ข่าวประชาสัมพันธ์

 

การประกันสุขภาพแบบกลุ่ม 

 ข้อมูลสถานพยาบาลคู่สัญญาของบริษัทประกันสุขภาพกลุ่ม

หลักเกณฑ์และวิธีการยืมเงินสวัสดิการของคณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2559

ประกาศคณะอนุกรรมการสวัสดิการฯ เรื่อง เงินสวัสดิการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

ประกาศคณะอนุกรรมการสวัสดิการฯ เรื่อง การแสดงความยินดี พ.ศ. 2558

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง สโมสรผู้ปฏิบัติงานคณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2557

 เงินสวัสดิการสงเคราะห์ พ.ศ. 2557

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการจัดสวัสดิการเพิ่มเติมภายในมหาวิทยาลัยมหิดล


สวัสดิการสำหรับบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล แจกถุงผ้า..ลดโลกร้อน

ภาควิชาและหน่วยงานสามารถส่งตัวแทนมารับได้ที่งานคลังฯ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

(เริ่มแจก : 6 พฤศจิกายน 2558)


 

ภาพกิจกรรมของ ชมรมอยู่ดีมีสุข


ภาพกิจกรรมของ ชมรมนักพัฒนาคุณภาพ


ภาพกิจกรรมของ ชมรมผู้ใช้ไอที


 

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง...