logo


ที่ปรึกษาคณบดี

1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ

2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ศกรณ์ มงคลสุข

3. ศาสตราจารย์ ดร. นพ.ฉัตรชัย เหมือนประสาท

4. ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฏ

 

 

คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ ๒๓๕/ ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์