รางวัลเกียรติยศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานและรางวัลเชิดชูเกียรติ ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2560

(รับรางวัลเดือน ต.ค. 2560 - ก.ย. 2561)

1 รศ. ดร.ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย ได้รับคัดเลือก "อาจารย์ตัวอย่าง" ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560
2 ผศ. ดร.พสิษฐ์ ภควัชร์ภาณุรัตน์ ได้รับคัดเลือก "อาจารย์ตัวอย่าง" ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560
3 ดร.ป๋วย อุ่นใจ และคณะผู้วิจัย ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ "Platinum Award" ("VIP-Safe Plus" ชุดตรวจแลมป์เคมีไฟฟ้าแบบรวดเร็วขนาดพกพา) ในงานสิ่งประดิษฐ์ในระดับนานาชาติ "13th Taipei International Invention Show & Technomart" (INST 2017) ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน
4 ดร.อรชุมา อิฐสถิตไพศาล และคณะผู้วิจัย ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมในงานประกาศรางวัล Newton Prize Chairman’s Award จากผลงานเรื่อง “เครือข่ายวิจัยเพื่อสุขภาพกุ้ง (International Networks for Shrimp Health: INSH)” ที่ได้ทำวิจัยร่วมกับนักวิจัยจากสหราชอาณาจักร Prof. Grant Stentiford, Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science
5 รศ. ดร. ชุติมา คูหากาญจน์
  • ได้รับรางวัล 2018 TRF-OHEC-Clarivate Analytics Research Excellence Award จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ บริษัท Clarivate Analytics
  • ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่าง ประจำปี 2560 ของสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
6 รศ. ดร.วุฒิชัย เอื้อวิทยาศุภร ได้รับรางวัล 2018 TRF-OHEC-Scopus Young Researcher Award สาขา Chemical & Pharmaceutical Sciences (Including Chemical Engineering) จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ สำนักพิมพ์ Elsevier
7 ผศ. ดร.วโรดม เจริญสวรรค์
  • ได้รับรางวัล 2018 TRF-OHEC-Scopus Young Researcher Award สาขา Life Sciences & Agricultural Sciences จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ สำนักพิมพ์ Elsevier
  • ได้รับรางวัล FAOBMB Young Scientist Award (Male) 2018
8 ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ได้รับรางวัล "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" มูลนิธิโทเร ประเทศไทย ครั้งที่ 24 ประจำปี พ.ศ. 2560 จากมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
9 นายไชยยงค์ จุ้ยดอนกลอย ได้รับรางวัล "คนดี ศรีมหิดล" ประจำปี 2560 (ประเภทบุคลากร) จากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
10 ดร. พงศกร กาญจนบุษย์ ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2560 ระดับดี จากวิทยานิพนธ์เรื่อง "การประกอบด้วยตัวเองและกลศาสตร์ระดับนาโน จากฟิล์มบางอิสระของอนุภาคนาโน" จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
11 ดร.เอกชัย จิรัฏฐิติกุล ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิจัยดีเยี่ยมแบบโปสเตอร์ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ในการประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 17
12 ดร.ชลิตา คงฤทธิ์ ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิจัยดีเยี่ยมแบบโปสเตอร์ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ในการประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 17
13 ดร.อดิศักดิ์ ร่มแสง ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิจัยดีเยี่ยมแบบโปสเตอร์ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ในการประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 17
14 รศ. ดร.มนต์ทิพย์ เทียนสุวรรณ ได้รับรางวัล ประกาศนียบัตรบรรณาธิการวารสารดีเด่น ประจำปี 2561 (2018 Editor's certificates) จาก ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)

 

ผลงานและรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2552-2560
... รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ผลงานและรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2540-2551
... รายละเอียดเพิ่มเติม ...

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลพระราชทาน "พฤกษนครา เหรียญเชิดชูเกียรติตามโครงการแมกไม้มิ่งเมือง" ตามแนวพระราชเสาวนีย์ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ระดับหน้าบ้านน่ามอง (ประเภทมหาวิทยาลัยในสวน) ประจำปี พ.ศ. 2545-2546 ของกรุงเทพมหานคร และรางวัลพระราชทาน "พฤกษนคราเหรียญเชิดชูเกียรติ" โดยเป็นที่ 1 ของเขตราชเทวี (ประเภทสถานที่ราชการ - มหาวิทยาลัย) ตามโครงการ “แมกไม้มิ่งเมือง” ของกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2551

อาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน ๘ ท่าน ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ซึ่งเป็นเหรียญซึ่งพระมหากษัตริย์จะได้พระราชทานเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่บุคคลซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในทางศิลปวิทยา อันได้แสดงให้ประจักษ์เป็นพิเศษว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศชาติ

อาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 11 ท่าน ได้รับรางวัล "นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น"ของมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ... รายละเอียด

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการประเมินคุณภาพผลงาน วิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของ สถาบันอุดมศึกษา ในประเทศไทย ประจำปี 2552 จาก
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้อยู่ในระดับดีเยี่ยม 5 สาขา
คือ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา (กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์) พรีคลีนิก (กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์) และเทคโนโลยีชีวภาพ (กลุ่มสาขาเทคโนโลยี)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการประเมินคุณภาพผลงาน วิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของ สถาบันอุดมศึกษา ในประเทศไทย ประจำปี 2554 จาก
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้อยู่ในระดับดีเยี่ยม 3 สาขา
คือ เทคโนโลยีชีวภาพ (กลุ่มสาขาเทคโนโลยี), ฟิสิกส์ (กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ) และพรีคลินิก (กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการประเมินคุณภาพผลงาน วิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของ สถาบันอุดมศึกษา ในประเทศไทย ประจำปี 2557 จาก
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้อยู่ในระดับดีเยี่ยม (TRF Index 4.5-4.9) 5 สาขา
คือ เทคโนโลยีชีวภาพ (กลุ่มสาขาเทคโนโลยี), ชีววิทยา (กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ), เคมี (กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ), ชีวเคมี (กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ) และพรีคลินิก (กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ)

คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University Web Contest)

 

หอเกียรติยศนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นของคณะวิทยาศาสตร์

หอเกียรติยศอาจารย์ดีเด่นของคณะวิทยาศาสตร์

Download "เส้นทางรางวัลเกียรติยศ ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2527-2549"