คณะกรรมการประจำคณะ

ประธาน

1. คณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ

กรรมการ

2. รองคณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.กัณยารัตน์ สุไพบูลย์วัฒน

3. รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด อมรสมานกุล

4. รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง

5. รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา ศาลายา

รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์

6. รองคณบดีฝ่ายแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา

ศาสตราจารย์ ดร.จงกลณี วัฒนาเพิ่มพูล

7. รองคณบดีฝ่ายคลังและพัสดุ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐินี พันธ์วิศวาส

8. รองคณบดีฝ่ายวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร โอสถจันทร์

9. รองคณบดีฝ่ายการศึกษา

ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ตั้งประดับกุล

10. รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสารสนเทศ

11. หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา วีรชาติยานุกูล

12. หัวหน้าภาควิชาชีวเคมี

รองศาสตราจารย์ ดร.จิรันดร ยูวะนิยม

13. หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา

14. หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริพงษ์ ฐิตะมาดี

15. หัวหน้าภาควิชาเคมี

รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณี ภิญโญชีพ

16. หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ชนม์ทิตา รัตนกุล

17. หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศรี ดับส์

18. หัวหน้าภาควิชาพยาธิชีววิทยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ สุวรรณเลิศ

19. หัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา

รองศาสตราจารย์ ดร.ดาราวรรณ ปิ่นทอง

20. หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญ อารยะธนิตกุล

21. หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา

รองศาสตราจารย์ ดร.วิฑูร แสงศิริสุวรรณ

22 หัวหน้าภาควิชาพฤกษศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.พวงผกา อัมพันธ์จันทร์

กรรมการประจำคณะฯ ประเภทคณาจารย์ประจำ

23. อาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี

รองศาสตราจารย์ ดร.ฤทัยวรรณ โต๊ะทอง

24. อาจารย์ประจำหน่วยสหสาขาวิชา

25. อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

รองศาสตราจารย์ ดร.ชื่นจิตต์ บุญเฉิด

26. อาจารย์ประจำภาควิชาพฤกษศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปวีณา ไตรเพิ่ม