รางวัลเกียรติยศ ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ผลงานและรางวัลเชิดชูเกียรติของนักศึกษา ประจำปี 2561

( ต.ค. 60 - ก.ย. 61 )

รางวัลชนะเลิศ ในการนำเสนอผลงานประเภท Oral Presentation ในงานประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 7

ผลงานและรางวัลเชิดชูเกียรติของนักศึกษา ประจำปี 2560

( ต.ค. 59 - ก.ย. 60 )

"บริษัท สมาร์ทฟาร์ม (ไทยแลนด์) จากัด" 1 ใน 10 สตาร์ทอัพแห่งอาเซียน 
 • นายเศรษฐา สียัง (น้องยุ่น) นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้รับรางวัลในการนำเสนอผลงานวิจัยที่งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยสำหรับเยาวชน (วทท.เยาวชน) ครั้งที่ 12 วันที่ 3-4 มิ.ย. 2560 ณ ศูนย์นิทรรษการและการประชุมไบเทค บางนา
ได้รับรางวัลการนำเสนอแบบบรรยายดีเด่นสาขา วิทยาศาสตร์กายภาพ จากการประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมจุลทรรศน์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34
 • นายณัฐวัชร กุลรัตน์ นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกหลักสูตรฟิสิกส์นานาชาติ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลการนำเสนอแบบบรรยายดีเด่นสาขา วิทยาศาสตร์กายภาพ เรื่อง "Study of Nucleation and Crystallization of SLG mixing with SiO2, ZnO, TiO2 and CuO by SEM/EDX" จากการประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมจุลทรรศน์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2560 ที่โรงแรม Fortune Grand Mercure กรุงเทพฯ
ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี จากสมาคมฟิสิกส์แห่งประเทศไทย
 • นายภาณุพงศ์ รินทรักษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี จากสมาคมฟิสิกส์แห่งประเทศไทย ในการประชุมวิชาการประจำปี Siam Physics Congress 2017 ณ จังหวัดระยอง
ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการ Asian Science Camp 2017
 • นางสาวนภัสสร ธรรมวิวัฒนุกูร นักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาเคมี
  ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการ Asian Science Camp 2017 จากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)  ระหว่างวันที่ 20-26 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัย ตนกู อับดุล ราห์มัน รัฐเประก์ ประเทศมาเลเซีย
ได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานแบบบรรยาย กลุ่มวิชา Mathematical Modelling  
 • นางสาวสุรนาถ ชมชื่น นักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาคณิตศาสตร์
  ได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานแบบบรรยาย กลุ่มวิชา Mathematical Modelling ในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 ณ คณะคณิตศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ได้รับรางวัลอันดับ 3 การแข่งขันรายการ MIT Enterprise Forum & Global Social Venture Competition งาน IDE Thailand 2017 รอบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
PhD Student of MUSC is Selected as one of the Conference’s Brand Ambassadors in Singapore
 • Mr.Chayanin Kunarak, a PhD student of Materials Science and Engineering at the Faculty of Science, Mahidol University
MUSC's Student is Invited to Give a Talk at the AgCon Asia 2017, Singapore
ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ประจำปี 2559 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  
 • ดร.จิรายุส เอื้อนรเศรษฐ์ (ภาควิชาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ)
  ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ประจำปี 2559 ระดับดีมาก จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 • ผศ. ดร.พรอนันต์ เกื้อไข่ (ภาควิชาพยาธิชีววิทยา)
  ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ประจำปี 2559 ระดับดี จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
รางวัลจากการประชุมวิชาการนานาชาติ The 13th Asian Conference on Analytical Sciences (ASIANALYSIS XIII) ระหว่างวันที่ 8-11 ธันวาคม 2559
ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอมเพรส อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • Mr.Waleed Alahmad นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์ (ภาควิชาเคมี)
  รางวัล BEST ORAL
  อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ. ดร.ดวงใจ นาคะปรีชา
 • น.ส.นิรมล จิตต์สมหมาย นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเคมี (ภาควิชาเคมี)
  รางวัล BEST POSTER
  อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ. ดร.กาญจนา อุไรสินธว์
 • นายธีรวัฒน์ ปัญญาบุตร นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเคมี (ภาควิชาเคมี)
  รางวัล BEST POSTER
  อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ. ดร.อทิตยา ศิริภิญญานนท์
 • Miss Karma Wangmo นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเคมี (ภาควิชาเคมี)
  รางวัล BEST POSTER
  อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ. ดร.อทิตยา ศิริภิญญานนท์
รางวัล Award to the Best Short Oral Communication จาก Japanese Association for Flow Injection Analysis (JAFIA)
 • นายณัฐพงศ์ จันทร์ทิพย์มณี (นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาเคมี) ได้รับรางวัล Award to the Best Short Oral Communication จาก Japanese Association for Flow Injection Analysis (JAFIA) โดยมี รศ. ดร.ดวงใจ นาคะปรีชา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ณ เมือง Palma da Mallorca ประเทศสเปน
รางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2559 ในระดับ "สถาบัน" 
 • นางสาวศศิประภา เสมศรี (นักศึกษา ภาควิชาเคมี) ได้รับการคัดเลือก เป็นนักศึกษาคุณลักษณะดีเด่น 5 ด้าน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2559 ในระดับ "สถาบัน"
รางวัลเกียรติยศที่มีผลการศึกษาดีเยี่ยม (Dean's List) ประจำปีการศึกษา 2558 จากบัณทิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ระดับปริญญาเอก

ระดับปริญญาโท

 

 

ผลงานและรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2559-2552
... รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ผลงานและรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2540-2551
... รายละเอียดเพิ่มเติม ...

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ประจำปี พ.ศ. 2552 [ ... download ... ]