รางวัลเกียรติยศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานและรางวัลเชิดชูเกียรติ ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2560

(รับรางวัลเดือน ต.ค. 2560 - ก.ย. 2561)

1 รศ. ดร.ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย ได้รับคัดเลือก "อาจารย์ตัวอย่าง" ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560
2 ผศ. ดร.พสิษฐ์ ภควัชร์ภาณุรัตน์ ได้รับคัดเลือก "อาจารย์ตัวอย่าง" ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560
3 ดร.ป๋วย อุ่นใจ และคณะผู้วิจัย ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ "Platinum Award" ("VIP-Safe Plus" ชุดตรวจแลมป์เคมีไฟฟ้าแบบรวดเร็วขนาดพกพา) ในงานสิ่งประดิษฐ์ในระดับนานาชาติ "13th Taipei International Invention Show & Technomart" (INST 2017) ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน
4 ดร.อรชุมา อิฐสถิตไพศาล และคณะผู้วิจัย ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมในงานประกาศรางวัล Newton Prize Chairman’s Award จากผลงานเรื่อง “เครือข่ายวิจัยเพื่อสุขภาพกุ้ง (International Networks for Shrimp Health: INSH)” ที่ได้ทำวิจัยร่วมกับนักวิจัยจากสหราชอาณาจักร Prof. Grant Stentiford, Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science
5 รศ. ดร. ชุติมา คูหากาญจน์
6 รศ. ดร.วุฒิชัย เอื้อวิทยาศุภร ได้รับรางวัล 2018 TRF-OHEC-Scopus Young Researcher Award สาขา Chemical & Pharmaceutical Sciences (Including Chemical Engineering) จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ สำนักพิมพ์ Elsevier
7 ผศ. ดร.วโรดม เจริญสวรรค์
8 ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ได้รับรางวัล "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" มูลนิธิโทเร ประเทศไทย ครั้งที่ 24 ประจำปี พ.ศ. 2560 จากมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
9 นายไชยยงค์ จุ้ยดอนกลอย ได้รับรางวัล "คนดี ศรีมหิดล" ประจำปี 2560 (ประเภทบุคลากร) จากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
10 ดร. พงศกร กาญจนบุษย์ ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2560 ระดับดี จากวิทยานิพนธ์เรื่อง "การประกอบด้วยตัวเองและกลศาสตร์ระดับนาโน จากฟิล์มบางอิสระของอนุภาคนาโน" จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
11 ดร.เอกชัย จิรัฏฐิติกุล ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิจัยดีเยี่ยมแบบโปสเตอร์ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ในการประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 17
12 ดร.ชลิตา คงฤทธิ์ ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิจัยดีเยี่ยมแบบโปสเตอร์ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ในการประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 17
13 ดร.อดิศักดิ์ ร่มแสง ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิจัยดีเยี่ยมแบบโปสเตอร์ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ในการประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 17
14 รศ. ดร.มนต์ทิพย์ เทียนสุวรรณ ได้รับรางวัล ประกาศนียบัตรบรรณาธิการวารสารดีเด่น ประจำปี 2561 (2018 Editor's certificates) จาก ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
15 รศ. ดร.ชาคริต สิริสิงห ได้รับรางวัล Outstanding Dedication and Contribution to Rubber Technology Progress
16 ผศ. ดร.ธเนศ กังสมัครศิลป์ ได้รับรางวัลนักชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลดาวรุ่ง/รุ่นเยาว์ (Young BMB Award) ประจำปี 2561 จากสาขาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
17 รศ. ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ ได้รับเลือกเป็นประธานสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควทท.) วาระเริ่ม 28 เมษายน 2561
18 รศ. ดร.พลังพล คงเสรี และทีม Chemistory ได้รับรางวัล Pitching : LIFE SCIENCE STARTUP SHOWCASE จากงาน STARTUP THAILAND 2018 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ได้รับรางวัลมูลค่า 50,000 บาท และยังได้สิทธิ์เข้าร่วมงาน ECHELON ASIA SUMMIT 2018 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2561 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
19 ผศ. ดร.สุภา วิรเศรษฐ์, รศ. ดร.พันธ์ญา สุนินทบูรณ์ และคณะผู้วิจัย ได้รับรางวัล ผลงานด้านนโยบาย "การวิจัยเพื่อพัฒนามาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ยางไทยระดับระหว่างประเทศ" ในงาน "ผลงานวิจัยเด่น สกว.ประจำปี 2560" จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
20 รศ. ดร.ธรรมสิทธิ์ วงศ์เศรษฐสกุล ได้รับรางวัล Polymer Society of Thailand (PST) Rising Star 2018 โดยสมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย
21 ผศ. ดร.ดาครอง พิศสุวรรณ  ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนนักวิจัยหญิง Australia-APEC Women in Research Fellowship 2018 จากกระทรวงศึกษาและอบรม รัฐบาลประเทศออสเตรเลีย
22 ดร.ทวีนันท์ เชี่ยวชาญชำนาญกิจ  ในฐานะรองหัวหน้าทีมอาจารย์ผู้ควบคุมการนำ 8 นักศึกษาไทย ที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้คัดเลือกให้เป็นผู้แทนเข้าร่วมการแข่งขัน ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย (19th APho) ระหว่างวันที่ 5 – 13 พฤษภาคม 2561 ที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม สามารถคว้ารางวัล 1 เหรียญทองแดง และ 5 เกียรติคุณประกาศ 
23 ศาสตราจารย์อาวุโส ดร. นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์ ได้รับรางวัลมหิดล สาขาการประดิษฐ์ และนวัตกรรม ประจำปี 2561 จากมหาวิทยาลัยมหิดล
24 ศ. ดร.วัฒนาลัย ปานบ้านเกร็ด ได้รับรางวัลมหิดล สาขาการวิจัย ประจำปี 2561 จากมหาวิทยาลัยมหิดล
25 นางมลิวัลย์ เอมแย้ม  ได้รับรางวัล แม่ดี-บุคลากรเด่นของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561 
26 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการรับรองมาตรฐานการดูแล และการใช้สัตว์ในงานวิทยาศาสตร์ โดย เอแลค อินเตอร์เนชั่นแนล (AAALAC International, https://www.aaalac.org/) โดยเป็นส่วนงานแรกในมหาวิทยาลัยมหิดลที่ได้รับการรับรองมาตรฐานนี้อย่างเป็นทางการ
27 ผศ. ดร.พิเชษฐ กิจธารา หัวหน้าทีมอาจารย์ ผู้ควบคุมการนำ 5 นักเรียนไทย ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง และ 4 เหรียญเงิน การแข่งขัน ฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 49 ประจำปี พ.ศ. 2561 (19th IPhO) เมื่อวันที่ 21 - 29 กรกฎาคม 2561 ณ กรุงลิสบอน สาธารณรัฐโปรตุเกส
28 ผศ. ดร.วิทวัชร์ โฆษิตวัฒนฤกษ์ หัวหน้าทีมอาจารย์ ผู้ควบคุมการนำ 6 นักเรียนไทย ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้รับรางวัล 3 เหรียญทอง 2 เหรียญทองแดง 1 เกียรติคุณประกาศ โดยประเทศไทยทำคะแนนรวมได้เป็นอันดับ 7 ของโลกจาก 111 ประเทศ ในการแข่งขัน คณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (International Mathematical Olympiad) ครั้งที่ 58 ณ นครรีโอ เดอจาเนโร สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล
29 ศ. ดร.ทิมโมที วิลเลี่ยม ฟลีเกล ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2560
30 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.โทโยกิ โคซาอิ ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาการพืช จากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2560

 

ผลงานและรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2552-2560
... รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ผลงานและรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2540-2551
... รายละเอียดเพิ่มเติม ...

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ โดยได้รับเลือกให้เป็น สถานศึกษาน่ามอง ตามโครงการ “หน้าบ้านน่ามอง” ของกรุงเทพมหานคร เมื่อ พ.ศ. 2543

และใน พ.ศ. 2551 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับพระราชทานรางวัล "พฤกษนครา เหรียญเชิดชูเกียรติ” ตามโครงการแมกไม้มิ่งเมือง" ตามแนวพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ระดับหน้าบ้านน่ามอง (ประเภทมหาวิทยาลัยในสวน) ประจำปี 2551 โดยเป็นที่ 1 ของเขตราชเทวี (ประเภทสถานที่ราชการ – มหาวิทยาลัย) ตามโครงการ “แมกไม้มิ่งเมือง” ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ได้ปลูกบำรุงรักษาต้นไม้ และประดับตกแต่งต้นไม้หน้าอาคารบ้านเรือนของตนให้สวยงาม

อาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน ๙ ท่าน ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ซึ่งเป็นเหรียญซึ่งพระมหากษัตริย์จะได้พระราชทานเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่บุคคลซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในทางศิลปวิทยา อันได้แสดงให้ประจักษ์เป็นพิเศษว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศชาติ


 

อาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 13 ท่าน ได้รับรางวัล "นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น"ของมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพระบรมราชูปถัมภ์

... รายละเอียด


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการประเมินคุณภาพผลงาน วิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของ สถาบันอุดมศึกษา ในประเทศไทย ประจำปี 2552 จาก
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้อยู่ในระดับดีเยี่ยม 5 สาขา
คือ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา (กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์) พรีคลีนิก (กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์) และเทคโนโลยีชีวภาพ (กลุ่มสาขาเทคโนโลยี)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการประเมินคุณภาพผลงาน วิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของ สถาบันอุดมศึกษา ในประเทศไทย ประจำปี 2554 จาก
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้อยู่ในระดับดีเยี่ยม 3 สาขา
คือ เทคโนโลยีชีวภาพ (กลุ่มสาขาเทคโนโลยี), ฟิสิกส์ (กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ) และพรีคลินิก (กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการประเมินคุณภาพผลงาน วิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของ สถาบันอุดมศึกษา ในประเทศไทย ประจำปี 2557 จาก
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้อยู่ในระดับดีเยี่ยม (TRF Index 4.5-4.9) 5 สาขา
คือ เทคโนโลยีชีวภาพ (กลุ่มสาขาเทคโนโลยี), ชีววิทยา (กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ), เคมี (กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ), ชีวเคมี (กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ) และพรีคลินิก (กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ)


คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University Web Contest)

 

หอเกียรติยศนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นของคณะวิทยาศาสตร์

หอเกียรติยศอาจารย์ดีเด่นของคณะวิทยาศาสตร์

Download "เส้นทางรางวัลเกียรติยศ ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2527-2549"