logo


ข้อเท็จจริงและสถิติ

ข้อมูลบุคลากร ประจำปี พ.ศ. 2562
(ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2562)

ตำแหน่ง จำนวน
สายวิชาการ 295
     - ศาสตราจารย์
     - รองศาสตราจารย์
     - ผู้ช่วยศาสตราจารย์
     - อาจารย์
     - นักวิจัย
11
81
89
110
4
บุคลากรสายสนับสนุน 376
รวม 671

 

นักศึกษาที่คณะฯ รับผิดชอบการเรียนการสอน จำนวน
ระดับปริญญาตรี (คณะวิทยาศาสตร์)
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก
1,431
410
539
Total 2,379

Notable Facts :

ผลงานตีพิมพ์ บุคลากรสายวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ จำนวนมากกว่า 400 บทความต่อปี อย่างต่อเนื่องมายาวนานกว่า 10 ปี.[ ... รายละเอียด ... ]

 

รายงานการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามเกณฑ์การประเมิน ITA