ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม

4-5 เม.ย. 2562

การตรวจประเมินคุถณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ ประจำปี 2562 AUN-QA

รายละเอียด
กิจกรรม

24-26 เม.ย. 2562

การอบรมกล้วยไม้ครั้งที่ 31

รายละเอียด
กิจกรรม

7 มิ.ย. 2562

นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 20 (SciEX 2019)

ลงทะเบียนออนไลน์ http://science.mahidol.ac.th/sciex2019
กิจกรรม

2-4 ธ.ค. 2562

The First International Symposium on Botanical Gardens and Landscapes

รายละเอียด

www.sc.mahidol.ac.th/scpl/bgl2019/

Congratulations to award-winners

Award

ศ.เกียรติคุณ ดร.ศกรณ์ มงคลสุข

ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2561 สาขาวิทยาศาสตร์

Award

ศ. ดร.ทิมโมที เฟลเกล

ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2561 สาขาวิทยาศาสตร์

Award

ดร.ธีรา ฉันทโรจน์ศิริ

ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี สาขาเคมีและเภสัช ประจำปี 2562 จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Award

ดร.กรกมล เลิศสุวรรณ

ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี สาขาเคมีและเภสัช ประจำปี 2562 จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ความร่วมมือต่างประเทศ

6 กุมภาพันธ์ 2562

Nobel Laureate Lecture ในหัวข้อ The Joy of Learning & Discovery an adventure in unknown world of the very small

รายละเอียด


ความร่วมมือต่างประเทศ

24 ธันวาคม 2562

พิธีเปิด Kokoku Innovative Technology and Kokoku-MUSC Center for Rubber Innovation

รายละเอียด

ทุนการศึกษา / ทุนวิจัย ต่างประเทศ

รับสมัครทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) พ.ศ. 2561 รายละเอียด

รับสมัครทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (4 มิ.ย. - 7 ส.ค. 2561) รายละเอียด

ทุนอุดหนุนการศึกษานักศึกษา ต่างประเทศ (Scholarships for International Ph.D.Students)
สำหรับนักศึกษาต่างประเทศระดับปริญญาโท-เอก รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.sc.mahidol.ac.th/scmd/Scholarship/

ข่าวประกาศ

 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ร้านเสริมสวย และร้านถ่ายเอกสารเย็บเล่มทำปกหนังสือ ประจำปี 2562 [รายละเอียด]
 • ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้จัดจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ร้านเสริมสวย และร้านถ่ายเอกสารเย็บเล่มทำปกหนังสือ [รายละเอียด] (วันนี้ถึง 30 พ.ย. 61)

l สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ l สมัครงานออนไลน์ l

ขั้นตอนการสมัครงาน :

เลือกสมัครตามตำแหน่งที่เปิดรับสมัครตามประกาศ 
• เลือกสมัครตามตำแหน่งต่างๆ ที่เปิดรับเป็นคลังใบสมัคร และรอการติดต่อกลับ เมื่อมีตำแหน่งว่างที่เหมาะสม 
• ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงานได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/PDF/job.pdf
• กรอกรายละเอียดใบสมัครงาน พร้อมแนบเอกสารการสมัคร ดังนี้ 
- รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
- สำเนาใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองซึ่งได้รับอนุมัติว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว จำนวน 1 ฉบับ 
- สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)  ฉบับสมบูรณ์ จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ 
- สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 
- หลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน (ถ้ามี), ใบทหารกองเกิน, ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล, ใบทะเบียนสมรส สมัครด้วยตนเอง, ส่งทาง E-mail : aphisit.kun@mahidol.ac.th , komaid.chn@mahidol.ac.th หรือส่งทางไปรษณีย์ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 272 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
สมัครงานตามประกาศ
 • ประกาศผลการคัดเลือกคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า] new
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า] new
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า] สังกัดงานบริหารและธุรการ
 • ประกาศผลการคัดเลือกคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา] งานศาลายา
 • ประกาศผลการคัดเลือกคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป] สังกัดงานวิจัย
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา] สังกัดงานศาลายา
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป] สังกัดงานวิจัย
 • ประกาศผลการคัดเลือกคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา] สังกัดงานแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา
 • ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา [ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า] สังกัดงานบริหารและธุรการ (วันนี้ถึง 27 ก.พ. 62)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา [ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา] สังกัดศูนย์ความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์

ดูเพิ่มเติม..

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงาน
ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านเว็ปไซด์ได้ที่ www.sc.mahidol.ac.th/scad/
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : หน่วยการเจ้าหน้าที่ โทร 0 2201 5029