าแบบรวดเร็วขนาดพกพาเพื่อการตรวจเชื้อก่อโรคในอาหาร"
("VIP-Safe Plus" LAMP-electrochemical Sensor for Detection of Foodborne Pathogens)

5 ดร.บังอรศิริ อินตรา

ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ระดับดีมาก วิทยานิพนธ์เรื่อง "การคัดเลือก การบ่งชี้และการศึกษาคุณลักษณะของสายพันธุ์และสารทุติยภูมิจากเชื้อแอคติโนมัยซีท"
(Screening, Identification, and Characterization of Actinomycetes and their Secondary Metabolites)

โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วัฒนาลัย ปานบ้านเกร็ด เป็นที่ปรึกษาหลัก
6 นางสุทธิพร  พิกุลทอง ได้รับรางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563
7 นางพิกุล  นวลขาว ได้รับรางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563
8 นายนรา  เอี่ยมพินพันธ์ ได้รับรางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563
9 ผศ .ดร.พูนทวี แซ่เตีย  ได้รับรางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563
10 รศ. ดร.ปราณี ภิญโญชีพ ได้รับรางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563
11 นางสาวณัฐพัชร์  เสวกตรีรัตน์ ได้รับรางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563
12 นางมยุรฉัตร  สอาดฤทธิ์

ได้รับรางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563

13 รศ. ดร.ครรชิต ธรรมศิริ

ได้รับรางวัลนิสิตเก่าดีเด่นคณะเกษตร บุคคล สถาบันที่มีความดีเด่นทางการเกษตร ประจำปี พ.ศ. 2563 ประเภทนักวิชาการ/นักวิจัย

14 ศ.เกียรติคุณ น.สพ. ดร.ชัยวัฒน์ ต่อสกุลแก้ว ได้รับรางวัล “มหิดลทยากร ประจำปี 2563” จากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
15 ศ. เกียรติคุณ ดร.สิรินทร์ พิบูลนิยม ได้รับรางวัล “ปูชนียบุคคล” เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี วันพระราชทานนาม ๑๓๑ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล (เพิ่มเติม)
16 ศ. เกียรติคุณ ดร.รัศมีดารา หุ่นสวัสดิ์ ได้รับรางวัล “ปูชนียบุคคล” เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี วันพระราชทานนาม ๑๓๑ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล (เพิ่มเติม)
17 ผศ .ดร.พงศกร กาญจนบุษย์ ได้รับทุนช่วยเหลือการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
ผลงานวิจัยเรื่อง : เทคโนโลยีเพอรอฟสไคท์สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับใช้ในอาคาร
18 รศ. ดร.ศิริลตา ยศแผ่น ได้รับทุนช่วยเหลือการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
ผลงานวิจัยเรื่อง : การพัฒนากระบวนการเร่งปฏิกิริยาการเพิ่มหมู่ฟอสฟอรัสในโมเลกุลสารอินทรีย์เพื่อปรับแต่งโครงสร้างของสารในกลุ่มเฮทเทอโรไซเคิลให้มีคุณสมบัติและฤทธิ์ทางชีวภาพที่น่าสนใจ
19 รศ.อรุณี ธิติธัญญานนท์ ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 100 นักวิทยาศาสตร์เอเชีย (Asian Scientist 100 ) จาก Asian Scientist Magazine ฉบับปี 2564
20 รศ. ดร.กิตติวิทย์ มาแทน ได้รับทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง ประจำปี 2564 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
21 รศ. ดร.มาริสา พลพวก ได้รับทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง ประจำปี 2564 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
22 รศ. ดร.อทิตยา ศิริภิญญานนท์ ได้รับทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง ประจำปี 2564 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
23 ดร.ธวัชชัย ชัยจรัสพงษ์ ได้รับทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2564 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
24 ดร.ศกลวรรณ คูหาอุดมลาภ ได้รับทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2564 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
25 ดร.อารียา จันทศรี ได้รับทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2564 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
26 ผศ. ดร.พงศกร กาญจนบุษย์ ได้รับทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นกลาง ประจำปี 2564 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
27 ศ. เกียรติคุณ ดร.รัศมีดารา หุ่นสวัสดิ์ ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการ) ประจำปีการศึกษา 2563 จาก มหาวิทยาลัยมหิดล
28 ผศ. ดร.วิทวัชร์ โฆษิตวัฒนฤกษ์ รางวัลการสอนออนไลน์ ประเภท รางวัลการสอนออนไลน์ในระดับชมเชย (Blended Learning Course) จากมหาวิทยาลัยมหิดล
(รายวิชา วทคณ211 หลักคณิตศาสตร์)
29 ดร.นฤพัฒน์ หงษ์ดิลกกุล รางวัลการสอนออนไลน์ ประเภท รางวัลการสอนออนไลน์ในระดับชมเชย (Online Engagement and Motivation Techniques, Innovations and Learning Models) จากมหาวิทยาลัยมหิดล
(รายวิชา วททช 304 ปฏิบัติการสรีรวิทยาและพันธุศาสตร์จุลินทรีย์)
30 ดร.ภัคพล พงศาวกุล รางวัลการสอนออนไลน์ ประเภท รางวัลการสอนออนไลน์ในระดับชมเชย (Online Engagement and Motivation Techniques, Innovations and Learning Models) จากมหาวิทยาลัยมหิดล
(รายวิชา วทศท 121 วิทยาศาสตร์ชีวภาพเพื่อสุขภาวะ
และ วทศท 
122 วิทยาศาสตร์ชีวภาพเพื่อการมีชีวิตที่ดี)
31 ดร.เอกวัจน์ เชาว์วิชารัตน์ รางวัลการสอนออนไลน์ ประเภท รางวัลการสอนออนไลน์ในระดับชมเชย (Media Design for Online Teaching) จากมหาวิทยาลัยมหิดล
(รายวิชา วทคณ 111 แคลคูลัส)

 

ผลงานและรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2552-2563
... รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ผลงานและรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2540-2551
... รายละเอียดเพิ่มเติม ...

 

รางวัลหน้าบ้านน่ามอง

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ โดยได้รับเลือกให้เป็น สถานศึกษาน่ามอง ตามโครงการ “หน้าบ้านน่ามอง” ของกรุงเทพมหานคร เมื่อ พ.ศ. 2543

และใน พ.ศ. 2551 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับพระราชทานรางวัล "พฤกษนครา เหรียญเชิดชูเกียรติ” ตามโครงการแมกไม้มิ่งเมือง" ตามแนวพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ระดับหน้าบ้านน่ามอง (ประเภทมหาวิทยาลัยในสวน) ประจำปี 2551 โดยเป็นที่ 1 ของเขตราชเทวี (ประเภทสถานที่ราชการ – มหาวิทยาลัย) ตามโครงการ “แมกไม้มิ่งเมือง” ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ได้ปลูกบำรุงรักษาต้นไม้ และประดับตกแต่งต้นไม้หน้าอาคารบ้านเรือนของตนให้สวยงาม

เหรียญดุษฏีมาลา เข็มศิลปวิทยา

อาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 11 ท่าน ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ซึ่งเป็นเหรียญซึ่งพระมหากษัตริย์จะได้พระราชทานเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่บุคคลซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในทางศิลปวิทยา อันได้แสดงให้ประจักษ์เป็นพิเศษว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศชาติ


นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น

 

อาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 13 ท่าน ได้รับรางวัล "นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น"ของมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพระบรมราชูปถัมภ์

... รายละเอียด


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการประเมินคุณภาพผลงาน วิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของ สถาบันอุดมศึกษา ในประเทศไทย ประจำปี 2552 จาก
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้อยู่ในระดับดีเยี่ยม 5 สาขา
คือ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา (กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์) พรีคลีนิก (กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์) และเทคโนโลยีชีวภาพ (กลุ่มสาขาเทคโนโลยี)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการประเมินคุณภาพผลงาน วิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของ สถาบันอุดมศึกษา ในประเทศไทย ประจำปี 2554 จาก
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้อยู่ในระดับดีเยี่ยม 3 สาขา
คือ เทคโนโลยีชีวภาพ (กลุ่มสาขาเทคโนโลยี), ฟิสิกส์ (กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ) และพรีคลินิก (กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการประเมินคุณภาพผลงาน วิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของ สถาบันอุดมศึกษา ในประเทศไทย ประจำปี 2557 จาก
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้อยู่ในระดับดีเยี่ยม (TRF Index 4.5-4.9) 5 สาขา
คือ เทคโนโลยีชีวภาพ (กลุ่มสาขาเทคโนโลยี), ชีววิทยา (กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ), เคมี (กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ), ชีวเคมี (กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ) และพรีคลินิก (กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการประเมินคุณภาพผลงาน วิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของ สถาบันอุดมศึกษา ในประเทศไทย ประจำปี 2560 จาก
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้อยู่ในระดับดีมาก (TRF Index 4.0-4.9) 10 สาขา
คือ เทคโนโลยีชีวภาพ (กลุ่มสาขาเทคโนโลยี), วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ (กลุ่มสาขาเทคโนโลยี), หน่วยสหสาขาวิชา (กลุ่มสาขาเทคโนโลยี), ชีววิทยา (กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ), เคมี (กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ), ฟิสิกส์ (กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ), คณิตศาสตร์ (กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ), ชีวเคมี (กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ), จุลชีววิทยา (กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ), และพรีคลินิก (กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ)

TRF awardTRF logo

คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University Web Contest)

MU logo

 

หอเกียรติยศนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ของคณะวิทยาศาสตร์

หอเกียรติยศอาจารย์ดีเด่น ของคณะวิทยาศาสตร์

Download "เส้นทางรางวัลเกียรติยศ ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2527-2549"