logo

ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2556

 

ประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ประจำปี 2554

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ประจำปี 2554 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้อยู่ในระดับดีเยี่ยม 3 สาขาวิชา คือ

1. เทคโนโลยีชีวภาพ (กลุ่มสาขาเทคโนโลยี)
2. ฟิสิกส์ (กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ)
3 .พรีคลินิก (กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ)

ซึ่งมีการประกาศผลการประเมินและพิธีมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่ได้รับการประเมินระดับดีเยี่ยมในแต่ละสาขาวิชา ไปเมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2556 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค

การประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ระดับสาขาวิชา
ตัวชี้วัดที่ใช้มี 4 ตัว ได้แก่

ตัวชี้วัดที่ 1 Equivalent International Journal Publication/Faculty Member
แสดงถึงความสามารถของอาจารย์ในการผลิตผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เทียบเท่ากับ วารสารวิชาการระดับนานาชาติ โดยวัดจำนวนบทความต่ออาจารย์ 1 ท่าน ซึ่งบทความแต่ละประเภทจะให้น้ำหนักต่างกัน ตั้งแต่ 1 ลงมาถึง 0.125 โดยบทความที่มีผู้เขียนหลายคนจะให้ปริมาณงานเฉลี่ยตามจำนวนผู้เขียน

ตัวชี้วัดที่ 2 Journal Impact Factor/Faculty Member
แสดงถึงความสามารถของอาจารย์ในการผลิตผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ระดับนานาชาติที่มีคุณภาพในด้านการได้รับการอ้างอิง โดยวัดจากค่า Journal Impact Factor ต่ออาจารย์ 1 ท่าน

ตัวชี้วัดที่ 3 Equivalent International Journal Publication/Discipline
แสดงถึงความสามารถของสาขาวิชาในการผลิตผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เทียบเท่ากับ วารสารวิชาการระดับนานาชาติ

ตัวชี้วัดที่ 4 Journal Impact Factor/Discipline
แสดงถึงความสามารถของสาขาวิชาในการผลิตผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ระดับนานาชาติที่มีคุณภาพในด้านการได้รับการอ้างอิง โดยวัดจากค่า Journal Impact Factor

คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการประเมินคุณภาพผลงาน วิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2552 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้อยู่ในระดับดีเยี่ยม 5 สาขา
(ซึ่งปัจจุบันเกียรติบัตรทั้งหมดของคณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดแสดงอยู่ที่หอเกียรติยศนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น บริเวณ ชั้น 2 ของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข)

ข่าวจากเว็บไซต์ คม ชัด ลึก
ข่าวจากเว็บไซต์ ไทยรัฐ