logo

รางวัลเกียรติยศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการคัดเลือกอีกครั้งหนึ่ง ให้ได้รับรางวัลพระราชทาน “พฤกษนคราเหรียญเชิดชูเกียรติ” โดยเป็นที่ 1 ของเขตราชเทวี (ประเภทสถานที่ราชการ – มหาวิทยาลัย) ตามโครงการ “แมกไม้มิ่งเมือง” ของกรุงเทพมหานคร

วันที่ 7 สิงหาคม 2551 ณ ห้องประชุมชั้น 9 สำนักงานเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากจะมีความความโดดเด่นด้านการเรียนการสอน และการวิจัย จนได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศ และนานาชาติแล้ว ยังให้ความสำคัญใส่ใจกับคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมด้วย โดยได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ และดูแลสภาพของต้นไม้ภายในคณะฯ ให้สวยงาม ร่มรื่น เป็นที่ชื่นชมต่อผู้ที่พบเห็น และผ่านไปมาบนถนนพระรามที่ 6 ทั่วไป โดยในปีพุทธศักราช 2551 นี้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการคัดเลือกอีกครั้งหนึ่ง ให้ได้รับรางวัลพระราชทาน “พฤกษนคราเหรียญเชิดชูเกียรติ” โดยเป็นที่ 1 ของเขตราชเทวี (ประเภทสถานที่ราชการ – มหาวิทยาลัย) ตามโครงการ “แมกไม้มิ่งเมือง” ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ได้ปลูกบำรุงรักษาต้นไม้ และประดับตกแต่งต้นไม้หน้าอาคารบ้านเรือนของตนให้สวยงาม เพื่อเป็นการสนองตามแนวพระราชดำริ ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2551 ที่ผ่านมา ผศ. สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรมพิเศษฯ ได้เป็นผู้แทนของคณะฯ เพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ ณ ห้องประชุมชั้น 9 สำนักงานเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

คณะวิทยาศาสตร์เคยได้รับรางวัลพฤกษนครา เหรียญเชิดชูเกียรติตามโครงการแมกไม้มิ่งเมือง ระดับหน้าบ้านน่ามอง (ประเภทมหาวิทยาลัยในสวน) ของกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2545-2546 เป็นครั้งแรก