ผลงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

iconบทคัดย่อผลงานวิจัย (ภาษาไทย)
iconบทความในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
iconคลังข้อมูลผลงานวิจัยระดับชาติ

 


Growth rate of MUSC publications

Post Date : Aug 16, 2017

MUSC Publications

(Document Types - exclude Proceedings Paper, Meeting Abstract & Correction)
Post Date : Aug 16, 2017

Quality of Journals

Post Date : Aug 16, 2017

 

Citations

Faculty of Science Citations 1999-2016
(from Web of Science Database)

citation

Post Date : Aug 16, 2017


สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลงานวิจัยและการอ้างอิงผลงานวิจัย ของคณะวิทยาศาสตร์ ปี ค.ศ. 2012-2016
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลงานวิจัยและการอ้างอิงผลงานวิจัย ของคณะวิทยาศาสตร์ ปี ค.ศ. 2015
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลงานวิจัยและการอ้างอิงผลงานวิจัย ของคณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000-2011
การอ้างอิงผลงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ ตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล (PA) ประจำปีงบประมาณ 2560 new
การอ้างอิงผลงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ ตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล (PA) ประจำปีงบประมาณ 2559
การอ้างอิงผลงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ ตามการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา (CHE) พ.ศ.2558 new
การอ้างอิงผลงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ ตามการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา (CHE) พ.ศ.2557

เปรียบเทียบข้อมูลผลงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับคณะวิทยาศาสตร์อื่นๆ
การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
จำนวนทุนวิจัยที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับ

Most Recent and Most Cited Articles ของคณะวิทยาศาสตร์ (จากฐานข้อมูล SCOPUS)