หน่วยพัฒนาธุรกิจ (BDU)

หน่วยพัฒนาธุรกิจ (Business Development Unit: BDU)

มีหน้าที่ดังนี้ 1) ประสานงานการให้บริการรับทำวิจัย และให้บริการทางวิชาการ 2) ส่งเสริมและประสานงานความเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอก ในการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ โดยการส่งเสริมงานวิจัยไปสู่แนวคิดด้านนวัตกรรม การต่อยอดทางธุรกิจ และสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ที่พร้อมจะต่อยอดไปเป็น Tech Startup โดยผ่านกิจกรรมหรือโครงการลักษณะต่างๆ เช่น การเสวนาทางธุรกิจ (Business Talk) การจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) การประสานงานการจัดสรรพื้นที่ในลักษณะ In-House Startup Incubators (VentureClub@MUSC) 3) ประสานงานด้านการยื่นขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

Section 1 : เอกสารเผยแพร่


ข้อบังคับการให้บริการรับทำวิจัยและให้บริการวิชาการ พ.ศ.2561
ประกาศMU_ค่าธรรมเนียมวิจัยและบริการวิชาการ2561
ประกาศMUSC_หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย รับทำวิจัยและบริการวิชาการ 2562

Section 2 : Flow & Form

 

Flow

Form

บริการวิชาการ ประเภท 1  แบบเสนอโครงการรับทำวิจัย
แบบฟอร์ม CR04
บริการวิชาการ  ประเภท 2 CONTINUOUS PROJECT

ตารางแสดงการคำนวณ


Section  3  บริหารจัดการอาคาร VentureClub@MUSC

ปี 2563 มีบริษัท 5  เข้าร่วมโครงการ

1. DKSH (Thailand) Limited
2. บริษัท เคิร์ลอี ธรณีฟิสิกส์ จำกัด
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไซแอนซ์ เดต้า แอนาไลติกส์
4. Enzmart Biotech Co.,Ltd.
5. บริษัท เซโนสติกส์ จำกัด

Read More


Section 4  Look Forward : ความร่วมมือในโครงการ SPACE-F