รางวัลเกียรติยศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานและรางวัลเชิดชูเกียรติ ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2560

(รับรางวัลเดือน ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560)

1 รศ. ดร.ชุติมา คูหากาญจน์ ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่างของคณะวิทยาศาสตร์ ปี 2559 (ระดับรองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์)
2 ผศ. ดร.กรกนก บุญวงษ์ ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่างของคณะวิทยาศาสตร์ ปี 2559 (ระดับอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์)
3 นางวรรณี เทพสิงห์

รางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2559 (ข้าราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ)

4 นายสมนึก กู๋ทะ รางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2559 (ลูกจ้างประจำเงินงบประมาณ)
5 ศ. ดร.นรัตถพล เจริญพันธุ์ รางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2559 (พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล ตำแหน่งและลักษณะงานด้านวิชาการ)
6 นางรุ่งลาวรรณ เชวงเกียรติกุล รางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2559 (พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล ตำแหน่งและลักษณะงานด้านวิชาชีพ หรือบริหารงานทั่วไป)
7 รศ. ดร.วุฒิชัย เอื้อวิทยาศุภร ได้รับรางวัล CST Distinguished Young Chemist Award ประจําปี พ.ศ. 2559 สาขา เคมีอนินทรีย์
8 รศ. ดร. ฉัตรชัย เหมือนประสาท ได้รับรางวัล  2017 TRF-OHEC-Scopus Researcher Awards สาขา Health Sciences จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
9 ผศ. ดร.พนิดา สุรวัฒนาวงศ์ ได้รับรางวัล 2017 TRF-OHEC-Scopus Young Researcher Awards สาขา Chemical & Pharmaceutical Sciences จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
10 ผศ. ดร.กาญจนา อุไรสินธว์ ได้รับรางวัล FIA Award for Younger Researcher 2016 จาก Japanese Association for Flow Injection Analysis (JAFIA)
11 ผศ. ดร.เทียนทอง ทองพันชั่ง
  • ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2559
  • ได้รับรางวัล "อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ" ประจำปี พ.ศ. 2560 สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี จากสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
12 ผศ. ดร.เติมศักดิ์ ศรีคิรินทร์ (ผู้ร่วมโครงการ) ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2560 ระดับดีเด่น จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
13 ผศ. ดร. ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ และคณะ
14 ศ. ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น
15 รศ. ดร.ดวงกมล เบ้าวัน ได้รับรางวัล  2016 TWAS Prize for Young Scientist in Thailand (Mathematics Field)  ภายใต้ความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสภาวิทยาศาสตร์สำหรับประเทศกำลังพัฒนา (The Academy of Sciences for the Developing World – TWAS)
16 รศ. ดร.ศิวพร มีจู สมิธ ได้รับทุน Endeavour Executive Fellowship 2017 จากรัฐบาลออสเตรเลีย
17 รศ. ดร.วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2559 ประเภทบริการ 
18 รศ. ดร.เทวัญ จันทร์วิไลศรี ได้รับรางวัล Research Pitch จากโครงการพัฒนาความเชี่ยวชาญสำหรับนักวิจัยรุ่นกลาง กองทุนนิวตัน
19 ศ. ดร.เดวิด จอห์น รูฟโฟโล ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560 จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์
20 ผศ. ดร.วโรดม เจริญสวรรค์ ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2560 จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์
21 ผศ. ดร.มาริสา พลพวก ได้รับทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” (For Women in Science) ครั้งที่ 15 ประจำปี 2560 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ โดยบริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด 

 

ผลงานและรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2552-2559
... รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ผลงานและรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2540-2551
... รายละเอียดเพิ่มเติม ...

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลพระราชทาน "พฤกษนครา เหรียญเชิดชูเกียรติตามโครงการแมกไม้มิ่งเมือง" ตามแนวพระราชเสาวนีย์ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ระดับหน้าบ้านน่ามอง (ประเภทมหาวิทยาลัยในสวน) ประจำปี พ.ศ. 2545-2546 ของกรุงเทพมหานคร และรางวัลพระราชทาน "พฤกษนคราเหรียญเชิดชูเกียรติ" โดยเป็นที่ 1 ของเขตราชเทวี (ประเภทสถานที่ราชการ - มหาวิทยาลัย) ตามโครงการ “แมกไม้มิ่งเมือง” ของกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2551

อาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน ๘ ท่าน ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ซึ่งเป็นเหรียญซึ่งพระมหากษัตริย์จะได้พระราชทานเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่บุคคลซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในทางศิลปวิทยา อันได้แสดงให้ประจักษ์เป็นพิเศษว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศชาติ

อาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 11 ท่าน ได้รับรางวัล "นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น"ของมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ... รายละเอียด

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการประเมินคุณภาพผลงาน วิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของ สถาบันอุดมศึกษา ในประเทศไทย ประจำปี 2552 จาก
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้อยู่ในระดับดีเยี่ยม 5 สาขา
คือ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา (กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์) พรีคลีนิก (กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์) และเทคโนโลยีชีวภาพ (กลุ่มสาขาเทคโนโลยี)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการประเมินคุณภาพผลงาน วิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของ สถาบันอุดมศึกษา ในประเทศไทย ประจำปี 2554 จาก
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้อยู่ในระดับดีเยี่ยม 3 สาขา
คือ เทคโนโลยีชีวภาพ (กลุ่มสาขาเทคโนโลยี), ฟิสิกส์ (กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ) และพรีคลินิก (กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการประเมินคุณภาพผลงาน วิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของ สถาบันอุดมศึกษา ในประเทศไทย ประจำปี 2557 จาก
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้อยู่ในระดับดีเยี่ยม (TRF Index 4.5-4.9) 5 สาขา
คือ เทคโนโลยีชีวภาพ (กลุ่มสาขาเทคโนโลยี), ชีววิทยา (กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ), เคมี (กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ), ชีวเคมี (กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ) และพรีคลินิก (กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ)

คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University Web Contest)

 

หอเกียรติยศนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นของคณะวิทยาศาสตร์

หอเกียรติยศอาจารย์ดีเด่นของคณะวิทยาศาสตร์

Download "เส้นทางรางวัลเกียรติยศ ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2527-2549"