ข้อเท็จจริงและสถิติ

ข้อมูลบุคลากร ประจำปี พ.ศ. 2560
(ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560)

ตำแหน่ง จำนวน
สายวิชาการ 299
     - ศาสตราจารย์
     - รองศาสตราจารย์
     - ผู้ช่วยศาสตราจารย์
     - อาจารย์
     - นักวิจัย
13
76
83
123
4
บุคลากรสายสนับสนุน 397
รวม 696

 

นักศึกษาที่คณะฯ รับผิดชอบการเรียนการสอน จำนวน
ระดับปริญญาตรี (คณะวิทยาศาสตร์)
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก
1,431
570
564
Total 2,565

Notable Facts :

 

ผลงานตีพิมพ์ บุคลากรสายวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ จำนวนมากกว่า 400 บทความต่อปี อย่างต่อเนื่องมายาวนานกว่า 10 ปี.[ ... รายละเอียด ... ]