ข้อเท็จจริงและสถิติ

ข้อมูลบุคลากร ประจำปี พ.ศ. 2559
(ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2559)

ตำแหน่ง จำนวน
สายวิชาการ 271
     - ศาสตราจารย์
     - รองศาสตราจารย์
     - ผู้ช่วยศาสตราจารย์
     - อาจารย์
     - นักวิจัย
23
60
84
102
2
บุคลากรสายสนับสนุน 381
รวม 652

 

นักศึกษาที่คณะฯ รับผิดชอบการเรียนการสอน จำนวน
ระดับปริญญาตรี (คณะวิทยาศาสตร์)
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก
1,300
570
539
Total 2,409

Notable Facts :

 

ผลงานตีพิมพ์ บุคลากรสายวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ จำนวนมากกว่า 350 บทความต่อปี อย่างต่อเนื่องมายาวนานกว่า 10 ปี.[ ... รายละเอียด ... ]