logo

ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2557

 

คณะวิทย์ มหิดล ได้รับรางวัลชมเชย เว็ปไซต์ด้านการจัดการของเสีย

เมื่อวันพุธที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล นายสุปรีชา จรูญศักดิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้แทนคณะฯ รับรางวัลชมเชย เว็ปไซต์ด้านการจัดการของเสีย http://www.sc.mahidol.ac.th/green โดยมี ศาสตราจารย์แพทย์หญิง สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้มอบรางวัล โครงการดังกล่าวเป็นโครงการการประกวดเว็ปไซต์ด้านสิ่งแวดล้อมของส่วนงาน (UI Green website) เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ส่วนงานต่างๆ ดำเนินการปรับปรุงการจัดการสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งเวปไซต์ด้านสิ่งแวดล้อมให้มีความสวยงาม โดดเด่น เพิ่มความน่าสนใจและพร้อมเข้าร่วมการประกวดการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวตามเกณฑ์ของ UI Greenmetric World Ranking ในปี 2014

 ผลการประกวดเว็บไซต์ตามหลักเกณฑ์ UI Greenmetric World Ranking
 เกณฑ์การตัดสิน