logo

ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2561

 

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพรับรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากมูลนิธิโทเร

นับเป็นวันแห่งความภูมิใจอย่างยิ่งอีกวันหนึ่งของชาวคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในพิธีมอบรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากมูลนิธิโทเร ครั้งที่ 24 ประจำปีพ.ศ. 2560 ให้แก่ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย มีพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นผู้มอบรางวัล เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม ดิ แอทธินี

บรรยากาศภายในงาน ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นพ.พรชัย มาตังคสมบัติ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. อมเรศ ภูมิรัตน และ รองศาสตราจารย์ ดร.กัณยารัตน์ สุไพบูลย์วัฒน รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมคณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิริพงษ์ ฐิตะมาดี หัวหน้าภาควิชา และคณาจารย์ประจำภาควิชา โดยรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากมูลนิธิโทเรนี้ เป็นรางวัลที่ให้เพื่อส่งเสริมวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยเป็นประจำทุกปี และด้วยผลงานที่โดดเด่นในการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านอาหาร การเกษตร การแพทย์ เภสัชกรรม เครื่องสำอาง และอุตสาหกรรม ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อต่อยอดในเชิงพานิชย์ และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมถึงเป็นแหล่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นกำลังในการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย จึงทำให้ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับพิจารณาให้ได้รับรางวัลในปีนี้ พร้อมเงินรางวัลจำนวน 400,000 บาท

 

ภาพถ่าย : นางสาวปัณณพร แซ่แพ
เขียนข่าว : นางสาวปัณณพร แซ่แพ
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวนุชสรา บุญครอง