logo

ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2554

 

พิธีมอบรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมูลนิธิโทเร ประเทศไทย ครั้งที่ 17 ประจำปี 2553

ขอแสดงความยินดีกับภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้รับรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเภทสถาบัน และ ผศ.ดร. ดวงใจ นาคะปรีชา ได้รับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเคมี โดยมีพิธีมอบรางวัล เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554 ณ โรงแรม ปาร์คนายเลิศ โดยพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี ร่วมกับเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย