logo


ข้อเท็จจริงและสถิติ

ข้อมูลบุคลากร ประจำปี พ.ศ. 2563
(ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2563)

ตำแหน่ง จำนวน
สายวิชาการ 301
     - ศาสตราจารย์
     - รองศาสตราจารย์
     - ผู้ช่วยศาสตราจารย์
     - อาจารย์
     - นักวิจัย
14
85
93
105
4
บุคลากรสายสนับสนุน 383
รวม 683

 

นักศึกษาที่คณะฯ รับผิดชอบการเรียนการสอน จำนวน
ระดับปริญญาตรี (คณะวิทยาศาสตร์)
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก
1,665
371
535
Total 2,571

Notable Facts :

ผลงานตีพิมพ์ บุคลากรสายวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ จำนวนมากกว่า 400 บทความต่อปี อย่างต่อเนื่องมายาวนานกว่า 10 ปี.[ ... รายละเอียด ... ]

 

รายงานการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามเกณฑ์การประเมิน ITA