logo

ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2556

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับรางวัลชนะเลิศเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2555

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 ในการประชุมคณบดีครั้งที่ 4/2556 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายาศาสตราจารย์แพทย์หญิง สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล มอบโล่และเกียรติบัตรรางวัลการพิจารณาตัดสินเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2555 ได้แก่

รางวัลประเภท “การออกแบบดีเด่น”

  1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์
  2. รางวัลชมเชย ได้แก่ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน คณะทันตแพทยศาสตร์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ รางวัลดาวรุ่ง ได้แก่ วิทยาลัยราชสุดา

รางวัลประเภท “เว็บไซต์ยอดนิยม”

  1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  2. รางวัลชมเชย ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน รางวัลดาวรุ่ง ได้แก่ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

ในโอกาสนี้ ศ. ดร. ศกรณ์ มงคลสุข คณบดี พร้อมด้วย นางสาววรัษยา สุนทรศารทูล (หัวหน้างานสารสนเทศฯ) และนางสาวเฉิดฉันทร์ ราชบุรณะ (หัวหน้าหน่วยสารสนเทศงานวิจัย) ซึ่งเป็น หัวหน้าทีม SC Webmaster เข้าร่วมรับรางวัล และนำเสนอเว็บไซต์ ที่ได้รับรางวัลดังกล่าว