logo

ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2560

 

อาจารย์คณะวิทย์คว้ารางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2560

มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานแถลงข่าวรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2560 ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม C โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 – 12.00 น. ที่ผ่านมา ซึ่งศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เดวิด รูฟโฟโล อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2560 ในขณะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วโรดม เจริญสวรรค์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ.2560 ด้วยเช่นกัน

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เดวิด รูฟโฟโล ผู้ริเริ่มงานวิจัยด้านฟิสิกส์อวกาศในประเทศไทยมานานกว่า 25 ปี มีความเชี่ยวชาญด้านกรรมมันตรังสีรอบโลก ทั้งยังเป็นผู้พัฒนาความรู้เกี่ยวกับรังสีคอสมิกได้เผยว่า ขณะที่ศึกษาระดับปริญญาเอกที่ University of Chicago เกิดความรู้สึกว่าอยากนำความรู้ที่เรียนมาทำประโยชน์เพื่อสังคม ประกอบกับในขณะนั้นประเทศไทยยังมีการศึกษาวิจัยด้านฟิสิกส์น้อย จึงตั้งใจมาสอนฟิสิกส์ให้กับนักเรียน นิสิตและนักศึกษา พร้อมทั้งริเริ่มทำการวิจัยด้านฟิสิกส์อวกาศในประเทศไทยไปด้วย โดยเป็นแกนนำในการสร้างทีมนักวิจัย ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพื่อจัดตั้งสถานีตรวจวัดนิวตรอนสิรินธร ณ ยอดดอยอินทนน์ ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานีตรวจวัดนิวตรอนประมาณ 40 แห่งทั่วโลก และพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่จากมหาวิทยาลัยเดลาแวร์จนเป็นสถานีแห่งแรกของโลกที่สามารถตรวจวัดพลังงานของรังสีคอสมิกต่อเวลาได้ ด้านการพัฒนาต่อยอดการวิจัยเรื่องรังสีคอสมิกนั้น ตั้งเป้าจะศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในระดับโลก โดยในขณะนี้กำลังสนใจเรื่องความเกี่ยวข้องของรังสีคอสมิกกับสภาพอากาศทั่วโลก

สำหรับรางวัลที่ได้รับ ส่วนตัวมองว่ารางวัลนี้เป็นรางวัลที่เชิดชูเกียรติให้กับนักวิทยาศาสตร์ และมีส่วนช่วยให้ผู้ปกครองตระหนักว่าอาชีพนักวิทยาศาสตร์เป็นอาชีพที่มีเกียรติ และมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศไม่น้อยไปกว่าวิชาชีพอื่นๆ และอยากผู้ปกครองให้การสนับสนุนเด็กที่มีใจรักวิทยาศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.เดวิด กล่าวทิ้งท้าย

ด้าน ผศ. ดร.วโรดม เจริญสวรรค์ ผู้ความสนใจเป็นพิเศษในการบูรณาการวิธีการและองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์มาใช้แก้ไขปัญหาทางชีววิทยาที่มีความซับซ้อน เจ้าของผลงาน "บูรณาการศาสตร์หลากสาขา เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาพันธุศาสตร์อย่างยั่งยืน" เปิดเผยว่า การศึกษาชีว Bioinformatics เป็นการใช้เทคนิคด้านชีวเคมี โมเดลลิ่ง คณิตศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ผสานกันเพื่อทำความเข้าใจข้อมูลทางชีววิทยา ซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาพืชให้ทนกับสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้ดีขึ้น ลดปัญหาการขาดแคลนอาหารและพลังงาน หรือการพัฒนายารักษาโรค ซึ่งถ้าเข้าใจกลไกการเกิดโรคก็สามารถออกแบบยาให้เหมาะกับแต่ละบุคคลได้ เป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาแบบ Precision Medicine ให้ดียิ่งขึ้น และมีแผนจะศึกษาเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกโดยประยุกต์ใช้ System Biology เพิ่มเติมด้วย

นอกจากนั้นภายในงานยังมีอาจารย์อีก 3 ท่านซึ่งได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูรภัทร์ อินทรีย์สังวร ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทลัยเชียงใหม่ เจ้าของผลงาน "ตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง...สู่สังคมปลอดมลพิษ" รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจพล เฉลิมสินสุวรรณ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เจ้าของผลงาน "การเปลี่ยนพฤติกรรมของแข็งให้กลายเป็นของไหล...จากทฤษฎีสู่การประยุกต์การใช้งาน" และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบุญ ตั้งวโรดมนุกูล ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เจ้าของผลงาน "การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการตัดด้วยเลเซอร์ สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตสมัยใหม่"

ทั้งนี้ภายในงานมีบุคคลซึ่งเป็นที่รู้จักในวงการวิทยาศาสตร์ร่วมกล่าวแสดงความยินดี อาทิเช่น ศาสตราจารย์ ดร.ยุงยุทธ ยุทธวงศ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ศาสตราจารย์ นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) พร้อมทั้ง ศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดร.ณภัศศรณ์ ปัญญาสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันการศึกษาต่างๆ อีกมากมาย ได้ร่วมงานแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วย 

 

ถ่ายภาพ : นายเทพทัต คุ้มสังข์, นางสาวนันท์มนัส วิมลเศรษฐ
เขียนข่าว : นางสาวปัณณพร แซ่แพ
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวอริศรา เฉิดมนูเสถียร