ผลงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

iconบทคัดย่อผลงานวิจัย (ภาษาไทย)
iconบทความในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

 


Growth rate of MUSC publications

Post Date : Apr 12, 2017

MUSC Publications

(Document Types - exclude Proceedings Paper, Meeting Abstract & Correction)
Post Date : Apr 12, 2017

Quality of Journals

Post Date : Apr 12, 2017

 

Citations

Faculty of Science Citations 1999-2016
(from Web of Science Database)

citation

Post Date : Apr 12, 2017


iconสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลงานวิจัยและการอ้างอิงผลงานวิจัย ของคณะวิทยาศาสตร์ ปี ค.ศ. 2012-2016
iconสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลงานวิจัยและการอ้างอิงผลงานวิจัย ของคณะวิทยาศาสตร์ ปี ค.ศ. 2015
iconสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลงานวิจัยและการอ้างอิงผลงานวิจัย ของคณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000-2011
iconการอ้างอิงผลงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ ตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล (PA) ประจำปีงบประมาณ 2560 new
iconการอ้างอิงผลงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ ตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล (PA) ประจำปีงบประมาณ 2559
iconการอ้างอิงผลงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ ตามการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา (CHE) พ.ศ.2558 new
iconการอ้างอิงผลงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ ตามการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา (CHE) พ.ศ.2557
iconเปรียบเทียบข้อมูลผลงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับคณะวิทยาศาสตร์อื่นๆ

iconMost Recent and Most Cited Articles ของคณะวิทยาศาสตร์ (จากฐานข้อมูล SCOPUS)