logo


รางวัลเกียรติยศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานและรางวัลเชิดชูเกียรติ ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2551

 

1 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. พรชัย มาตังคสมบัติ ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา
ประจำปีการศึกษา 2550 จากมหาวิทยาลัยมหิดล
2 ศาสตราจารย์ ดร. วิชัย บุญแสง
ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาชีวเคมี
ประจำปีการศึกษา 2550 จากมหาวิทยาลัยมหิดล
3 ศ. ดร. พิไล พูลสวัสดิ์ ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา สาขาวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2550
4 ศ.ดร. ม.ร.ว. ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์

ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2551-2552

5 ผศ. ดร. ชุติมา คูหากาญจน์ ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จาก
มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ประจำปี พ.ศ. 2551 สำหรับงานวิจัยเรื่อง “Development of Difluorophehylsulfanylmethane as a New Alternative Formylating Agent of Aromatic Compounds”
6 ศ.ดร. ยุวดี เชี่ยววัฒนา, ผศ.ดร. ดวงใจ นาคะปรีชา และคณะ ถ้วยรางวัล Inventor Award ระดับดีเยี่ยม สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช และรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2551 สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ระดับชมเชย ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จากผลงานประดิษฐ์คิดค้นเรื่อง "นวัตกรรมการตรวจวัดชนิดอ่านผลเร็วจากรั้วกันภัย : ชุดทดสอบสารรักษ์สิ่งแวดล้อม และเครื่องวัดคุณภาพแก๊สโซฮอล์"
7 ผศ. ดร. สุนันทา วิบูลย์จันทร์ รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาบริการ ประจำปีการศึกษา 2550
8 ผศ. ดร. ดวงใจ นาคะปรีชา รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการประดิษฐ์ ประจำปีการศึกษา 2550
9 ผศ. ดร.จีรพันธ์ วรพงษ์ รางวัลชนะเลิศ Popular Vote ประเภท RPUS จากเรื่อง "การประยุกต์ใช้เชื้อราเอนโดไฟท์ Muscodor albus MFC2 และเชื้อเอนโดไฟท์สายพันธุ์อื่นๆ เพื่อใช้ในการควบคุมเชื้อก่อโรคเน่าดำ (Xanthomonas campestris) ในต้นผักกาดหอม" ในการแสดงผลงานโครงการ IRPUS ประจำปี 2550
10 รศ. ดร.ไสยวิชญ์ วรวินิต

รางวัลผลงานวิจัยชมเชย ด้านวิจัยการเกษตรเชิงพาณิชย์ ประจำปี 2551 เรื่อง "การดัดแปรแป้งข้าวโปรตีนต่ำทางเคมีเพื่อใช้เป็นแป้งฝุ่นและแป้งเครื่องสำอาง" จากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

Press Release : “นวัตกรรมใหม่ ในการเพิ่มมูลค่าแป้งข้าวจ้าวดัดแปร

11 ผศ.นพ.ดร. นรัตถพล เจริญพันธุ์ รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2551 จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพระบรมราชูปถัมภ์
12 นางรุจเรขา อัศวิษณุ รางวัลบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2550 สาขาบริการดีเด่น ของที่ประชุมประธานสภาข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)
13 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รางวัลพระราชทาน “พฤกษนคราเหรียญเชิดชูเกียรติ” โดยเป็นที่ 1 ของเขตราชเทวี (ประเภทสถานที่ราชการ – มหาวิทยาลัย) ตามโครงการ “แมกไม้มิ่งเมือง” ของกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2551
14 ศ.ดร.ยุวดี เชี่ยววัฒนา อาจารย์ตัวอย่างระดับสูง ประจำปี 2551 จากสภาอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยามหิดล
15 ผศ.ดร. เอกสิทธิ์ สมสุข อาจารย์ตัวอย่างระดับต้น-กลาง ประจำปี 2551 จากสภาอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยามหิดล
16 ศ.ดร.มนัส พรหมโคตร รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2551 สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
17 นางวรรณสิกา เกียรติปฐมชัย
นายวันเสด็จ เจริญรัมย์
นายณรงค์ อรัญรุตม์
รางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยม จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2551 เรื่อง "การตรวจหาเชื้อไวรัสก่อโรคทอร่าในกุ้งแบบใหม่ โดยการ ผนวกเทคนิค LAMP ร่วมกับเทคนิค LFD"
18 รศ.ดร.มนต์ทิพย์ เทียนสุวรรณ รางวัลผลงานวิจัยชมเชย จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2551 เรื่อง "การสร้างตัวแบบเชิงสถิติของผู้ป่วยมาลาเรีย และผู้ป่วยโรคมะเร็ง ในประเทศไทย"
19 รศ.ดร.ปัทมาภรณ์ กฤตยพงษ์ ได้รับทุนวิจัย "โครงการวิจัยหาสารป้องกันไวรัสไข้เลือดออกจากแบคทีเรียในเซลล์ยุงลาย" จากมูลนิธิบิลและเมลินดา เกตส์
20 ดร. ณัฐพล อ่อนปาน รางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2551
21 นายพิมล จำนงค์ รางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2551
22 นางลาวัลย์ เฮงจินดา รางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2551
23 นายปิยะ โพธิ์สิทธิ์ รางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2551

 

นักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้รับรางวัลดีเด่น
1 นายณัชพล ปุญญะยันต์ ชั้นปีที่ 1 ภาควิชาเคมี รางวัลเยาวชนดีเด่น จากกระทวงศึกษาธิการ โดยเข้ารับจาก ฯพณฯ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี
2 นส.บังอรศิริ อินตรา ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ รางวัลชนะเลิศ ประเภท Proceeding ในการประชุมวิชาการ เรื่อง จับกระแส: การรักษาและยาใหม่ ครั้งที่ 3 Natural Source: & Active Compound Discovery วันที่ 24-25 เมษายน 2551 (อ.ที่ปรึกษา : ศ.ดร.วัฒนาลัย ปานบ้านเกร็ด)
3 นายครรชิต จุดประสงค์ ภาควิชาเคมี รางวัลวิทยานิพนธ์ จากบัณฑิตวิทยาลัย
4 น.ส. เจษฎ์นภา เตชวิภารัตน์ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ รางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก ระดับปริญญาเอก จากการประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 10 (อ.ที่ปรึกษา: รศ.ดร. มานพ สุพรรณธริกา)
5 นายกฤษกมล ณ จอม ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเยี่ยม ระดับปริญญาโท จากการประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 10 (อ.ที่ปรึกษา: รศ.ดร. สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ)
6 นายวนรักษ์ ชัยมาโย ภาควิชาฟิสิกส์ เข้ารับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2550
7 นายปัทม์ วงษ์ปาน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาฟิสิกส์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ
คัดเลือกนายปัทม์ วงษ์ปาน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาฟิสิกส์ เป็นตัวแทน
เพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สาขาฟิสิกส์ ประจำปี 2551
8 น.ส.เกศรินทร์ เทียนสว่าง ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ รางวัลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ จากมูลนิธิศ.ดร.แถบ นีละนิธิ ประจำปี พ.ศ. 2551
9 น.ส.ปิยฉัตร โชคเฉลิมวงศ์ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ รางวัลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการอาหาร จากมูลนิธิศ.ดร.แถบ นีละนิธิ ประจำปี พ.ศ. 2551
10 น.ส.ระวิวรรณ บัญชาธนากิจ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ รางวัลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ จากมูลนิธิศ.ดร.แถบ นีละนิธิ ประจำปี พ.ศ. 2551
11 นายอรรถกร ช่วยเชียร นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพฤกษศาสตร์
รางวัลนักศึกษาดีเด่นด้านการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
12 นายวิมุติ เสริมศรี นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเคมีวิเคราะห์ และเคมีอินทรีย์
ประยุกต์
รางวัล The Outstanding Oral Presentation award จาก PACCON 2008
13 นายปุริม จารุจำรัส นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาเคมีวิเคราะห์ รางวัล The Outstanding Oral Presentation award จาก PACCON 2008
14 นายณรงฤทธิ์ ทองอุ่น นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาสรีรวิทยา - รางวัล Outstanding Oral Presentation Awards จาก RGJ-Ph.D. Congress IX and MAG Congress II The Thailand Research Fund
- รางวัล Oral Presentation Award จาก The 37th Physiological Society of Thailand's Annual Conference 2008
15 นางสาวอัจฉริยา อนันตมงคล นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาสรีรวิทยา รางวัล Outstanding Oral Presentation Awards จาก RGJ-Ph.D. Congress IX and MAG Congress II The Thailand Research Fund
16 นางสาวเจนจิรา อัสพันธ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาสรีรวิทยา รางวัล Oral Presentation Award จาก The 37th Physiological Society of Thailand's Annual Conference 2008
17 นางสาวกรรณิการ์ วงศ์ดี นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาพยาธิชีววิทยา รางวัล The Excellent Oral Presentation Award จาก Commission on Higher
Education Congress I : University Staff Development Consortium
18 นายสิทธิชัย เอี่ยมสะอาด นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขากายวิภาคศาสตร์ รางวัลยอดเยี่ยม ในการเสนอผลงานวิชาการแบบโปสเตอร์ จากการประชุม 26th Annual Ottawa Reproductive Biology Workshop. ประเทศ Canada
19 นายกิตติคุณ วิวัฒน์ภิญโญ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขากายวิภาคศาสตร์ รางวัลยอดเยี่ยม ในการเสนอผลงานวิชาการแบบโปสเตอร์ จาก งานประชุมสมาคม กายวิภาคศาสตร์ (ประเทศไทย) ครั้งที่ 31
20 นายสรันต์ ตินิกุล นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขากายวิภาคศาสตร์ รางวัลยอดเยี่ยม ใน การเสนอผลงานวิชาการแบบโปสเตอร์ จาก งานประชุมโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ครั้งที่ 9
21 น.ส.พรทิพา กอประเสริฐถาวร นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเภสัชวิทยา รางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ จาก การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 30 สมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย
22 นางสาวอัจฉรา ปฐมชัยอัมพร นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเคมีวิเคราะห์ และเคมีอินทรีย์
ประยุกต์
รางวัลดี ในการเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ จาก การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 10
23 นายสิทธิศักดิ์ ชื่นพิทยาธร นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการพืช รางวัลดี ในการเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ จาก การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2
26 นายวรพจน์ อุณอนันต์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาชีวเคมี รางวัล ชนะเลิศอันดับ 2 ในการเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ จาก Third Annual
Symposium of the Protein Society of Thailand "Frontiers in Protein Research"
24 นางสาวนันธิดาพร เรืองชาญ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาชีวเคมี รางวัล Third Prize Outstanding Poster Presention จาก Third Annual Symposium of the Protein Society of Thailand "Frontiers in Protein Research"
25 นายสิทธิสม วิจิตบรภัทร นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาชีวเคมี รางวัล Outstanding Poster Presentation จาก The Second Asia-Africa International Network Symposium of JSPS-AA Science Platform Program and The Fourth Liver Care Center Symposium "Infection-Immunity and Cancer"
26 นายวุฒิพงศ์ เจริญนิติกุล นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาชีวเคมี รางวัล Outstanding Poster Award จาก HPV Detection and Typing by MU-BIOTEC HPV Test The 9 th National Cancer Conference
27 นายชลประคัลภ ทากัน ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ รางวัลโปสเตอร์ยอดเยี่ยม จากงาน The CGI Award for Young Scientists 2008
28 น.ส.ปิยะพร ทองไทยสิน
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
รางวัลนำเสนอโปสเตอร์ยอดเยี่ยม จากการประชุม TSB 2008

ผลงานและรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2540-2550
...รายละเอียดเพิ่มเติม...