logo


รางวัลเกียรติยศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ศ.ดร.ประเสริฐ โศภน ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ประจำปี 2554 จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 
 
                 ศ.ดร.ประเสริฐ โศภน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาวิธีตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อ วัคซีนและยาเพื่อป้องกันและรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับในสัตว์ Fasciola gigantica ซึ่งเป็นสาเหตุของความเสียหายต่อสุขภาพสัตว์และเศรษฐกิจสัตว์เลี้ยง เช่น โค กระบือ แพะ แกะ ฯลฯ ที่สามารถติดเชื้อในคนได้ รวมทั้งได้ศึกษาวิเคราะห์ยีนและแอนติเจนของพยาธิใบไม้ตับ ที่สามารถใช้เป็นวัคซีนตัวเลือกและใช้วินิจฉัยการติดเชิ้อและยังได้ศึกษาวิจัย เกี่ยวกับชีววิทยาการสืบพันธ์และการเพิ่มประสิทธิภาพของหอยเป๋าฮื้อ กุ้ง ปู โดยการกระตุ้นฮอร์โมน เพื่อนำองค์ความรู้เรื่องการใช้ฮอร์โมนกระตุ้นประสิทธิภาพสืบพันธุ์ และการเกิดตัวอ่อนมาใช้ประโยชน์ในการผลิตเซลล์สืบพันธุ์ของพ่อแม่พันธุ์ เพื่อนำไปใช้ในการเพาะเลี้ยงในเชิงพาณิชย์ต่อไป
 
image