รางวัลเกียรติยศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานและรางวัลเชิดชูเกียรติ ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2560

(รับรางวัลเดือน ต.ค. 2560 - ก.ย. 2561)

1 รศ. ดร.ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย ได้รับคัดเลือก "อาจารย์ตัวอย่าง" ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560
2 ผศ. ดร.พสิษฐ์ ภควัชร์ภาณุรัตน์ ได้รับคัดเลือก "อาจารย์ตัวอย่าง" ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560
3 ดร.ป๋วย อุ่นใจ และคณะผู้วิจัย ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ "Platinum Award" ("VIP-Safe Plus" ชุดตรวจแลมป์เคมีไฟฟ้าแบบรวดเร็วขนาดพกพา) ในงานสิ่งประดิษฐ์ในระดับนานาชาติ "13th Taipei International Invention Show & Technomart" (INST 2017) ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน
4 ดร.อรชุมา อิฐสถิตไพศาล และคณะผู้วิจัย ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมในงานประกาศรางวัล Newton Prize Chairman’s Award จากผลงานเรื่อง “เครือข่ายวิจัยเพื่อสุขภาพกุ้ง (International Networks for Shrimp Health: INSH)” ที่ได้ทำวิจัยร่วมกับนักวิจัยจากสหราชอาณาจักร Prof. Grant Stentiford, Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science
5 รศ. ดร. ชุติมา คูหากาญจน์
  • ได้รับรางวัล 2018 TRF-OHEC-Clarivate Analytics Research Excellence Award จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ บริษัท Clarivate Analytics
  • ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่าง ประจำปี 2560 ของสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
6 รศ. ดร.วุฒิชัย เอื้อวิทยาศุภร ได้รับรางวัล 2018 TRF-OHEC-Scopus Young Researcher Award สาขา Chemical & Pharmaceutical Sciences (Including Chemical Engineering) จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ สำนักพิมพ์ Elsevier
7 ผศ. ดร.วโรดม เจริญสวรรค์ ได้รับรางวัล 2018 TRF-OHEC-Scopus Young Researcher Award สาขา Life Sciences & Agricultural Sciences จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ สำนักพิมพ์ Elsevier

 

ผลงานและรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2552-2560
... รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ผลงานและรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2540-2551
... รายละเอียดเพิ่มเติม ...

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลพระราชทาน "พฤกษนครา เหรียญเชิดชูเกียรติตามโครงการแมกไม้มิ่งเมือง" ตามแนวพระราชเสาวนีย์ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ระดับหน้าบ้านน่ามอง (ประเภทมหาวิทยาลัยในสวน) ประจำปี พ.ศ. 2545-2546 ของกรุงเทพมหานคร และรางวัลพระราชทาน "พฤกษนคราเหรียญเชิดชูเกียรติ" โดยเป็นที่ 1 ของเขตราชเทวี (ประเภทสถานที่ราชการ - มหาวิทยาลัย) ตามโครงการ “แมกไม้มิ่งเมือง” ของกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2551

อาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน ๘ ท่าน ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ซึ่งเป็นเหรียญซึ่งพระมหากษัตริย์จะได้พระราชทานเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่บุคคลซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในทางศิลปวิทยา อันได้แสดงให้ประจักษ์เป็นพิเศษว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศชาติ

อาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 11 ท่าน ได้รับรางวัล "นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น"ของมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ... รายละเอียด

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการประเมินคุณภาพผลงาน วิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของ สถาบันอุดมศึกษา ในประเทศไทย ประจำปี 2552 จาก
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้อยู่ในระดับดีเยี่ยม 5 สาขา
คือ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา (กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์) พรีคลีนิก (กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์) และเทคโนโลยีชีวภาพ (กลุ่มสาขาเทคโนโลยี)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการประเมินคุณภาพผลงาน วิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของ สถาบันอุดมศึกษา ในประเทศไทย ประจำปี 2554 จาก
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้อยู่ในระดับดีเยี่ยม 3 สาขา
คือ เทคโนโลยีชีวภาพ (กลุ่มสาขาเทคโนโลยี), ฟิสิกส์ (กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ) และพรีคลินิก (กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการประเมินคุณภาพผลงาน วิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของ สถาบันอุดมศึกษา ในประเทศไทย ประจำปี 2557 จาก
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้อยู่ในระดับดีเยี่ยม (TRF Index 4.5-4.9) 5 สาขา
คือ เทคโนโลยีชีวภาพ (กลุ่มสาขาเทคโนโลยี), ชีววิทยา (กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ), เคมี (กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ), ชีวเคมี (กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ) และพรีคลินิก (กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ)

คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University Web Contest)

 

หอเกียรติยศนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นของคณะวิทยาศาสตร์

หอเกียรติยศอาจารย์ดีเด่นของคณะวิทยาศาสตร์

Download "เส้นทางรางวัลเกียรติยศ ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2527-2549"