logo


ข้อเท็จจริงและสถิติ

ข้อมูลบุคลากร ประจำปี พ.ศ. 2567
(ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2567)

ตำแหน่ง จำนวน
สายวิชาการ 289
     - ศาสตราจารย์
     - รองศาสตราจารย์
     - ผู้ช่วยศาสตราจารย์
     - อาจารย์
     - นักวิจัย
14
93
110
68
4
บุคลากรสายสนับสนุน 335
รวม 624

 

Notable Facts :

ผลงานตีพิมพ์ บุคลากรสายวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ จำนวนมากกว่า 450 บทความต่อปี อย่างต่อเนื่องมายาวนานกว่า 10 ปี.[ ... รายละเอียด ... ]

 

รายงานการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามเกณฑ์การประเมิน ITA