logo

ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2563

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คว้ารางวัลสถานศึกษาปลอดภัยต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

ตามที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ได้จัดประกวดโครงการ “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี พ.ศ. 2563 สำหรับสถานศึกษาในระดับสามัญศึกษา และอุดมศึกษา ที่ส่งเข้าร่วมโครงการฯ โดยมีเกณฑ์การประกวด อาทิ สถานศึกษาจะต้องมีการกำหนดนโยบาย แผนงาน งบประมาณและบุคลากรรับผิดชอบด้านความปลอดภัย มีมาตรการดูแลเกี่ยวกับอัคคีภัย ไฟฟ้า สุขภาพและสภาพแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกัน (Preventive Safety Culture) และสร้างวิสัยทัศน์อุบัติเหตุจากการทำงานเป็นศูนย์ (Zero Vision) ผ่านกลไกสำคัญคือการสร้างความตระหนักรู้และการปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัย รวมถึงการพัฒนาพฤติกรรม ที่ไม่ก่อเกิดภาวะเสี่ยงภัยอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย และจิตใจ ภายใต้แนวคิด “ปลอดภัยไว้ก่อน” โดยเริ่มต้นด้วยการเสริมสร้างให้นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจและเกิดความตระหนักเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความปลอดภัยกับชีวิตและทรัพย์สินของทุกคนในสถานศึกษา อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนจะเข้าสู่วัยแรงงานต่อไป

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท ได้เข้ารับรางวัลเกียรติบัตรดีเด่น (ต้องมีคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป) เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน ซึ่งมีพิธีมอบรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. 2563 จาก นางสาวกิติมา ติรเศรษฐเสมา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 ในวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม K101 ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

Activity Photo

ตรวจสอบโดย : นายสุเมธ กิตติภูมิ
เขียนข่าว: นายสุเมธ กิตติภูมิ
ภาพกิจกรรม: นายนภาศักดิ์ ผลพานิช
เว็บมาสเตอร์: นางอริศรา รักษ์ดำรงธรรม