logo


รายงานการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามเกณฑ์การประเมิน ITA

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กองกฎหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล
เอกสารรายละเอียดการประเมิน ITA 2020 : สำนักงาน ป.ป.ช.
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ :เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล (มิ.ย. 2563)

 

ข้อมูลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อมูลพื้นฐาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

แผนการดำเนินงาน

การปฏิบัติงาน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

ข้อมูลปีงบประมาณ 2565

ข้อมูลปีงบประมาณ 2564

ข้อมูลปีงบประมาณ 2563

ข้อมูลปีงบประมาณ 2562