logo

ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2559

 

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ได้รับรางวัลรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม ซี โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รองอธิการบดี ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ดร.ณภัศศรณ์ ปัญญาสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้แทนคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีแก่คณาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2559 จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งในปีนี้ มีจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พนิดา สุรวัฒนาวงศ์ จากผลงาน "เคมีคำนวณเพื่ออธิบายกลไกของปฏิกิริยาเคมีและชีวเคมี" และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลตา ยศแผ่น จากผลงาน "เรียนรู้การออกแบบกระบวนการการสังเคราะห์สารอินทรีย์...สู่การพัฒนานวัตกรรมการสังเคราะห์สารที่ยั่งยืน" ทั้งสองท่านเป็นคณาจารย์ประจำจากภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากนี้ ยังมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.การุณ ทองประจุแก้ว อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จากผลงาน "จัดการอาหารสัตว์น้ำโดยใช้เทคโนโลยีของเอนไซม์ย่อยอาหาร" และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อติพร แซ่อึ้ง อาจารย์ประจำภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากผลงาน "การพัฒนาเทคนิคพื้นฐานด้านปรสิตวิทยาทางการแพทย์เพื่อการประยุกต์" สำหรับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ประจำปี 2559 จะได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัล 100,000 บาท

สำหรับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2559 ได้แก่ ศาสตราจารย์นายแพทย์ วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ อาจารย์ประจำภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยได้รับพระราชทานโล่จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัล 400,000 บาท

ซึ่งทั้งสองรางวัลนี้ นับเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักวิทยาศาสตร์ ในอันที่จะผลิตผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ความสำเร็จที่มั่งคั่งและยั่งยืนต่อไป

นอกจากนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน ประธานมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์และอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า "การมอบรางวัลดังกล่าว มูลนิธิฯ มีเป้าหมายเพื่อให้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน อันได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา หรือสาขาที่คาบเกี่ยวในเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยให้ได้รับความสนใจและเกิดการกระตุ้นให้มีนักวิจัยรุ่นใหม่ๆ เข้ามาขับเคลื่อนงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง"

ภายในงาน ยังได้มีการจัดเสวนาพิเศษในหัวข้อ "การขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความสำเร็จที่มั่งคั่งและยั่งยืนด้วยนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น" ซึ่งมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน ประธานมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์และอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย คุณวีนัส อัศวสิทธิถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานสื่อสารองค์กร ร่วมเสวนา โดยมี คุณกิตติ สิงหาปัด เป็นผู้ดำเนินรายการ

นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี มาร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลอีกด้วย 

ถ่ายภาพ : นายเทพทัต คุ้มสังข์
เขียนข่าว : นางวริศรา ทาทอง
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวอริศรา เฉิดมนูเสถียร