logo

ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2562

 

คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลการประกวดเว็บไซต์ระดับส่วนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา ศาลายา เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลการประกวดเว็บไซต์ระดับส่วนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562 จากศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 16/2562 วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โครงการนี้เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยมหิดลจัดขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ทุกส่วนงานมีการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ตามเกณฑ์ Webometrics โดยคณะวิทยาศาสตร์ได้รับ 2 รางวัลดังนี้

1. รางวัลชนะเลิศ ประเภท The Best of Visibility Award
2. รางวัลชนะเลิศ ประเภท The Best of Website Award (Quantity)

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

ภาพข่าวจากมหาวิทยาลัยมหิดล

การประชุมผู้ดูแลเว็บไซต์ เรื่อง "Share & Learn การพัฒนาเว็บไซต์ในปีงบประมาณ 2563" (24 ต.ค. 62)


ภาพกิจกรรม : หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรียบเรียงข่าว: นางสาวเฉิดฉันทร์ ราชบุรณะ
เว็บมาสเตอร์: นางอริศรา รักษ์ดำรงธรรม