logo

ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2559

 

แสดงความยินดี ศาสตราจารย์ นพ. ดร.บุญเสริม วิทยชำนาญกุล

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ นพ. ดร.บุญเสริม วิทยชำนาญกุล ที่ได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น ประจำปี 2559 ด้านวิชาการ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา รักษาการหัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ และคณาจารย์ภาควิชากายภาคศาสตร์ เป็นผู้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม ที่ผ่านมา

ถ่ายภาพ : ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
เขียนข่าว : นางสาวนันท์มนัส วิมลเศรษฐ
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวเฉิดฉันทร์ ราชบุรณะ