logo

รางวัลเกียรติยศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ทีมอาจารย์-นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหิดล คว้ารางวัลชนะเลิศ
นำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายในการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ "โมกวิชาการ'64"

ขอแสดงความยินดีกับทีมอาจารย์-นักวิทยาศาสตร์ ภาควิชาพยาธิชีววิทยา

- อาจารย์ ดร.วิชชุดา พยุหกฤษ
- คุณธิดารัตน์ คุ้มสังข์
- คุณจักรพงศ์ สังโชติ
- คุณชนภัทร นาคทับทิม

ในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงานวิจัย แบบบรรยาย (Oral Presentation) กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผลงานวิจัยเรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพของกรดไฮโดรคลอริกในเอทานอลต่อการชะล้างสีฮีมาท็อกไซลิน และอีโอซินออกจากเนื้อเยื่อหนูทดลอง จากการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 13 โมกวิชาการ'64 : พัฒนางานวิจัยจากงานประจำเพื่อสร้งนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ ระหว่างวันที่ 9 - 10 สิงหาคม 2564