ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2560

 

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คว้าทุน Endeavour Executive Fellowship 2017 จากรัฐบาลออสเตรเลีย

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวพร มีจู สมิธ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสได้รับทุน Endeavour Executive Fellowship 2017 จากรัฐบาลออสเตรเลีย เพื่อไปศึกษาดูงาน ณ University of Technology Sydney ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นทุนพัฒนาบุคลากรที่เปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติและชาวออสเตรเลียเอง ได้สมัครเพื่อศึกษาดูงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 1-4 เดือน โดยผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในแวดวงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านธุรกิจ อุตสาหกรรม การศึกษา หรือหน่วยงานของรัฐบาล โดยทุน Australia Awards - Endeavour Scholarships and Fellowships ของรัฐบาลออสเตรเลีย ภายใต้การดูแลของกระทรวงศึกษาและฝึกอบรม ประเทศออสเตรเลีย เป็นทุนที่มีการแข่งขันสูงในระดับนานาชาติ โดยคัดเลือกจากความรู้ความสามารถของผู้สมัครอย่างแท้จริง ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวพร มีจู สมิธ ได้เป็น 1 ใน 3 ของผู้ได้รับทุนจากประเทศไทย

 

ภาพจาก : รองศาสตราจารย์ ดร.กัณยารัตน์ สุไพบูลย์วัฒน
เขียนข่าว : นางสาวจิณนพัฒ มหานนท์
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวอริศรา เฉิดมนูเสถียร