logo


รางวัลเกียรติยศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.ดร. พลังพล คงเสรี ภาควิชาเคมี
ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ ผลงานเรื่อง “ชุดตรวจสอบฟอร์มัลดีไฮด์ในอาหาร โดยใช้การเปลี่ยนสีและการเรืองแสง” สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช  จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 
 

image

 

 
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ